Alignment of the gene Family HOG000244549 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
NEIM8_1_PE1042 NEIM8_1_PE1042 ------------------------------------------------------------ NEIMF_1_PE1046 NEIMF_1_PE1046 IFSIIVPIYNVEKYLRCCVDSVLAENFAD--YEMILVDDGSPDGC-GKICDEYAGKYPHI STRGZ_1_PE1126 STRGZ_1_PE1126 KFSVIIPAYNVADYLEECVYSVLNQTYEE--FEILLVDDGSTDGKTSNICDKLAAKDDRV STRS2_1_PE1288 STRS2_1_PE1288 KFSVIIPAYNVADYLEECVYSVLNQTYEE--FEILLVDDGSTDGKTSNICDKLAAKDDRV STRS4_2_PE644 STRS4_2_PE644 KFSVIIPAYNVADYLEECVYSVLNQTYEE--FEILLVDDGSTDGKTSNICDKLAAKDDRV STRSE_1_PE1011 STRSE_1_PE1011 KFSVIIPAYNVADYLEECVYSVLNQTYEE--FEILLVDDGSTDGKTSNICDKLAAKDDRV STRSV_1_PE1442 STRSV_1_PE1442 KFSIIIPAYNVADYLEKCVKSVLIQEFKD--YEILIINDGSTDATAIVADKLSVENTNKV STRSX_1_PE1085 STRSX_1_PE1085 KFSVIIPAYNVADYLEECVYSVLNQTYEE--FEILLVDDGSTDGKTSNICDKLAAKDDRV STRSY_1_PE1272 STRSY_1_PE1272 KFSVIIPAYNVADYLEECVYSVLNQTYEE--FEILLVDDGSTDGKTSNICDKLAAKDDRV STRT1_1_PE1395 STRT1_1_PE1395 KFSIIVAAYNVAEYLGECIESLVSQNFPDSEYEVLIVDDGSTDGRTGMICDQLTSEFEVV STRTD_3_PE1209 STRTD_3_PE1209 KFSIIVAAYNVAEYLEECIESLVSQNFPDSEYEVLIVDDGSTDGRTGMICDQLTSEFEVV MATCH CONSENSUS KFS?I??AYNVA?YL??C??S???Q???????E?L?VDDGSTDG????ICD????????V

NEIM8_1_PE1042 NEIM8_1_PE1042 ---------------------------------------------GGGILFDLQQLADKK NEIMF_1_PE1046 NEIMF_1_PE1046 KVIHQENGGLSDARNAGIRAAKGDYLIFLDSDDYWADTNRSKNARGGGILFDLQQLADKK STRGZ_1_PE1126 STRGZ_1_PE1126 KVFHQTNGGLSAARNTGIKNASGDYILFLDGDDFWTDICFLDEVNREII------SHDEV STRS2_1_PE1288 STRS2_1_PE1288 KVFHQTNGGLSAARNTGIKNASGDYILFLDGDDFWTDICFLDEVNREII------SHDEV STRS4_2_PE644 STRS4_2_PE644 KVFHQTNGGLSAARNTGIKNASGDYILFLDGDDFWTDICFLDEVNREII------SHDEV STRSE_1_PE1011 STRSE_1_PE1011 KVFHQTNGGLSAARNTGIKNASGDYILFLDGDDFWTDICFLDEVNREII------SHDEV STRSV_1_PE1442 STRSV_1_PE1442 RVLNQTNGGASKARNTGIESARGEYLLFLDGDDFWSDQHFLNQLDEITT--------ECI STRSX_1_PE1085 STRSX_1_PE1085 KVFHQTNGGLSAARNTGIKNASGDYILFLDGDDFWTDICFLDEVNREII------SHDEV STRSY_1_PE1272 STRSY_1_PE1272 KVFHQTNGGLSAARNTGIKNASGDYILFLDGDDFWTDICFLDEVNREII------SHDEV STRT1_1_PE1395 STRT1_1_PE1395 RTIHQENGGLSSARNTGIKYSKGDYLLFVDGDDFWSNKNFLEKLSSNIE--------RYC STRTD_3_PE1209 STRTD_3_PE1209 RTIHQENGGLSSARNTGIKYSKGGYLLFVDGDDFWSNPDFLDKLSKNID--------KFR MATCH CONSENSUS ???HQ?NGGLS?ARNTGI????G?Y?LF?DGDDFW????FL???????????????????

NEIM8_1_PE1042 NEIM8_1_PE1042 VDLILHPSSFNYRDIP-KGADF----SDNDFVRHFETLVEGRYYIANAWTKIVRREIIIK NEIMF_1_PE1046 NEIMF_1_PE1046 VDLILHPSSFNYRDIP-KGADF----SDNDFVRHFETLVEGRYYIANAWTKIVRREIIIK STRGZ_1_PE1126 STRGZ_1_PE1126 IDAVIYPFSYFYGKDDVAVRNFSKKLPFHQVITDTRLLVETGALITPAWNKCVRRDK-FT STRS2_1_PE1288 STRS2_1_PE1288 IDAVIYPFSYFYGKDDVAVRNFSKKLPFHQVITDTRLLVETGALITPAWNKCVRRDK-FT STRS4_2_PE644 STRS4_2_PE644 IDAVIYPFSYFYGKDDVAVRNFSKKLPFHQVITDTRLLVETGALITPAWNKCVRRDK-FT STRSE_1_PE1011 STRSE_1_PE1011 IDAVIYPFSYFYGKDDVAVRNFSKKLPFHQVITDTRLLVETGALITPAWNKCVRRDK-FT STRSV_1_PE1442 STRSV_1_PE1442 YDVIIFGYGYFYDDRI-LDF------PISMFEENILKATCFGIFNGPNWNKCVSKKL-FQ STRSX_1_PE1085 STRSX_1_PE1085 IDAVIYPFSYFYGKDDVAVRNFSKKLPFHQVITDTRLLVETGALITPAWNKCVRRDK-FT STRSY_1_PE1272 STRSY_1_PE1272 IDAVIYPFSYFYGKDDVAVRNFSKKLPFHQVITDTRLLVETGALITPAWNKCVRRDK-FT STRT1_1_PE1395 STRT1_1_PE1395 SDVVIFPYEKYYSQSGTIEVRFDKVPVYGQIDANISNIVSTGLFTAPAWNKCVKRTL-FE STRTD_3_PE1209 STRTD_3_PE1209 SDVIIFSYNKYYGLDDSVRVSFDFVPDYGGTKENIKGLVKNEILTAPAWNKCVKKNL-FE MATCH * ::. * . . *.* * : : CONSENSUS ?D??I?P????Y?????????F???????????????LV???????PAWNKCV?R???F?

NEIM8_1_PE1042 NEIM8_1_PE1042 NNLFFPKGYIHEDFPYSLQLARFIKTFAFYDNPFYQYRVL-GGSISHNIKYKNFSDVLTH NEIMF_1_PE1046 NEIMF_1_PE1046 NNLFFPKGYIHEDFPYSLQLARFIKTFAFYDNPFYQYRVL-GGSISHNIKYKNFSDVLTH STRGZ_1_PE1126 STRGZ_1_PE1126 SALNFLSGYLYEDGIWCANLLKELNVFIVVDNTQCMYRQNRQGSITNNVTLRHVEHAFRG STRS2_1_PE1288 STRS2_1_PE1288 SALNFLSGYLYEDGIWCANLLKELNVFIVVDNTQCMYRQNRQGSITNNVTLRHVEHAFRG STRS4_2_PE644 STRS4_2_PE644 SALNFLSGYLYEDGIWCANLLKELNVFIVVDNTQCMYRQNRQGSITNNVTLRHVEHAFRG STRSE_1_PE1011 STRSE_1_PE1011 SALNFLSGYLYEDGIWCANLLKELNVFIVVDNTQCMYRQNRQGSITNNVTLRHVEHAFRG STRSV_1_PE1442 STRSV_1_PE1442 NGLKFPEGMVSEDSLYCSRILKMTKKFSILNSTQYMYRQNRKGSLTNVVKEKNVQDTLEG STRSX_1_PE1085 STRSX_1_PE1085 SALNFLSGYLYEDGIWCANLLKELNVFIVVDNTQCMYRQNRQGSITNNVTLRHVEHAFRG STRSY_1_PE1272 STRSY_1_PE1272 SALNFLSGYLYEDGIWCANLLKELNVFIVVDNTQCMYRQNRQGSITNNVTLRHVEHAFRG STRT1_1_PE1395 STRT1_1_PE1395 NGLDFPVGLLSEDCLYCADVLKNIKSYSVLNEMSYMYRQNRLGSITNIVKEKNVHDILKS STRTD_3_PE1209 STRTD_3_PE1209 QGLDFPIGFLSEDCLYCAKLLKMISTYSILNIDCYQYRQNRLGSITNIVKEKNVIDILKS MATCH . * * * : ** :. : : . : . : ** **::: :. ::. . : CONSENSUS ??L?F??G???ED???C??LLK????F?????????YRQNR?GSITN?V????V??????

NEIM8_1_PE1042 NEIM8_1_PE1042 LDRGVDFLVENKNSPIYSGLQKFVFDNIGYLRSIL-VRLYFSKNIILIYRKYFSFKEKCR NEIMF_1_PE1046 NEIMF_1_PE1046 LDRGVDFLVENKNSPIYGGLQKFVFDNIGYLRSIL-VRLYFSKNIILIYRKYFSFKEKCR STRGZ_1_PE1126 STRGZ_1_PE1126 IEENLKNFKQLSNEKQE-ALL--IYLSNSYISILPFVFPYLNNFDIKMFVKKFRYLLKYS STRS2_1_PE1288 STRS2_1_PE1288 IEENLKNFKQLSNEKQE-ALL--IYLSNSYISILPFVFPYLNNFDIKMFVKKFRYLLKYS STRS4_2_PE644 STRS4_2_PE644 IEENLKNFKQLSNEKQE-ALL--IYLSNSYISILPFVFPYLNNFDIKMFVKKFRYLLKYS STRSE_1_PE1011 STRSE_1_PE1011 IEENLKNFKQLSNEKQE-ALL--IYLSNSYISILPFVFPYLNNFDIKMFVKKFRYLLKYS STRSV_1_PE1442 STRSV_1_PE1442 IRTGLSDLKNYSVEIQK-ALN--IYFAISYISILPYVNQYIDNFKIKELLYQYKYLLKYA STRSX_1_PE1085 STRSX_1_PE1085 IEENLKNFKQLSNEKQE-ALL--IYLSNSYISILPFVFPYLNNFDIKMFVKKFRYLLKYS STRSY_1_PE1272 STRSY_1_PE1272 IEENLKNFKQLSNEKQE-ALL--IYLSNSYISILPFVFPYLNNFDIKMFVKKFRYLLKYS STRT1_1_PE1395 STRT1_1_PE1395 IHLGLIDLEKYNKDVRK-GLE--VYFSISYISILPYVNQYISNPEIKRLLSKYRYLLEYS STRTD_3_PE1209 STRTD_3_PE1209 IEIGLTDVNRLDPDVKY-ALS--IYFAISYISILPYVNQYSSHPEIQRLLREYKFLLKFL MATCH : .: . . . . .* :: .*: : * * .: * : : : CONSENSUS I???L??????????????L????Y???SYISILP?V??Y?????I?????????LLK??

NEIM8_1_PE1042 NEIM8_1_PE1042 KIFGAKAIRPVFIGKTAFIIGLPILRLLVPPMLYPAIKAVYQKFFSE NEIMF_1_PE1046 NEIMF_1_PE1046 KIFGAKAIRPVFIGKTAFIIGLPILRLLVPPMLYPAIKAVYQKFFSE STRGZ_1_PE1126 STRGZ_1_PE1126 QKVELVSF--RISGLMTRVLGIY-----VSTFIQNKLLKIYKSR--- STRS2_1_PE1288 STRS2_1_PE1288 QKVELVSF--RISGLMTRVLGIY-----VSTFIQNKLLKIYKSR--- STRS4_2_PE644 STRS4_2_PE644 QKVELVSF--RISGLMTRVLGIY-----VSTFIQNKLLKIYKSR--- STRSE_1_PE1011 STRSE_1_PE1011 QKVELVSF--RISGLMTRVLGIY-----VSTFIQNKLLKIYKSR--- STRSV_1_PE1442 STRSV_1_PE1442 KDIENRAF--KLTGLLANLLGMK-----FSIKLFPVLLKFYK----- STRSX_1_PE1085 STRSX_1_PE1085 QKVELVSF--RISGLMTRVLGIY-----VSTFIQNKLLKIYKSR--- STRSY_1_PE1272 STRSY_1_PE1272 QKVELVSF--RISGLMTRVLGIY-----VSTFIQNKLLKIYKSR--- STRT1_1_PE1395 STRT1_1_PE1395 RILTNKEF--KFTGLVSQMLGLK-----VSTKLFAYLLKFYKKYRG- STRTD_3_PE1209 STRTD_3_PE1209 DEIENRPF--RYTGMITRLFGLR-----LSIKIFPYLMKFYKK---- MATCH . : * : ::*: .. : : .*: CONSENSUS ???????F?????G??????G???????VS??????L?K?YK?????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page