(data stored in ACNUC9543 zone)

EMBL: AL844507.PE63

AL844507.PE63    Location/Qualifiers
FT  CDS       join(354472..361893,362018..362083,362166..362396)
FT          /transl_table=1
FT          /locus_tag="PF3D7_0806700"
FT          /product="conserved Plasmodium membrane protein, unknown
FT          function"
FT          /db_xref="EnsemblGenomes-Gn:PF3D7_0806700"
FT          /db_xref="GOA:A0A143ZVL6"
FT          /db_xref="UniProtKB/TrEMBL:A0A143ZVL6"
FT          /protein_id="CZT62750.1"
FT          /translation="MERDELKKGHKVVLCEENNDGMKKSDEYFSYIDENNINDYINDEN
FT          GNHDDNKYIHSDDNKYIHSDDNKYIHSDDNNHVNNCSHFSYVKDMLECDEEKKDVGFMI
FT          SDKERYEFLKYADYFFHEYKDNVHIYREIKFVLKTNNPSLLCLLKNICLLGHIIYFYED
FT          LYEQKLLTSKDINNIENILYKNEDTVSNNYTIIYNCFLFLLEIIKLSIHTGVQKFAYYQ
FT          MIRNKKLIQTISYNNFNYNPNKIKNKEHFFIKKDNEALFIKDMITLHIVNMLNQTHKHI
FT          RLYALKLSILFISHISKSNHIINHIMNIIFQQINFEEYIHALVLFLKLVPYLSHDVLYH
FT          IIKKLYKSLIKKKDECSNVHSLFMHIKKGGMENENPQKNIHHEKVSPYKVENHNVDGEK
FT          GIQVGLQKEDDGNKEEKNEKHISDKNEEYISAQETKNPKEENISHMYNYLDIFKDLKCY
FT          NNNNYYEDMYFSKKNKKNTYINKMIYIINDHFSFTKCLYFAMIGSKLNELYPYVSYYLF
FT          KKLWNIINKIFYIPYNQCDENKIVHLLDVLFYNTTLLSFTNIFLLNLQIIILKFLLNIS
FT          QTYIMKKRYITFYSIRALLYLIKKKKLFICMDYYIYQDKIMSNQAYPFNCMNHFLYMST
FT          FQYSDILHILSVILFNNNNNNINDCNDNNINDCNDNNINDCNDNNINDCNDNNINYCND
FT          NNINDCNDNNINDCNDNNINDCNDNNINYCNDNNINDCNDNNINYCNDNNINDCNDNNI
FT          NDCNDNNINYCNDNNNNYYYYYNCNTLSIYFFIKLIYKFFKVIQRGTAPNIFNIHNNNI
FT          YRKKIKNVLNIKKNKHKYNIMNHKVFKDTNKNMHKHSYTNFNFSYFDLNINKFLTLFKN
FT          VQDECIQKKDSSKVKHIKKKKVDDIKDETLKEFIKNDNKDDINKKDLIINNNKNQPFYN
FT          QNEHEETGKFNFLITIDDANNTTNKQKHADIFFHNFICTAKNKHTNNNINIKNLNITLD
FT          IIRKKKTKRKKKKKKNKKKNKTNKIKKKYIYKIKYCNPYKNKNNSIIHKLISKMEKREQ
FT          TKKKNKKKYHTNQKNIGKTKKNKSSKKIRNQHDEKKINQIINHNIDDHNGYQDIDDHNG
FT          YQDIDDHNGYQGIDDHNGYQNVDDHNGYQDIDDHNGYQGIDDHNGYQNVDDHNGYQDID
FT          DHNGYQDIDDHNGYQDIDDHNDYQDIDDHNNYQDTDDHNNYNNITSSYTTSSSSCIYSS
FT          SSNLYNEQDYDEENEKEKEMESTNFIKDTQQNCIISNNNSYDNNSFNSDALHNEINTFS
FT          HSSDINKNIMSNINVGSDEISEISFSKNSIFNEDTNNFLFINNDKQNKCTNKSTDKNTN
FT          KSTNKSTNKNTNKSTNKIYNTHYISYAFHFLKQNKINLGNLIDEHKLYYHNYNENNLFT
FT          HFKNEFFKKGKEKNSDIPNIIVLKQIMFIKILFFLYKHNNLLIIKLYILKTLSILSKHL
FT          IFEEDIENFIRIFNYFVTHFLKQNDFTNTQTSTLLKHDNNNNVHTHSTELLKKQKYTNH
FT          IFQNIYKQNEKETLYSNNSYNSDHTSYLGSVIMSSDSSTQEQKKNKTNKKNYLNNFVNY
FT          LLNKNHMLILEETNSSFYNKNVLKNFIRIYITDIIHKLLKYKNQIILNSILYIFTSNQI
FT          IPFFNLFHIFNKEGIEQILKEPFFYLTVEKKYINEKEKEREKANQDEHININHTNNNLF
FT          EITKGDHKNEDKKSINKYPISYHHSYLNILNKHFFQSFQFDNISFNNVKALFYFSFFNF
FT          INHKDSMIIFRKKTLTFLNILNDIYFFKTNKYVFYREKYREKLFCVDKTNDFACTSQAN
FT          NLTHAGKMNELLCTSQVNKKLQYNERVGVLSYNERINLKIESMNGHKYINIEDDSIDKK
FT          KKIDIKYDIKNNDIKNNDIKNNDIKNNDIKSDDIKSDDIKSDDIKSDDIKSDDIKSDDI
FT          KSDDNKSDDIKSDDIKSNDVNNSENSNKFSDDDDYYSSSSCSVSISCVSYKSVDDGSTV
FT          HYVSDDDKESVDDDFSISSISNKSFKHRIIKSYDNLYNEDMSTNENIQMTCDIHECSYI
FT          YMYKIGLYCIISGYYNYGYKIFTKLYMMVNNRDIKLWLECLLNYCKFYYLKKNQQKQST
FT          YLYVRKKSDKNNMYYIKNNRDEFYHNHNDFVNHCNYNIGYINPSKCLEKAQECIKQIIS
FT          YKENFFHVFLFLQIKKNIYQAIENLIILINDIKYEINYTVKYFTYNIEEYINFLKSIFV
FT          YILLLSNFKYEFSRLSKRILYIYMVLIKTLFVICIFMKNKIIPYLFLNSSFLLNTLMDD
FT          NYTSGDQQNESTSEDDDDGNTNKSTCKYNNVYHKDHYNEYIYNQDGNIINLKKKNTKFN
FT          LFIWGDDYTGYNFTRLYLERKKERIIRKKFFSKELKDVDGKSFQEIFEYIINLWKVSGQ
FT          HFFFYDHIHNLNEMYYNLFKDNIINKKKILNFLKIYLLILNKINYPTPPRFLSSRAFPC
FT          VVSRAYIYKSNFGKMEYEVESVKCIGHLENAQAHVIKQFYYCNIKLVLRNKIIRNINVK
FT          AKGVSVLYTFHIQIENEDLKNFYIFMIPLDKDKQILGQAKPTDFFIKYV"
   MERDELKKGH KVVLCEENND GMKKSDEYFS YIDENNINDY INDENGNHDD NKYIHSDDNK    60
   YIHSDDNKYI HSDDNNHVNN CSHFSYVKDM LECDEEKKDV GFMISDKERY EFLKYADYFF    120
   HEYKDNVHIY REIKFVLKTN NPSLLCLLKN ICLLGHIIYF YEDLYEQKLL TSKDINNIEN    180
   ILYKNEDTVS NNYTIIYNCF LFLLEIIKLS IHTGVQKFAY YQMIRNKKLI QTISYNNFNY    240
   NPNKIKNKEH FFIKKDNEAL FIKDMITLHI VNMLNQTHKH IRLYALKLSI LFISHISKSN    300
   HIINHIMNII FQQINFEEYI HALVLFLKLV PYLSHDVLYH IIKKLYKSLI KKKDECSNVH    360
   SLFMHIKKGG MENENPQKNI HHEKVSPYKV ENHNVDGEKG IQVGLQKEDD GNKEEKNEKH    420
   ISDKNEEYIS AQETKNPKEE NISHMYNYLD IFKDLKCYNN NNYYEDMYFS KKNKKNTYIN    480
   KMIYIINDHF SFTKCLYFAM IGSKLNELYP YVSYYLFKKL WNIINKIFYI PYNQCDENKI    540
   VHLLDVLFYN TTLLSFTNIF LLNLQIIILK FLLNISQTYI MKKRYITFYS IRALLYLIKK    600
   KKLFICMDYY IYQDKIMSNQ AYPFNCMNHF LYMSTFQYSD ILHILSVILF NNNNNNINDC    660
   NDNNINDCND NNINDCNDNN INDCNDNNIN YCNDNNINDC NDNNINDCND NNINDCNDNN    720
   INYCNDNNIN DCNDNNINYC NDNNINDCND NNINDCNDNN INYCNDNNNN YYYYYNCNTL    780
   SIYFFIKLIY KFFKVIQRGT APNIFNIHNN NIYRKKIKNV LNIKKNKHKY NIMNHKVFKD    840
   TNKNMHKHSY TNFNFSYFDL NINKFLTLFK NVQDECIQKK DSSKVKHIKK KKVDDIKDET    900
   LKEFIKNDNK DDINKKDLII NNNKNQPFYN QNEHEETGKF NFLITIDDAN NTTNKQKHAD    960
   IFFHNFICTA KNKHTNNNIN IKNLNITLDI IRKKKTKRKK KKKKNKKKNK TNKIKKKYIY   1020
   KIKYCNPYKN KNNSIIHKLI SKMEKREQTK KKNKKKYHTN QKNIGKTKKN KSSKKIRNQH   1080
   DEKKINQIIN HNIDDHNGYQ DIDDHNGYQD IDDHNGYQGI DDHNGYQNVD DHNGYQDIDD   1140
   HNGYQGIDDH NGYQNVDDHN GYQDIDDHNG YQDIDDHNGY QDIDDHNDYQ DIDDHNNYQD   1200
   TDDHNNYNNI TSSYTTSSSS CIYSSSSNLY NEQDYDEENE KEKEMESTNF IKDTQQNCII   1260
   SNNNSYDNNS FNSDALHNEI NTFSHSSDIN KNIMSNINVG SDEISEISFS KNSIFNEDTN   1320
   NFLFINNDKQ NKCTNKSTDK NTNKSTNKST NKNTNKSTNK IYNTHYISYA FHFLKQNKIN   1380
   LGNLIDEHKL YYHNYNENNL FTHFKNEFFK KGKEKNSDIP NIIVLKQIMF IKILFFLYKH   1440
   NNLLIIKLYI LKTLSILSKH LIFEEDIENF IRIFNYFVTH FLKQNDFTNT QTSTLLKHDN   1500
   NNNVHTHSTE LLKKQKYTNH IFQNIYKQNE KETLYSNNSY NSDHTSYLGS VIMSSDSSTQ   1560
   EQKKNKTNKK NYLNNFVNYL LNKNHMLILE ETNSSFYNKN VLKNFIRIYI TDIIHKLLKY   1620
   KNQIILNSIL YIFTSNQIIP FFNLFHIFNK EGIEQILKEP FFYLTVEKKY INEKEKEREK   1680
   ANQDEHININ HTNNNLFEIT KGDHKNEDKK SINKYPISYH HSYLNILNKH FFQSFQFDNI   1740
   SFNNVKALFY FSFFNFINHK DSMIIFRKKT LTFLNILNDI YFFKTNKYVF YREKYREKLF   1800
   CVDKTNDFAC TSQANNLTHA GKMNELLCTS QVNKKLQYNE RVGVLSYNER INLKIESMNG   1860
   HKYINIEDDS IDKKKKIDIK YDIKNNDIKN NDIKNNDIKN NDIKSDDIKS DDIKSDDIKS   1920
   DDIKSDDIKS DDIKSDDNKS DDIKSDDIKS NDVNNSENSN KFSDDDDYYS SSSCSVSISC   1980
   VSYKSVDDGS TVHYVSDDDK ESVDDDFSIS SISNKSFKHR IIKSYDNLYN EDMSTNENIQ   2040
   MTCDIHECSY IYMYKIGLYC IISGYYNYGY KIFTKLYMMV NNRDIKLWLE CLLNYCKFYY   2100
   LKKNQQKQST YLYVRKKSDK NNMYYIKNNR DEFYHNHNDF VNHCNYNIGY INPSKCLEKA   2160
   QECIKQIISY KENFFHVFLF LQIKKNIYQA IENLIILIND IKYEINYTVK YFTYNIEEYI   2220
   NFLKSIFVYI LLLSNFKYEF SRLSKRILYI YMVLIKTLFV ICIFMKNKII PYLFLNSSFL   2280
   LNTLMDDNYT SGDQQNESTS EDDDDGNTNK STCKYNNVYH KDHYNEYIYN QDGNIINLKK   2340
   KNTKFNLFIW GDDYTGYNFT RLYLERKKER IIRKKFFSKE LKDVDGKSFQ EIFEYIINLW   2400
   KVSGQHFFFY DHIHNLNEMY YNLFKDNIIN KKKILNFLKI YLLILNKINY PTPPRFLSSR   2460
   AFPCVVSRAY IYKSNFGKME YEVESVKCIG HLENAQAHVI KQFYYCNIKL VLRNKIIRNI   2520
   NVKAKGVSVL YTFHIQIENE DLKNFYIFMI PLDKDKQILG QAKPTDFFIK YV       2572
//

If you have problems or comments...

PBIL Back to PBIL home page