ID  97852 PHOVERGEN49 4 seq.
AC  HBG097852
IO  0
KW  HBG097852//
LA  340
ND  4
CC  -!- TREE CALCULATED WITH PHYML
TR  (GPR82_MOUSE:0.12040,(Q76L88_HUMAN:0.14848,(GPR82_HUMAN:0.00000,Q5VT13_HUMAN:0.00000)1:0.00000):0.07091);
CC  -!- ALIGNMENT CALCULATED WITH MUSCLE
AL  GPR82_MOUSE|GPR82_MOUSE                    1  340 1.00 MTNNSTCIQPSVISTTALPVTYIFLFIIGLFGNSLAQWVFLTKIGKKTSTHIYLANLVTANLLVCTAMPFMGIYFLRGFYWKYQSVQCRLVNFLGTLSMHVSMFVSLLILSWIAISRYATLMKKESKQEATSCYERMFYGHVLKRFRQPNFARTMCIYIWGVVLVIIIPVTLYYSVVEATEEGQSQCYNRQMELGARPSQIAGLIGTTFIGFSFLVVVTSYYSLVSHLRRVRTCTSITEKDLTYRSVKRHLLIIQVLLVVCFLPYSIFKPIFYVLHQREGDCQQLNYLIEAKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYGLLTKS------------
AL  GPR82_HUMAN|GPR82_HUMAN                    1  340 1.00 MNNNTTCIQPSMISSMALPIIYILLCIVGVFGNTLSQWIFLTKIGKKTSTHIYLSHLVTANLLVCSAMPFMSIYFLKGFQWEYQSAQCRVVNFLGTLSMHASMFVSLLILSWIAISRYATLMQKDSSQETTSCYEKIFYGHLLKKFRQPNFARKLCIYIWGVVLGIIIPVTVYYSVIEATEGEESLCYNRQMELGAMISQIAGLIGTTFIGFSFLVVLTSYYSFVSHLRKIRTCTSIMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRD-NCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYG---
AL  Q5VT13_HUMAN|Q5VT13_HUMAN                   1  340 1.00 MNNNTTCIQPSMISSMALPIIYILLCIVGVFGNTLSQWIFLTKIGKKTSTHIYLSHLVTANLLVCSAMPFMSIYFLKGFQWEYQSAQCRVVNFLGTLSMHASMFVSLLILSWIAISRYATLMQKDSSQETTSCYEKIFYGHLLKKFRQPNFARKLCIYIWGVVLGIIIPVTVYYSVIEATEGEESLCYNRQMELGAMISQIAGLIGTTFIGFSFLVVLTSYYSFVSHLRKIRTCTSIMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRD-NCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYG---
AL  Q76L88_HUMAN|Q76L88_HUMAN                   1  340 1.00 MNNNTTCIQPSMISSMALPIIYILLCIVGVFGNTLSQWIFLTKIGKKTSTHIYLSHLVTANLLVCSAMPFMSIYFLKGFQWEYQSAQCRVVNFLGTLSMHASMFVSLLILSWIAISRYATLMQKDSSQETTSCYEKIFYGHLLKKFRQPNFARKLCIYIWGVVLGIIIPVTVYYSVIEATEGEESLCYNRQMELGAMISQIAGLIGTTFIGFSFLVVLTSYYSFVSHLRKIRTCTSIMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCLD------PVMYFLMSSN-----------IRKIMCQLLFRRFQGEPSRSESTSE-FKPG-YSLHDTSVAVKIQSSSKST
CO  
//