Alignment of the gene Family HOG000280006 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 ------------MKFTTLTREAFSAFTDQH-P-SHFTQMAVNYDLKISEGIETHLLGVKD MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 ------------MKFTELTVEEYDQYMWKTEAMSHYFQMKENIENRERKGYPVVLLGVKE MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 ------------MKFCELQPDEFESFVNEH--FSHYTQSRIHYDYKVEHNEPVHIVGVKE STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 KLINERQIGVMIMKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 KLINERQIGVMIMKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKD STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 KLINERQIGVMIMKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKD STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 ------------MKFTELTVTEYDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 ----------MIMKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 ------------MKFTNLTTAEFGAFTDQM-PYSHFTQMVGNYELKVAEGTETHLVGVKD STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 ------------MKFTELTVKEYDNFVQNSSLESHYFQTKENIGTREADGFEVVLLGIKD STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 ------------------------------------------------------------ STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 ------------MKFVNLTSEEFEQFTSEN--FSHYTQSSIHYNNRSKTKGDVHLVGVKD STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 ------------MKFTNLTAKEFSDFTDRM-TYSHFTQMEGNYELKVAEGTESHLVGIKN STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 ------------MKFTELTVKEFENFVQNPSLESHYFQVKENIATRESDGFQVVLLGVKD STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 ------------MKFTNLTAKEFSDFTDRM-TYSHFTQMEGNYELKVAEGTESHLVGIKN STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 ------------MKFTELTVKEFENFVQNPSLESHYFQVKENIAIRESDGFQVVLLGVKD STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 ------------MKFVNLTSEEFEQFTSEN--FSHYTQSSIHYNNRSKTKGDVHLVGVKD STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 ------------MKFTELTVKEFENFVQNPSLESHYFQMKENIQTRENDGFEVVLLGVKD STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 ------------MKFTNLTATEFGNYTDKM-PYSHFTQMTENYEMKVANKTETHLVGIKN STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 ------------MKFTKLNINEYRSFVEQQ--FSHYTQSMDLYDYRINRAGGVHIVGVKE STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 ------------MKFVTLSPEEFEKFTSSH--FSHYTQSRIHFENRNELKGDVHVVGVKD STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 ------------MKFTNLTANEFGDFTDQM-PYSHFTQMTGNYNLKVAEKTETHLVGVKN STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 ------------MKFTELTIKEYENFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFQVVLLGIKD STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 ------------MNFTTLTCEEFNTYVSKH--FSHYTQSIQLYEYRKQQHKGVHLVGVKN STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 ------------MKFMTITAEEFDQFTKTH--FSHYTQSSMHYLTRSEMKHDVHLVGVKD STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 ------------MKFTELTVKEYDNFVQNPALESHYFQVKENIATREEDGFQVVLLGLKD STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 ------------MKFTNLTAKEFGAFTDKM-PNSHFTQMVGNYELKIAESTETHLVGIKN STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 ------------MFFVNLTPEEFQTFTQNH--FSHYTQSRVNYEAQ----YNAHLLGVKD STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 ------------MKFSTLSEEEFTNYTKKH--FKHYTQSIELYNYRNKINHEAHIVGVKN STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 KLINERQIGVMIMKFTNLTAKEFGAFTDSM-PYSHFTQTVGHYELKLAEGYETHLVGIKN STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 ------------MKFTELTVTEFDNFVQNPSLESHYFQVKENIVTRENDGFEVVLLGIKD STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 ------------MNFVTLTSDEFNAFTTKH--FSHYTQSAIHYNHRVDLKGDVHLVGVKD STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 ------------MKFTNLTTAEFGAFTDSM-PYSHFTQMVGNYELKVAEGVETHLVGIKD STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 ------------MKFTELTVEEYDQFVQNPALESHYFQVKENIATREADDFQVVLLGVKD STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 ------------MYFTQLSVDDFDAFVTNH--FSHYTQDAGHYHYRNKYKNDVHLVGVKN MATCH CONSENSUS ????????????M?F??L???EF??????????SH??Q??????????????????G?K?

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 ENNEIIAAGLFTSVPIMKIFKYFYSNRGPVMDYHNRELVTFFFNELKKYMKQHKALNLRI MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 G-ERVIAASLFSKIPIFGGYQY-YSNRGPVMDFHDSKLVDFFFRGLDHYLRRHQAVFVKI MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 -GDEVLAACLLTSARAFKYFNYFYSHRGPVMDYSNKTLVDLFYTELRGYLKSHNGLFALI STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYSQQHQCLYVKL STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLFDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKQNCLYVLV STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 DNGEVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKQNCLYVLV STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKQNCLYVLV STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 NDDNVIAACLLTAVPVMKFFKYFYSNRGPVIDYENKELVHYFFRELKAYVKQYNALYMRV STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 DDNQVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDYSDLGLVEFYLRELEKYLRQHQCLYVKM STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 ------------------------------MDYSDMKLVKYFFASLTKYLRKLKCIYVLV STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 DQEDVIAACLLTEARSLKFFKYFYTHRGPVMDFNNLVLVRFFFKSLTAYLKKHNCLYVLV STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 NDNEVIAACLLTAVPVMKIFKYFYSNRGPVIDYNNKELVHFFFNELSKYVKKYNCLYLRV STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 DDNRVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDYSDLGLVDFYLKELDKYLHQHQCLYVKL STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 NDNEVIAACLLTAVPVMKIFKYFYSNRGPVIDYNNKELVHFFFNELSKYVKKYNCLYLRV STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 DDNRVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDYSDLGLVDFYLKELDKYLHQHQCLYVKL STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 DQEDVIAACLLTEARSLKFFKYFYTHRGPVMNFNNLVLVRFFFKSLTAYLKKHNCLYVLV STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 ESNKVLAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDYSDLGLVDFYLRELEKYLHQHQCLYVKI STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 KDNEVIAACMLTAVPVMKFFKYFYSNRGPVIDYDNRELVHFFFNELTKYLKQHNCLYVRV STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 -NGNVVAACLLTDARIFKVFKYFYTHRGPVMDFTNLALVEFFFKKLTHYVSMRRGVFILV STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 DSDNVIAATLMTEARALKVFKYFYTHRGPVMDYSNIELVHFFFKSLTSYLKKHNCLYVLV STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 NNNEVIAACLLTAVPVMKFFKYFYSNRGPVIDYANQELVHFFFNELTKYLKKYNCLYVRI STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 ENNKVLAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDYTDLGLVDFYLKELDKYLHHHQCLYVKL STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 IYGEVIAACLLTEARVLKIFKYFYSHRGPVMDYNDLSLVKFFFKHLTRYLKKQRGLFVLI STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 DQNEVIAACLLTEAPALRFFKYFYTHRGPVMDYSNIELVHYFFKSLTNFLKQRNCLYVLV STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 DDNQVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDYNDLGLVDFYLRELDTYLQQHNCLYVKM STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 NDNEVIAACLLTAVPVMKFFKYFYSNRGPVIDFENKELVHYFFNELAKYVKKHNALYLRV STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 DNDEVIAAGMFTEARALKFFKYFYSQRGPILDYTNLSLVDFYFSELTKYLKQHNCLYVLL STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 DKNEVIAACLLTEARIFKFYKYFYSHRGPLLDYFDAKLVCYFFKELSKFIYKNRGVFILV STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 NNNEVIAACLLTAVPVMKVFKYFYSNRGPVIDYENQELVHFFFNELSKYVKKHRCLYLHI STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 DNNKVIAASLFSKIPTMGSYVY-YSNRGPVMDFSDLGLVDYYLKELDKYLQQHQCLYVKL STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 DNGQVIAGCLLTEARTLKFFKYFYTHRGPVMDYTNQSLVAFFFKALTSYLKKHNCLYVLV STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 NHNQVLAACLLTAVPVMKVFKYFYTNRGPVMDYENQELVHFFFNELAKYVKKYNALYVRV STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 DNNQVLAASLFSKIPTAGSYVY-YSNRGPVMDYSDLGLADFYLKELDQYLNRNKCLYVKM STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 DQDEVIAACLLTEARALKFFKYFYTHRGPVLDYNNLELVQFFFEHLTQYLKKQRCLYVLI MATCH ::: : *. : * : . : : CONSENSUS ????VIAA?L???????????Y?Y??RGPV?D?????LV??????L??Y???????????

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 DPYVPYQLRNHDGDIIKT-YKTDDIFETLKSLGFKHDGFTTGFHPIHQIRWHSVLDLKGK MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 DPYWIYKCYDKDVNAKDD-AANDEIIHQLKQLGYQHKGFKRGYSPDEQVRWMSVMYLHGE MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 DPHIIMNYRDHDGNITES-NDVEGFIEQMEGLGYHHRGFPVGYSDDSQARFLSVLNLEGK STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 DPYLPYQYLNHDGEITGN-ASNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDTLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDTLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDTLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 DPYLPYQYRNHDGEITGN-AGNDWIFDKMEELGYHHQGFTTGFDPIIQIRFHSVLDLKDK STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 DPYWIYQIYDKDVNPFPSRQQNDAIVNLFKAHGYQHHGFTTQYDTSSQVRWMGVLDLKDQ STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 DPYLLESIRETDGEIIDK-YNNKVLIKELAKLGYIHQGYSTGYSQMSQIRWLSVLDLKDK STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 DPYVLENLRQPNGEIIES-FDNRALIKTMEELGYKHQGYTVGYDTMSQIRWLSVLNLKDK STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 DPYLPYQYLNHEGEITGN-AGHDWIFDELESLGYKHEGFHKGFDPVLQIRYHSVLNLANK STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 DPYWLYQVYDKDINPLT--EKNDALVNLFKSHGYDHHGFTTQYDSSSQVRWMGVLDLEGK STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 DPYLPYQYLNHEGEITGN-AGHDWIFDELESLGYKHEGFHKGFDPVLQIRYHSVLNLANK STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 DPYWLYQVYDKDINPLT--EKNDALVNLFKSHGYDHHGFTTQYDSSSQVRWMGVLDLEGK STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 DPYVLENLRQPNGEIIES-FDNRALIKTMEELGYKHQGYTVGYDTMSQIRWLSVLNLKDK STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 DPYWIYQIYDKDINPLEDREKNDAIVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQARWMGVSYLKGE STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMKHLGFKHEGFTKGFDPIKQIRYHSVLDLKNK STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 DPYVLENIRSADGEIIEH-FNNKQWFKVMNKLGYQHQGFTTGYSAMSQIRWHSILDLKDK STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 DPYILENLRNADGEILES-YDNRAVIKTLEDLGYKHQGWTVGYSTMSQIRWLSVLDLKDK STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 DPYLPYQYRDHDGNITAN-AGNDWFFNKMEQLGYHHDGFTTGFDPILQIRFHSILNLKDK STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 DPYWIYQIYDKDVNPLENHDKNDAMINLLKSHGYEHHGFTTKYDSFSQVRWMGVLYLKNE STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 DPYILENIRNAEGEIIHT-YNNEKLIDTMHRLGYEHQGFSVGYSDMSQIRWHSVLNLQQK STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 DPYILENLHNADGEILKS-YDNRAVIKTLEDLGYKHQGWSVGYDMMSQIRWLSVLDLKDK STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 DPYWIYQIYDKDINPLPNHDKNDALVNLFKSHRYIHHGFTTSYDTSSQVRWMGVLNLDGE STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 DPYLAYQYRNHDGEVLAN-AGHDWIFDKMKQLGYKHEGFLTGFDPILQIRFHSVLDLAGK STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 DPYILENLRNADGEIKKS-YDNRMLISTLEKLGYKHQGYPVGYSKTSQIRWLSVLDLKDK STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 DPYLIENLRDANGRIIKN-YNNSVIVKMLGKIGYLHQGYTTGYSNKSQIRWISVLDLKDK STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 DPYLPYQYLNHDGEITGN-AGNDWFFDKMSNLGFEHTGFHKGFDPVLQIRYHSVLDLKDK STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 DPYWLYHLYDKDIVPFEGREKNDALVNLFKSHGYEHHGFTTEYDTSSQVRWMGVLNLEGK STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 DPYLIENLRNADGEIVKS-YDNRAFVRTMDKLGYKHQGFPVGYDSMSQIRWLSVLDLKDK STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 DPYLPMLKRNHDGEVIER-FQNDWFFDKMTQLGFEHEGFTTGFDTVRQIRFHSVLDVEGK STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 DPYWIYQVYDKDIHPMDDKMPNDKLVQLFKSHGYRHHGFTTSYDTSSQVRWMGVLDLKGH STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 DPYVRNHIRDAKGNITQH-FEHAQLFKTLDRLGYKHQGFPIGYSSHSQIRWLSVLDLKDK MATCH **: . . . : : * *: : * *: .: : . CONSENSUS DPY??????????????????N??????????G??H?G?????????Q?R???VL?L??K

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 TKEQLIKDMDSLRKRNTKKVIKNGIKVRYLEKDELHIFRSFMQDTSDKKDFEDRGDEYYI MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 TPQSLMKQFDSQRKRNIKKAQKYGVKVRMLHKDELNLFLDLYRETEERTGFISRPDDYMQ MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 SEDELLKEMEYKTRRNIKKTYEMGVRLRDLSIEETDKFFELFQMAEDKHGFSFRDFDYFV STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEDKHGFHFMNEDYFK STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRYLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLESDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 SPQDVLKGMDSLRKRNTKKVKRNGVKIRFLGEEDMDIFRGFMEDTAEAKDFDDREDAFYY STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 TPASIKKKFDSQRKRNINKAINHGIKVKFLGPDELDRFFKLYRETEERAGFVSKTDDYFK STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 TETQILNEMDYQTRRNIKKTYEMGVQVRTLSIDETPAFFELFRMAEEKHGFKFRELEYFK STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 SEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYEMGVKVKTLPIEETNTFFELFKMAEEKHGFKFREEPYFV STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 SANDVLKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSETKDFADREDSFYY STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 TPASLRKEFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLSKDEFDLFLDLYRETEARTGFASKTDDYFY STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 SANDVLKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSETKDFADREDSFYY STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 TPASLRKEFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLSKDEFDLFLDLYRETEARTGFASKTDDYFY STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 SEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYEMGVKVKTLPIEKTDTFFELFKMAEEKHGFKFREEPYFV STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 TPASLRKQFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLGRDEFHIFLDLYRETEARTGFVSKTDEYFY STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 TSKDILNGMDSLRKRNTKKVQKNGVKVKFLSEEELPIFRSFMEDTTETKEFQDRDDSFYY STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 SEQQLLKDMSYQTRRNIMKTIEMGVQIKTLSIKETNRFYRLYHMAEEKHGFHFQEEPYFK STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 SEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYEMGVKVRTLPMDETDTFFELFQMAEEKHGFKFRDKPYFY STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 TAKDVLNNMDSLRKRNTKKVQKNGVKVKFLTEEELPIFRSFMEQTSESKEFSDRDDQFYY STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 TPQSLKKQFDSQRKRNINKAINFGVKVKFLGRDDFDQFLDLYRETEERTGFVSKTDDYFY STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 SEDQLLKEMSYQTRRNINKTFEMGVEVITLPIEETDRFYRLFKMAEEKHGFNFREESYFE STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 NEDQLMKEMDYQTRRNIKKTYEMGVKVKTLPIEDTHTFFELFQMAEEKHGFSFRDEPYFI STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 TPASLKKQFDSQRKRNINKAINFGVKVRLLTRDEFDIFLELYRETEERTGFVSKTDEYFY STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 TAKDVLNGMDSLRKRNTKKVQKNGVKVRFLGEDELPIFRSFMEDTSETKDFDDRDDDFYY STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 SEQQLLKEMDYQTRRNIKRTEEMGVKVRQLPIEETDRFFKLFKMAEEKHGFSFRDEPYFE STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 DENQLLKEMEYQTRRNIKKTIEIGVKVEDLSIEETNRFYKLFQMAEEKHGFHFMNEDYFK STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 TADDIIKNMDGLRKRNTKKVKKNGVKVRFLSEEELPIFRSFMEDTSESKAFADRDDKFYY STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 TPETLKKTFDSQRKRNINKAINYGVKVRFLERDEFNLFLDLYRETEERAGFVSKTDDYFY STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 TEDQLLKEMDYQTRRNIKKTYDIGVKTKTLTIDETQTFFDLFHMAEEKHGFKFRELPYFE STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 TAKDILNNMDSLRKRNTKKVQKNGVKVRFLDENELHIFRSFMEETSETKDFVDREDDFYY STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 TPQTLKKQFDSQRKRNINKATNFGVKVRFLEVDEFDQFLELYRETEERAGFVSKTDEYFK STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 SEQQLLEEMDYQTRRNIKKTYEMDVQVKTLPIEETERFFKLFQMAEEKHGFTFRDLPYFE MATCH : : :. :** :. .:. * .. * : . : * : CONSENSUS ??????K???????RN??K????GVK???L???E???F????????E???F?????????

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 SRLEKFGDHVKMPLAYIDFNTYIPELEAELTEIERAIDKAKADIESKPENKKAQNKLADN MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 GFNDTYGENILLPLAYIDLDEYMQQLSEELTQAEISR---DQMMANENKSEKQLTKIAQK MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 KMQKIYKDQCRLVLSYIDLDEHLDILRKDLKRKEDEYNKEKLKLDENPGFRKLRNKVDQL STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 RMQEIYKDKAMLKIACIDLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 RMQEIYKDKAMLKIACIDLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 NRLKYYKNRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLKEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 RMQEIYKDKAMLKIACIDLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 NRLKYYKERVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 HRLKHYKDRVLVPMAYIDFDEYLKELGTEQNNLEKEINKAVKDLNKNPDNQKAAKKKENL STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 NFIEHYGDKVLVPLAYIDLDEYIKTLQEGLNDKESRR---DQMMSKENKSDKQLKKIAEL STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 QMQHTYGNRAFLKMAYVDLHNYLNKLNEKQNELVSELNKINAKLEESPNSKKTKSKLNQL STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 EMQKTYEDHAMLKLAYIDLQDYLDTLQTKHQNLNQQLKDVEKTLEENPNSKKNKTKHTQV STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 NRFKHYKDRVLVPLAYINFDEYIEELNNERNVLNKDYNKALKDIEKRPENKKAHNKKENL STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 NFIEHYGDKVLVPLAYIDLNEYIQHLQESLNDKENRR---DDMMAKENKTDKQLKKIAEL STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 NRFKHYKDRVLVPLAYINFDEYIEELNNERNVLNKDYNKALKDIEKRPENKKAHNKKENL STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 NFIEHYGDKVLVPLAYIDLNEYIQHLQESLNDKENRR---DDMMAKENKTDKQLKKIAEL STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 EMQKTYEDHAMLKLAYIDLQDYLDTLQTKHQNLNQQLKDVEKTLEENPNSKKNKTKHTQV STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 NFFDTYGDKVLVPLAYIDLDEYIKSLQDALNDKENRR---DQMMAKENKNDKQLRKIAEL STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 NRYRHFKDRVLVPLAYIKFDEYIEELQNERETLNKDVNKALKDIEKRPDNKKAFNKKENL STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 QMLEIYGDKACMKLAYIDLNKYINLLKQRAIELEEKVTEIKQSLKVNANSKKTKTKYHQL STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 EMQKTYKDHAMLKLAYIDLKDYLSTLQQKHDSLIEQLAEVDAVLEENPNSKKNKNKRTQI STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 NRFKYYKDRVLVPLAYLKFDEYIEELTNERQTLEKDLGKALKDIEKRPDNKKAYNKRDNL STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 NFIDTYGDKALVPLAYIDLNEYISSLQDAINDKEARR---DQMMTKENKSDKQLNKIAEL STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 EMQKIYHDNGCIKLAYINLAEYLTRLEKQRQKLIVLLNDVKETLEINPNSKKSKTKYQQL STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 EMQKIYQDHAMLKLAYIDLNDYLATLKADRDKLKQQLSDIETALQESPNSKKNKNKHTQV STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 NFIDNYGDKALIPLAYIDLDEYINHTQESINEKESRR---DQMMQNENKSDKQLKKIAEL STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 NRLRYYKDRVLVPLAYMDFDEYITELKAEREVLSKDINKAVKDIEKRPENKKAYNKKENL STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 QLQKDYQGFASIQLAYIDLSEYVNGLKQKLDTLNHQMKDVEAALQESPNSKKQKTKQTQL STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 RMQEIYKDKAMLKIACINLNEYQDKLKIQLLKIENEMMTVNRALNENPNSKKNKSKLNQL STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 NRLKYYKDRVLVPLAYINFDEYIKELNEERDILNKDLNKALKDIEKRPENKKAHNKRDNL STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 NFIDTYGDKVLVPLAYIDLDEYVLKLQQELNDKENRR---DQMMAKENKSDKQMKKIAEL STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 EMQKLYDDHAMLKLAYIDLNEYLKTLQLKQQQLTAELSGVEEALEESPNSKKNKTKRTQL STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 HRLKHYKDRVLVPLAYIDFTTYIPELKSEEQDFHKQIAKTEKELEKRPDNQKSLNKKNNL STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 NFINTYGHKALVPLAYIDLDEYITSLQESLNDKETRR---DQMMANENKSDKQIKKIAEL STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 EMQKMYAKNSMIKLAFIDLNDLLKKQTEKLDTLKATIAETQAALESHPNSKKNKTKLKQT MATCH : : :: :.: : * * : CONSENSUS ?????Y?D?????LAYI???EY???L?????????????????????????K???K???L

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 ERQKQALLEKLKEAQQLKEKHGDTLPIAAAFYFINPHEVVYYAGGSSNEFRHFSGSYAIQ MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 DRDIDHIKQELLEISELRKTDGQILNLAAGMFFQNHYEVNYYSGGSSTKYNKFMGPYAMH MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 AKAVDKEKKKVTEIEALKQTDGRILHLASALYIHNEHELYYLSSGSNPKYNQFMGPYNMM STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGSILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 QQQLDANAQKIEEGKRLKEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 DKQIDHDQHELLNASELCKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 NMQLSSINNRISKTEELILEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 EKQLEAHHQKVEEARELQQKHGNELPISAGFFIINPFEVVYYAGGTANEFRHFAGSYAVQ STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 DKQIDHDQKEMLKASELRQTDGAILDLAAGVYFTNAYEVNYFSGGSSEKYNQYMGPYMMH STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 KQQEASNNRKINETKDLIKTKGDTLNLAAALYLYNEHEVYYLSSGSNPEYNQFMGAYRLQ STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 KQQFDSNARKIRQTKEKIAEEGQVLHLAAALYIYNDHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYRLQ STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 EQQLDANQQKINEAKNLKQEHGNELPISAGFFIINPFEVVYYAGGTSNRYRHFAGSYAVQ STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 DKQIDHDKKELLQASELRQTDGEILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQYMGPYAMH STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 EQQLDANQQKINEAKNLKQEHGNELPISAGFFIINPFEVVYYAGGTSNRYRHFAGSYAVQ STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 DKQIDHDKKELLQASELRQTDGEILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQYMGPYAMH STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 KQQFDSNARKIRQTKEKIAEEGQVLHLAAALYIYNDHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYRLQ STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 DNQIEHDKKELLQASELRQTDGQILNLASGIFFANSYEVNYFSGGSSEKYNNYMGPYMMH STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 EKQLDANQQKLDEAKKLQAEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNKYRHFAGSYAIQ STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 NQQLESLNKKIAKTEQLIITDGTLLDLAAALFIYNNHEMYYLSSGSNPKYNEFMGAYCLQ STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 QQQVDSNERKLNETKNKIAEEGETLNLAAALYLYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYRLQ STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 QQQLDANQQKLNEANQLQAEHGNELPISAGFFIINPFEVVYYAGGTANKYRHFAGSYAVQ STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 DKQIDHDKKELLNSSELRQTDGAVLNLAAGVYFANAYELNYFSGGSSAKYNHFMGPYMMH STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 TQQLASIDKNIAKTQDLQQEDGNILDLAAALYVYNNHEMYYLSSGSNPKYNQYMGAYRLQ STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 TQQVASNQRKIKETETQMDKEGHILNLAAALYIYNDHEMYYLSSGSNPKYNAYMGAYRLQ STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 DKQIEHDKKELLHASELRLTDGAILNLAAGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQYMGPYMMH STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 EQQLIANQQKIDEATALQEKHGNELPISAAYFIINPYEVVYYAGGTSNEFRHFAGSYAIQ STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 NQQIVSTQRKIDDTNKTITTDGPVLDLAAAIYIYNDYEVYYLSSGSNPDYNAYMGAYKLQ STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 NMQLSSINNRISKTEELIFEDGPVLDLAAALFICTDDEVYYLSSGSNPKYNQYMGAYHLQ STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 QQQLDANEQKIEEGKRLQEEHGNELPISAGFFFINPFEVVYYAGGTSNAFRHFAGSYAVQ STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 DKQIDHDQHELLNASELSKTDGPILNLASGVYFANAYEVNYFSGGSSEKYNQFMGPYMMH STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 EQQLNSNKRKIDNTIEQIEQDGAVLNLASALFIYNEHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYHLQ STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 MQQLEANQAKIQEAEQLQAKHGDTLPISAGFFIINPFEVVYYAGGTANEFRHFAGSYAIQ STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 DKQIDHDQQEMLKASELRKTDGSVLNLAAGVYFANAYEINYFSGGSSEKYNHFMGPYAMH STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 EQQLQAQERKIEKTRQLIVEDGEILDLAAAIYIYNRHEVYYLSSGSNPKYNAYMGAYRLQ MATCH .: . .* * :::. :. . *: * :.*: :. : *.* : CONSENSUS ??Q??????????????????G??L?????????N??EV?Y???G?????????G?Y???

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 WHMINYAIDHGIDKYNFYGISGIFNEDAPDAGVIKFKKGYNADVIEYIGDFELPVNKSVY MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 WYMINYCLDHGYDRYNFYGVSGDFTEDSEDYGVYRFKRGFNAQIEELVGDFIKPINKTRY MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 FEMIKYAKSLNLKTYNFYGVTGVFTEDAEDYGVLKFKKGFNAHIEEYIGDFILPLSPFY- STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDTGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDYSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSDEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESAEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPILY STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 WEMINYAIQHGIDRYNFYGISGHFTEDAEDAGVVKFKKGFNADVIEYVGDFIAPINKPMY STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 WYMINYCFEHGYERYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIQKVKY STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 WEMIKFAKKNHIDRYNFYGVTGDFSDNAEDYGVQRFKEGFNAYIEEYIGDFIKPVRPLIY STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 WDMIQFAKEHNIDRYNFYGVTGDFSENAEDAGVQKFKEGFNAKIYEYIGDFIKPIKPLFY STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 WKMINYAIEHGINRYNFYGISGDFSEDAEDAGVVKFKKGYDADVIEYVGDFIKPINKPMY STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 WHMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVRIEELIGDFYKPINKVKY STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 WKMINYAIEHGINRYNFYGISGDFSEDAEDAGVVKFKKGYDADVIEYVGDFIKPINKPMY STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 WHMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVRIEELIGDFYKPINKVKY STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 WDMIQFAKEHNIDRYNFYGVTGDFSENAEDAGVQKFKEGFNAKIYEYIGDFIKPIKPLFY STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 WHMMNYCFEHGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVYIEELIGDFYKPINKVKY STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 WTMINYAIDHGIDRYNFYGISGNFSEDAEDVGVIKFKKGFNADVIEYVGDFVKPINKPLY STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 WDMIRYAKEKGIERYNFYGITGDFGEDAEDYGVQQFKKGFNAFVEEYVGNFIKPVNKLLY STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 WDMIKFAKEHNVDRYNFYGITGDFSEDAEDYGVQQFKKGFNANVYEYIGDFIKPIHPLAY STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 WTMINYAIEHGIDRYNFYGISGNFSDDAEDAGVIRFKKGYGAEVIEYVGDFVKPINKPMY STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 WYMMNYCFEHGYDRYNFYGVSGDFTKDSEDYGVYRFKRGFNVHIEELIGDFYKPINKVKY STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 WDMICFAKSHHIHRYNFYGITGDFSSQAEDYGVQQFKKGFNAFVEEYIGDFIKPLRPWLY STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 WEMIKFAKEHNLDRYNFYGVTGDFSEDAEDAGVQKFKEGFNAQVYEYIGDFIKPIKPVFY STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 WYMMNYCFDHGYGRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIKKSKY STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 WKMINYAIDHNIDRYNFYGISGHFTEDAEDAGVVKFKKGFNADVVEYVGDFIKPINKPMY STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 WEMIKFAKNHNIDRYNFYGITGDFSEDAIDYGVQQFKKGFNADVEEYIGDFVKPIKPLLY STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 WHMIKYAKSHNINRYNFYGITGVFSNEADDFGVQQFKKGFNAHVEELIGDFIKPVRPILY STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 WEMINYALNHGIDRYNFYGVSGKFTEDAEDAGVVKFKKGYNAEIIEYVGDFIKPINKPVY STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 WFMINYCFDNGYDRYNFYGLSGDFTENSEDYGVYRFKRGFNVQIEELIGDFYKPIHKVKY STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 WEMIKFAKAHHIDRYNFYGITGDFSESSEDYGVQQFKKGFNAHVEEYIGDFIKPIKPLLY STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 WEMINYAIEHHIPRYNFYGISGHFTEDAEDAGVVKFKKGYNADVIEYVGDFIKPVQKPVY STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 WFMINYCFDHGYERYNFYGVSGDFTENSEDYGVYRFKRGFGVQIEELVGDFYKPIHKVKY STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 WDMIQFAKQQGIDRYNFYGITGDFTKHAEDYGVQRFKEGFGAHVEEYVGDFVKPIMPMMY MATCH : *: :. *****::* : . : * ** :**.*:.. : * :*:* *: CONSENSUS W?MI?????????RYNFYG??G?F????ED?GV??FK?G?N????E??GDF?KP?????Y

MACCJ_5_PE1038 MACCJ_5_PE1038 NIYKRIKK-------------- MACCJ_5_PE1039 MACCJ_5_PE1039 NAYQLLTSARTKAAQIKQRIKK MACCJ_5_PE128 MACCJ_5_PE128 KLYELRQKF------------- STAA1_1_PE1233 STAA1_1_PE1233 KFAKLIYKV------------- STAA1_1_PE1356 STAA1_1_PE1356 AAYTALKKVKDRIF-------- STAA1_1_PE1357 STAA1_1_PE1357 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAA1_1_PE2387 STAA1_1_PE2387 KVQTYLNHKRR----------- STAA2_2_PE1317 STAA2_2_PE1317 KFAKLIYKV------------- STAA2_2_PE1446 STAA2_2_PE1446 AAYTALKKVKDRIF-------- STAA2_2_PE1447 STAA2_2_PE1447 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAA2_2_PE2440 STAA2_2_PE2440 KVQTYLNHKRR----------- STAA4_1_PE1203 STAA4_1_PE1203 KFAKLIYKV------------- STAA4_1_PE1325 STAA4_1_PE1325 AAYTALKKVKDRIF-------- STAA4_1_PE1326 STAA4_1_PE1326 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAA4_1_PE2345 STAA4_1_PE2345 KVQTYLNHKRR----------- STAA8_1_PE1148 STAA8_1_PE1148 KFAKLIYKV------------- STAA8_1_PE1292 STAA8_1_PE1292 AAYTALKKVKDRIF-------- STAA8_1_PE1293 STAA8_1_PE1293 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAA8_1_PE2549 STAA8_1_PE2549 KVQTYLNHKRR----------- STAA9_2_PE1292 STAA9_2_PE1292 KFAKLIYKV------------- STAA9_2_PE1415 STAA9_2_PE1415 AAYTALKKVKDRIF-------- STAA9_2_PE1416 STAA9_2_PE1416 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAA9_2_PE2399 STAA9_2_PE2399 KVQTYLNHKRR----------- STAAB_1_PE1185 STAAB_1_PE1185 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAB_1_PE1186 STAAB_1_PE1186 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAC_1_PE1211 STAAC_1_PE1211 KFAKLIYKV------------- STAAC_1_PE1350 STAAC_1_PE1350 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAC_1_PE1351 STAAC_1_PE1351 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAC_1_PE2298 STAAC_1_PE2298 KVQTYLNHKRR----------- STAAD_1_PE1174 STAAD_1_PE1174 KFAKLIYKV------------- STAAD_1_PE1306 STAAD_1_PE1306 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAD_1_PE1307 STAAD_1_PE1307 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAD_1_PE2353 STAAD_1_PE2353 KVQTYLNHKRR----------- STAAE_1_PE1158 STAAE_1_PE1158 KFAKLIYKV------------- STAAE_1_PE1286 STAAE_1_PE1286 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAE_1_PE1287 STAAE_1_PE1287 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAE_1_PE2310 STAAE_1_PE2310 KVQTYLNHKRR----------- STAAF_1_PE1222 STAAF_1_PE1222 KFAKLIYKV------------- STAAF_1_PE1354 STAAF_1_PE1354 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAF_1_PE1355 STAAF_1_PE1355 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAF_1_PE2357 STAAF_1_PE2357 KVQTYLNHKRR----------- STAAJ_1_PE1082 STAAJ_1_PE1082 KFAKLIYKV------------- STAAJ_1_PE1215 STAAJ_1_PE1215 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAJ_1_PE1216 STAAJ_1_PE1216 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAJ_1_PE2267 STAAJ_1_PE2267 KVQTYLNHKRR----------- STAAK_1_PE1160 STAAK_1_PE1160 KFAKLIYKV------------- STAAK_1_PE1294 STAAK_1_PE1294 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAK_1_PE1295 STAAK_1_PE1295 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAK_1_PE2371 STAAK_1_PE2371 KVQTYLNHKRR----------- STAAM_1_PE1238 STAAM_1_PE1238 KFAKLIYKV------------- STAAM_1_PE1362 STAAM_1_PE1362 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAM_1_PE1363 STAAM_1_PE1363 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAM_1_PE2393 STAAM_1_PE2393 KVQTYLNHKRR----------- STAAN_1_PE1124 STAAN_1_PE1124 KFAKLIYKV------------- STAAN_1_PE1246 STAAN_1_PE1246 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAN_1_PE1247 STAAN_1_PE1247 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAN_1_PE2274 STAAN_1_PE2274 KVQTYLNHKRR----------- STAAR_1_PE1155 STAAR_1_PE1155 KFAKLIYKV------------- STAAR_1_PE1311 STAAR_1_PE1311 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAR_1_PE1312 STAAR_1_PE1312 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAR_1_PE2368 STAAR_1_PE2368 KLQTYLKHKRR----------- STAAS_1_PE1171 STAAS_1_PE1171 KFAKLIYKV------------- STAAS_1_PE1301 STAAS_1_PE1301 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAS_1_PE1302 STAAS_1_PE1302 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAS_1_PE2275 STAAS_1_PE2275 KVQTYLNHKRR----------- STAAT_2_PE1145 STAAT_2_PE1145 KFAKLIYKV------------- STAAT_2_PE1272 STAAT_2_PE1272 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAT_2_PE1273 STAAT_2_PE1273 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAT_2_PE2336 STAAT_2_PE2336 KVQTYLNHKRR----------- STAAW_1_PE1129 STAAW_1_PE1129 KFAKLIYKV------------- STAAW_1_PE1258 STAAW_1_PE1258 AAYTALKKVKDRIF-------- STAAW_1_PE1259 STAAW_1_PE1259 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAAW_1_PE2327 STAAW_1_PE2327 KVQTYLNHKRR----------- STACT_1_PE1011 STACT_1_PE1011 KLYTTLKKIKDR---------- STACT_1_PE1012 STACT_1_PE1012 WIFTTLDKVRKKIKK------- STACT_1_PE1628 STACT_1_PE1628 KLYQLTEKARHK---------- STAEQ_1_PE1956 STAEQ_1_PE1956 KVKQELESRR------------ STAEQ_1_PE923 STAEQ_1_PE923 NIYRTLKKLKK----------- STAEQ_1_PE924 STAEQ_1_PE924 WLFNTLDRIRNKLKK------- STAES_1_PE1057 STAES_1_PE1057 NIYRTLKKLKK----------- STAES_1_PE1058 STAES_1_PE1058 WLFNTLDRIRNKLKK------- STAES_1_PE1989 STAES_1_PE1989 KVKQELESRR------------ STAHJ_1_PE1531 STAHJ_1_PE1531 WLFNTLNTIRKNVKK------- STAHJ_1_PE1532 STAHJ_1_PE1532 SVYKTLKKIKKRFN-------- STAHJ_1_PE1666 STAHJ_1_PE1666 KLYQK----------------- STAHJ_1_PE642 STAHJ_1_PE642 KVKQLLERK------------- STALH_1_PE1415 STALH_1_PE1415 KLYSVLKRIQNKL--------- STALH_1_PE1416 STALH_1_PE1416 WLFTTLDRIRKKIKK------- STALH_1_PE1590 STALH_1_PE1590 KFYLRK---------------- STALH_1_PE584 STALH_1_PE584 KLQQFIAHRK------------ STAS1_1_PE1370 STAS1_1_PE1370 WLFNTLNNVRKKIKK------- STAS1_1_PE1371 STAS1_1_PE1371 KIYTTLKKIKDKKK-------- STAS1_1_PE487 STAS1_1_PE487 KLGKRIGKL------------- STAUR1_4_PE1116 STAUR1_4_PE1116 KFAKLIYKV------------- STAUR1_4_PE1244 STAUR1_4_PE1244 AAYTALKKVKDRIF-------- STAUR1_4_PE1245 STAUR1_4_PE1245 WLFTTLDKLRKKLKK------- STAUR1_4_PE2269 STAUR1_4_PE2269 KVQTYLNHKRR----------- STPSE1_1_PE1096 STPSE1_1_PE1096 KIYTMLKQLKEKIKR------- STPSE1_1_PE1097 STPSE1_1_PE1097 FVFDVLNRLRSKIKR------- STPSE1_1_PE2381 STPSE1_1_PE2381 RCARLLKR-------------- MATCH CONSENSUS ??????????????????????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page