Alignment of the gene Family HOG000004823 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
AILMEGL193928_1_PE1 NOISO --------MAFI-HLDIRCLYTLLICTAFGSVP-SNAEIK-VNPPENFEIVDPGYLGYLS BOVINUN_004_34_PE2 NOISO --------MAFI-HLDIRCLYTLLICTAFGSTLSSNAEIK-VNPPQDFQIVDPGYLGYLY CALJAX_106_PE4 NOISO --------MAFV-CLAAGCLYNFLISTTFGYTLSSDTKIE-GYPPQDFEIVDPGYLGYLY CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 --------MAFI-HLDVGFLYTLLVCTAFGSML-SNAEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLS CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN --------MAFI-HLDVGFLYTLLVCTAFGSML-SNAEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLS CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN --------MAFI-HLDVGFLYTLLVCTAFGSML-SNAEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLS CAVPO46_6_PE1 NOISO --------MAFL-CLDISCLYIFLLCKAFGCTLASNVEIKAVNPPQNFEIVDPGYLGYLY CHOHOGS_2818_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ DIPORGS_2373_PE1 NOISO --------MAFV-CLDVRSTCIFFICIIFGCTLSSNTEIKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ECHTEGS_8771_PE1 NOISO ------------------------------------------NPPQHFEIVDLGYLGYLS ERIEUGS_3094_PE1 NOISO --------MAPM-YLDIRYLYTLLMCVAFDSALSSDADIK-VNPPQNFEIVDPGYLGYLY GORGOX_116_PE2 NOISO --------MAFV-CLAIGCLYTFLISTTFGCTSSSDTEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY HORSEX_93_PE2 NOISO --------------------------------------VS-VNAPQDFEIVDPGYLGYLY HSX_PE2053 ENSG00000123496 --------MAFV-CLAIGCLYTFLISTTFGCTSSSDTEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY HSX_PE2054 ISOFORMIN --------MAFV-CLAIGCLYTFLISTTFGCTSSSDTEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY LAMPAGS_1151_PE1 NOISO --------MAFL-HLDIRCLYTLLICTAFGSTLSSNAEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLC LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 --------MSFF-WEALQ--RVALVCCTLGIAL-----TFRVNPPQDFEIVDPGYLGYLC LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN -----------------------------HKIQ-----DKTVNPPQDFEIVDPGYLGYLC MACEUGS_3563_PE1 NOISO ------------------------------------------DPPQNLKIVDPGFLGHLN MACMUX_116_PE3 NOISO --------MDFV-YLAIRCLCTFLISTTFGYTSSSDTEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY MONDOX_69_PE8 NOISO ------------------------------------SLFVSVDPPQNLKIVDPGFLGHLS MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 ----------MA-FVHIRCLCFILLCTITGYSL----EIK-VNPPQDFEILDPGLLGYLY MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN ----------MA-FVHIRCLCFILLCTITGYSL----EIK-VNPPQDFEILDPGLLGYLY MYOLU192484_PE1 NOISO --------MAFI-HLDVRCLYAILICTAFGSTLSSNTEIK-VNPPDDWEIVDPGYLGYLF OTOGAGS_5197_PE1 NOISO --------MALF-CLDIRCLCIILTWTAFGNTLSSEFEIK-VYPPQDFQIVDPGFLGYLY PANTRX_115_PE2 NOISO --------MAFV-CLAIGCLYTFLISTTVGCTSSSDTEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY PIGX_94_PE2 NOISO --------MAFI-HVNIRCLYTLLICTAFGSTLSSNAEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY POEGU4A_21_PE37 NOISO -----------------------------------------VAPPRDLQITDPGLLGSLD PONPYX_115_PE2 NOISO --------MAFV-CLAIGCLYTFLISTTFGCTSSSDTEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY PTEVA6410_PE1 NOISO --------MAFI-HLDIRCLYAILICTAFGSTLSSDAEIK-VKPPQDFEIVDPGYLGFLY RABITX_65_PE4 NOISO --------MAFI-CLYNRCLAIFLICIAFGYTSSSDLEIK-VNPPEDFEIVDPGYLGFLY RATX_PE304 NOISO --------MALM-AVNTRCLCLFLLCTITGHSL----EIK-VNPPQDFEILDPGLLGYLY RATX_PE305 NOISO --------MALM-AVNTRCLCLFLLCTITGHSL----EIK-VNPPQDFEILDPGLLGYLY SORARGS_2531_PE1 NOISO --------MILI-HLHIRCLCTLLFCTAFGAVLSSNAETK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY SPETRGS_2016_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ TARSY8892_PE1 NOISO --------MAXX-XXXXXXXXXXXXXXXFGYTLSSDTEIT-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY TUPGBGS_1914_PE1 NOISO --------MAFM-CLVIRCLYTFLIFTALGSTLSSNIEIKXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X TURTR101483_PE1 NOISO --------MAFI-HLDIRCLYTLLLCTAFGSTLSSNAEIK-VNPPQDFEIVDPGYLGYLY XENTR258_2_PE5 NOISO QNFKYSQSTGLVNFEKFQWIYRIVLHATVLVKCCTEAS-FTVDPPSNLEIYDPGYLGILD MATCH CONSENSUS ?????????????????????????????????????????V?PP????I?DPG?LG?L?

AILMEGL193928_1_PE1 NOISO LQWQPPLFLDNFKGCTIEYELKYRNIDSEHWKTVITKNLHYKDGFDLNKGVEAKIHTLLP BOVINUN_004_34_PE2 NOISO LQWQPPVSLDNFNKCTVEYELKYRNVDSESWRTIITKNLLYKDGFDLNKGVEAKIHTLLP CALJAX_106_PE4 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTVEYELKYRNIGSETWTTIITKNLHYKDGFDLNKAVEAKIRTLLP CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 LQWQPPLFPDNFKECTIEYELKYRNIDSENWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKINTLLP CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN LQWQPPLFPDNFKECTIEYELKYRNIDSENWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKINTLLP CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN LQWQPPLFPDNFKECTIEYELKYRNIDSENWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKINTLLP CAVPO46_6_PE1 NOISO LQWQPPLAVDNFKECTIEYELKYRNVDSAIWKTIITKNLHYKYGFDLNKGVEAKIHTLLS CHOHOGS_2818_PE1 NOISO --------------------------------TIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP DIPORGS_2373_PE1 NOISO XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIITKNLHYKDGFDLNKGVEAKVHTLLS ECHTEGS_8771_PE1 NOISO LQWKPPLTLDDFKDCAVEYELKCRNNDSEDWKTIITKKLSYRVGFDLNKGIEAKIRTILP ERIEUGS_3094_PE1 NOISO LQWQPPLSLDDFKDCEIEYKLKYRNIGNKYWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTILP GORGOX_116_PE2 NOISO LQWQPPLSLDHFKECTVEYELKYRNIGSETWTTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP HORSEX_93_PE2 NOISO LQWQRPLSLDNFKECTVEYELKYRNIDSENWKTIITKNLCYKDGFDLNKGVEAKIRTLLP HSX_PE2053 ENSG00000123496 LQWQPPLSLDHFKECTVEYELKYRNIGSETWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP HSX_PE2054 ISOFORMIN LQWQPPLSLDHFKECTVEYELKYRNIGSETWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP LAMPAGS_1151_PE1 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTIEYELKYRNIDSESWKTIITKKLYYKDGFDLNKGVEAKIHTLLT LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 LQWKPPLFLDNFKECTVEYELKYRNFGSKIWKTIITTNLYYKDGFDLNKGVEAKIHTLLP LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN LQWKPPLFLDNFKECTVEYELKYRNFGSKIWKTIITTNLYYKDGFDLNKGVEAKIHTLLP MACEUGS_3563_PE1 NOISO LQWQPPLTLAVFQHCTVQYKLRYRNIDSEDWETIITKKLNYEDGFDLNQGVEAKIQTLLT MACMUX_116_PE3 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTVEYELKYRNIGSETWTTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP MONDOX_69_PE8 NOISO VQWQPPLTLGKLQHCTVQYELRYRNTGSEDWEIIITKKLNYEDGFDLNQGVEAKIQTLLT MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 LQWKPPVVIEKFKGCTLEYELKYRNVDSDSWKTIITRNLIYKDGFDLNKGIEGKIRTHLS MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN LQWKPPVVIEKFKGCTLEYELKYRNVDSDSWKTIITRNLIYKDGFDLNKGIEGKIRTHLS MYOLU192484_PE1 NOISO LQWQPPLFLDNCEEHTVEYELKYRNIDSENWRTIITKNLLYKDGFDLNKGVEAKIHTVLQ OTOGAGS_5197_PE1 NOISO LQWQPPLFMNEFEECTVEYELKYRNVDSKIWKTIITKNLYFKDGFDLNKGIEAKIHTLLP PANTRX_115_PE2 NOISO LQWQPPLSLDHFKECTVEYELKYRNIGSETWKTIVTKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP PIGX_94_PE2 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTVEYELKYRNIDSESWKTIITKNLHYKDGFDLNKGVEAKIHTLLP POEGU4A_21_PE37 NOISO VEWKPPLHIQTFKKCTVKYNFEYRNTGDRDWKVIFTRKLKLRIGFDLSRTAEVRLQTLLK PONPYX_115_PE2 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTVEYELKYRNIGSETWTTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLLP PTEVA6410_PE1 NOISO LQWQPSLSLDNFKECTIEYELKYRNIDSENWKTIITKNLHYKDGFDLNKGVEAKIHTLLQ RABITX_65_PE4 NOISO LQWQPPVSLENFKACAVEYELKFRSIGGGRWKTVITKNLRYKYGFDLNKGIEAKIHTLLP RATX_PE304 NOISO LQWKPPVVMDNFKECKLEYELKYRNVDSDSWKTIITRNLIYKDGFDLNKGIEGKIRTHLS RATX_PE305 NOISO LQWKPPVVMDNFKECKLEYELKYRNVDSDSWKTIITRNLIYKDGFDLNKGIEGKIRTHLS SORARGS_2531_PE1 NOISO LLWQPPLFVNNFKDCTVEYELKYRNIDSASWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKILTFLP SPETRGS_2016_PE1 NOISO --------------------------------TIITKNLYYKDGFDLNQGIEAKIRTLLS TARSY8892_PE1 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTIEYELKYRNTDSKRWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTVLP TUPGBGS_1914_PE1 NOISO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYRNIDSERWKTIITKNLYYKDGFDLNKGIEARIHTILP TURTR101483_PE1 NOISO LQWQPPLSLDNFKECTVEYELKYRNIGSASWKTIITKNLHYKDGFDLNKGVEAKIHTLLL XENTR258_2_PE5 NOISO ISWHAPER---RGDCTVLYELQYQNGAGNRWKSIRTKHLKHRAAFNLSNRVLIKIRTQLK MATCH : * :* . .*:*.. :: * * CONSENSUS LQW?PP?????F??C???YEL?YRN??S??W?TIITKNL?YKDGFDLNKG?EAKI?T?L?

AILMEGL193928_1_PE1 NOISO AQCTNGSEVRSSWSETAYWTSPEGNLETKIQDMDCVYYNWQNLLCSWKSGMGVHFDTNYQ BOVINUN_004_34_PE2 NOISO RQCTNGSEVQSSWSEATYWISSQGNLDTKIQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGMGAHLDSNYR CALJAX_106_PE4 NOISO RQCTNGSEVQSSWAETTYWISPQGIPETKVQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGIGVLLDTNYN CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 AQCTNGSEVRSSWAETTYWTSPQGNRETKIQDMDCVYYNWQYLVCSWKPGMGVHFDTNYQ CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN AQCTNGSEVRSSWAETTYWTSPQGNRETKIQDMDCVYYNWQYLVCSWKPGMGVHFDTNYQ CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN AQCTNGSEVRSSWAETTYWTSPQGNRETKIQDMDCVYYNWQYLVCSWKPGMGVHFDTNYQ CAVPO46_6_PE1 NOISO AHCANGSEVQSSWSEATYWKPEQGSLETKIRDMDCIYYNWQYLLCSWKPGIGVHFDTNYS CHOHOGS_2818_PE1 NOISO GQCTNGSEVQSSWSEATYWILPQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIPORGS_2373_PE1 NOISO SQCTNGSEVQSSWSEATYWKPEQGSVESKIQDMNCVYHNWQYLVCSWKPGIGEHIETNYN ECHTEGS_8771_PE1 NOISO EQCANGSNVQSSWLEATYWTPSQGNVATRIQDMDCVYNNWQYLSCSWKPGVNIPLDTNYY ERIEUGS_3094_PE1 NOISO GQCANGSEIQSSWSETTYQTSTQGNLDTKIQDMDCIYYNWQYLLCSWTAGTGANIDTNYN GORGOX_116_PE2 NOISO WQCTNGSEVQSSWAETTYWISPQGIPETKVQDMDCIYYNWQYLLCSWKPGIVVLLDTNYN HORSEX_93_PE2 NOISO GQCTNGSEVQSSWAEVTYWTSLQGNLGTKIQDMDCIYYNWQDLLCSWKSGMGVHFDTNYN HSX_PE2053 ENSG00000123496 WQCTNGSEVQSSWAETTYWISPQGIPETKVQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGIGVLLDTNYN HSX_PE2054 ISOFORMIN WQCTNGSEVQSSWAETTYWISPQGIPETKVQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGIGVLLDTNYN LAMPAGS_1151_PE1 NOISO GQCTNGSEVQSSWSEATYWTSTQGNLETKIQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGMGVHFDTNYS LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 QQCTNESTVRSLWSEATYWTPPQGNVETKIQDMDCVYYNWLYLFCSWKPGMDVPLDTNYN LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN QQCTNESTVRSLWSEATYWTPPQGNVETKIQDMDCVYYNWLYLFCSWKPGMDVPLDTNYN MACEUGS_3563_PE1 NOISO GHCTNGSDVHSKWTQTSFWIPLQGEPETKIQEMQCIYYNWKSLHCTWKPXXXXXXXXXXX MACMUX_116_PE3 NOISO WQCTNGSEVQSSWAEATYWISPQGIPETKVQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGIGVLLDTNYN MONDOX_69_PE8 NOISO GHCTNGSDVHSKWIQTTFWIPLQGEPETKIREMQCTYHNWKSLHCSWKPGEKSPDGANYN MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 EHCTNGSEVQSPWIEASYGISDEGSLETKIQDMKCIYYNWQYLVCSWKPGKTVYSDTNYT MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN EHCTNGSEVQSPWIEASYGISDEGSLETKIQDMKCIYYNWQYLVCSWKPGKTVYSDTNYT MYOLU192484_PE1 NOISO GQCTNGSEVQSSWSEASYWTSPQGNLETKIQDMNCIYYNWQYLLCSWKLGMDVSFDTNYY OTOGAGS_5197_PE1 NOISO GQCTNGSEIQSSWSEATYWISPQGNLETKIQDMDCVYHNWQYLFCSWKPGMDVHFDANYN PANTRX_115_PE2 NOISO WQCTNGSEVQSSWAETTYWISPQGIPESKVQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGIGVLLDTNYN PIGX_94_PE2 NOISO GQCTNGSEVQSSWSETTYWTLPQGNLETKIQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGMGVHFDTNYN POEGU4A_21_PE37 NOISO GQCTGDVEVQSDWIYGTFQIPPQGKLDSEVQNFNCIYHDWEYLKCTWQPGLLTPHGVHYG PONPYX_115_PE2 NOISO WQCTNGSEVQSSWAETTYWISPQGIPETKVQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGIGVLLDTNYN PTEVA6410_PE1 NOISO GQCTNGSAVQSSWSEATYSTSPQGNLETKIRDMDCIYYNWEYLVCSWKLGMGVHFDTNYN RABITX_65_PE4 NOISO KQCTNGSEVRSLWSEATYWMPEQGNLETKIKDMDCIYYNWQNLLCSWEPGKGVHFDANYY RATX_PE304 NOISO EHCTNGSEVQSPWTEASYGIADEGSLGTKIQDMKCIYYNWQYLVCSWKPGKTVHSDTNYT RATX_PE305 NOISO EHCTNGSEVQSPWTEASYGIADEGSLGTKIQDMKCIYYNWQYLVCSWKPGKTVHSDTNYT SORARGS_2531_PE1 NOISO EQCTNGSKVKSSWSEATYWASTKGHVNTKIQDMECVYNNWQHLLCFWEPGIGAQFDSIYN SPETRGS_2016_PE1 NOISO RQCTNGSEIQSSWSEATYWTSEQ------------------------------------- TARSY8892_PE1 NOISO GQCTNGSEVQSSWLEATYWISSQGNLETKIQDMDCVYYNWQYLICSWKPGMGVHFDTNYN TUPGBGS_1914_PE1 NOISO GQCTNGSEVQSSWTEATYWTSLQGNLETKIQDMDCVYYNWQYLLCSWKPGMDANSDTNYN TURTR101483_PE1 NOISO GQCTNGSEVQSSWSEATYWISPQGNLETKIHDMYCVYYNRQHLLCS-KPGMCVHSDTNY- XENTR258_2_PE5 NOISO GPCTNESQIWSDWREANFSVPMKGTPETEIQQFQCIYYNWEMLKCTWIPGKLDDPTSNYE MATCH *:. : * * : : CONSENSUS ??CTNGS?V?S?W?E??Y????QG???TK?QDM?C?Y?NW??L?CSWKPG?????D?NY?

AILMEGL193928_1_PE1 NOISO LFYWYEGLGRTTQCADYIKINGKNMGCKFPYLESSDYKDFYICVNGSSESHPIRPNYFIF BOVINUN_004_34_PE2 NOISO LYYWYEGLDHVLECIDYIQAKGKNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESQLIRPSYFIF CALJAX_106_PE4 NOISO LFYWYEGLDRALQCVDYIKADGQNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSEDEPIRSSYFIF CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 LFYWYEGLDHSAECTDYIKVNGKNMGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESQPIRPSYFIF CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN LFYWYEGLDHSAECTDYIKVNGKNMGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESQPIRPSYFIF CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN LFYWYEGLDHSAECTDYIKVNGKNMGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESQPIRPSYFIF CAVPO46_6_PE1 NOISO LFYWYEGLDNVLQCAEYIKENGKNIGCRFPKLESPEYKDFFICVNGSSESSPIRSSYFIF CHOHOGS_2818_PE1 NOISO XXXXYEGLNHALQCSNYIKANGKNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESKPIRSSYFIF DIPORGS_2373_PE1 NOISO LFFWYEGLDHALQCVDYIKAHGKNTGCRMPYLESSDYKDFFICVNGSSKSKPIRSSYFIF ECHTEGS_8771_PE1 NOISO LFYWYDGLDQAAECAEYLKANGTNIGCRFPSLESADYKDFYICVNGSSESMSIMSNYFIF ERIEUGS_3094_PE1 NOISO LFYWYEGLNQAIQCSNYIKANEKNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGTSESKPIRSSYFIF GORGOX_116_PE2 NOISO LFYWYEGLDHALQCVDYIKADGQNIGCRFPYLEASDYKDFYICVNGSSENKPIRSSYFTF HORSEX_93_PE2 NOISO LFYWYEGLHHALQCADYIKVNGKNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESEPIRPSYFIF HSX_PE2053 ENSG00000123496 LFYWYEGLDHALQCVDYIKADGQNIGCRFPYLEASDYKDFYICVNGSSENKPIRSSYFTF HSX_PE2054 ISOFORMIN LFYWYEGLDHALQCVDYIKADGQNIGCRFPYLEASDYKDFYICVNGSSENKPIRSSYFTF LAMPAGS_1151_PE1 NOISO LFYWYEGLDHAVQCADYIKANGKNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSDL-RITPSYFIF LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 LFYWYDGLDHPMQCDDYMTINGQNTGCSFPSLKSPDYKDFYICVNGSSRSTAIRPSYFIF LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN LFYWYDGLDHPMQCDDYMTINGQNTGCSFPSLKSPDYKDFYICVNGSSRSTAIRPSYFIF MACEUGS_3563_PE1 NOISO XXXXYEGLDRALQCADYIESNGRHLGCRFPSVELADYQDFNICVNGSSVTLPLRASYFSF MACMUX_116_PE3 NOISO LFYWYEGLDRALQCVDYIKVDGQNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSETKPIRSSYFTF MONDOX_69_PE8 NOISO LYYWYEGLEHALQCADYVESNGRHVGCWFPNLELAEYQDFHICVNGSSLALPLRASYFTF MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 MFFWYEGLDHALQCADYLQHDEKNVGCKLSNLDSSDYKDFFICVNGSSKLEPIRSSYTVF MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN MFFWYEGLDHALQCADYLQHDEKNVGCKLSNLDSSDYKDFFICVNGSSKLEPIRSSYTVF MYOLU192484_PE1 NOISO LFYWYEG-DHALQWSDYIEDNGENIGCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OTOGAGS_5197_PE1 NOISO LFYWYEGLDHALQCDDYVMEDGKNIGCRFPNLESSDYTNFYICVNGSSDSTPIRSSYFII PANTRX_115_PE2 NOISO LFYWYEGLDHAVQCVDYIKADGQNIGCRFPYLEASDYKDFYICVNGSSENKPIRSSYFTF PIGX_94_PE2 NOISO LFYWYEGLDHALQCADYIKTNGKNTGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESQSIRPSYFIF POEGU4A_21_PE37 NOISO LYYWYEGLEQVVQCDHYIQDHGINLGCVLHNLSQAEYQDLNICVNGSAAASLLRPLYTTL PONPYX_115_PE2 NOISO LFYWYEGLDHALQCVDYIKADGQNIGCRFPYLEASDYKDFYICVNGSSENKPIRSSYFTF PTEVA6410_PE1 NOISO LFYWYEGLDHALQCVDYIKSNGKNIGCRFPYLESPDYKDFYICVNGSSKSQLIRPSYFIF RABITX_65_PE4 NOISO LFYWYEGLDHALQCTDYIKANGKNVGCRFPQLESPDYKDFYVCVNGSSESKSIRSSYFIF RATX_PE304 NOISO MFFWYEGLDHALQCADYLQDNEKNVGCKLSNLDSSDYKDFFIRVNGSSKLEPIRSSYMVF RATX_PE305 NOISO MFFWYEGLDHALQCADYLQDNEKNVGCKLSNLDSSDYKDFFIRVNGSSKLEPIRSSYMVF SORARGS_2531_PE1 NOISO LFYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SPETRGS_2016_PE1 NOISO ----YEGLEHTSQCVDYIKSNGVNVGCTFPSLESSDYKDFFVCVNGSSESKPIRSSYFIF TARSY8892_PE1 NOISO LFYWYEGLDHALQCAHYIKANGKNIGCRFPYLESSDYKDFYICVNGSSESKPIRSSYFIF TUPGBGS_1914_PE1 NOISO LFYWYEGLDYTLQCVDYIKASGKNIGCKFPYLESSDYKDFYICVNGSSESMTIRASYFIF TURTR101483_PE1 NOISO LFXXYEGLDHVLQCADYIKANGKNIGCIFPYLESSDCKDFYICVNGSSESQVIRPSYFIF XENTR258_2_PE5 NOISO LQYWHKRLSHKMVCDSYIRSNGINTGCVFQSQQLEHYTDFFICVTGTAGSLPIRPSYHLF MATCH CONSENSUS LF?WYEGL????QC??Y????G?N?GC????L???DYKDF?ICVNGSS????IR?SY??F

AILMEGL193928_1_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPEYLSLTVKNSEEINLKWSIPKGPIPAKCFIYEIEFTEDDST----WVTT BOVINUN_004_34_PE2 NOISO QLQNIVKPLPPDYLSLTMKNS-EVNLKWSIPRGPIPAKCLIYEIEFTEDDTA----WVTT CALJAX_106_PE4 NOISO QLQNIVKPLPPGYLTLTRESLYEVQLKWSIPFGPIPARCFIYEIEIIEDDTT----LVTI CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 QLQNIVKPMPPDYLSLTVKNSEEINLKWNMPKGPIPAKCFIYEIEFTEDGTT----WVTT CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN QLQNIVKPMPPDYLSLTVKNSEEINLKWNMPKGPIPAKCFIYEIEFTEDGTT----WVTT CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN QLQNIVKPMPPDYLSLTVKNSEEINLKWNMPKGPIPAKCFIYEIEFTEDGTT----WVTT CAVPO46_6_PE1 NOISO ELQNIVKPLPPDYLSLTVKNSFDINLTWSIPEGPIPARCFIYEILFTEAGRS----WMTN CHOHOGS_2818_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPDYLSLTVKNSSEINLKWSMPRGPIPAKCLIYQVVLTEXXXX----XXTT DIPORGS_2373_PE1 NOISO QLQNIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----XXTT ECHTEGS_8771_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPHYFLLIMNSSGAINLKWTVPRGPIPARCFIYEISLREDDST----WMSC ERIEUGS_3094_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPD-LSLTVKNSEEINLKWNFPRGPIPGRCFVYEIEVMEDDSA----KLXX GORGOX_116_PE2 NOISO QLQNIVKPLPPGYLTFTRESSCEIKLKWSIPLGPIPARCFNYEIEIREDDTT----LVTA HORSEX_93_PE2 NOISO QLQNIVKPLPPDYLSLIVKSSEDISLKWNMPRGPIPAKCFIYEIKFTEDDTT----WVTT HSX_PE2053 ENSG00000123496 QLQNIVKPLPPVYLTFTRESSCEIKLKWSIPLGPIPARCFDYEIEIREDDTT----LVTA HSX_PE2054 ISOFORMIN QLQNIVKPLPPVYLTFTRESSCEIKLKWSIPLGPIPARCFDYEIEIREDDTT----LVTA LAMPAGS_1151_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPDDLSFSVKNSKEINLKWSIPRGPIPAKCFIYEIEFKEDDTA----WVTT LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 QLQNIVKPLPPDYVSLTLKDSNEVILKWSVPAGPIPAACFIYEVLVTEDDTT----RVST LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN QLQNIVKPLPPDYVSLTLKDSNEVILKWSVPAGPIPAACFIYEVLVTEDDTT----RVST MACEUGS_3563_PE1 NOISO QLQNIVKPSPPEQLNLTQRNPEELHLEWKPPEGPIPSQCLTYEVQFQEDDAS----WV-- MACMUX_116_PE3 NOISO QLQNIVKPLPPVCLTCTQESLYEIKLKWSIPLGPIPARCFVYEIEIREDDTT----LVTT MONDOX_69_PE8 NOISO QLQNLVKPHPPEQLNLTQRKPEELHLEWKPPEGPIPSQCLTYEVQFQEDDAS----RMVS MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 QLQNIVKPLPPEFLHISVENSIDIRMKWSTPGGPIPPRCYTYEIVIREDDIS----WESA MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN QLQNIVKPLPPEFLHISVENSIDIRMKWSTPGGPIPPRCYTYEIVIREDDIS----WESA MYOLU192484_PE1 NOISO XXXXXXKPLPPDYLNIVVKKSEDINLEWNIPEGPIPATCFIYEIKFTEDNTT----WMAT OTOGAGS_5197_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPDYLSLTVQNSYEIILKWSLPSGPIPENCFIYEIAFSEDDTA----WVST PANTRX_115_PE2 NOISO QLQNIVKPLPPVYLTFTRESSCEIKLKWSIPLGPIPARCFDYEIEIREDDTT----LVE- PIGX_94_PE2 NOISO QLQNIVKPLPPDYLSLTVKNSEEVNLKWSIPRGPIPSQCFIYEIEFTEDDTT----WVTT POEGU4A_21_PE37 NOISO HLHNLAKPSAPEQLVVSASAAEELRAAWSPPGGRAPPHCLEYEVQVAEDAGQAAAAWAFV PONPYX_115_PE2 NOISO QLQNIVKPLPPGYLTFTRESLYEIKLKWSIPLGPIPARCLDYEIEIREDDTT----LVTA PTEVA6410_PE1 NOISO QLQDIVKPSPPDYLSIIVKNSEEINLKWSIPIGPTPAKCFIYEIEFTEDDTT----LVTP RABITX_65_PE4 NOISO QLQNIVKPLPPDYLSINVKNLLEVNLQWSIPRGSIPAKCFIYEIEFTEGDIA----WVTT RATX_PE304 NOISO QLQNIVKPLPPEFLHISVENSIDIRMKWSTPGGPIPPSCYTYEIVVREDDIS----WESA RATX_PE305 NOISO QLQNIVKPLPPEFLHISVENSIDIRMKWSTPGGPIPPSCYTYEIVVREDDIS----WESA SORARGS_2531_PE1 NOISO XXXXXXKPLPADHLSLTVKDSEDIFLRWNVPRGPIPPKCFIYEIEFIEDDST----RVXX SPETRGS_2016_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPDYLNLTVKNIFEINLKWSTPKGPIPAKCFIYEIVLTGDETS----WMXX TARSY8892_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPDYLHLTLMNSYEINLKWSMPGGPIPARCLIYEVEITEDDTK----WVTT TUPGBGS_1914_PE1 NOISO QLQNIVKPLPPGYLSLSMKNSDEVNLKWSIPTGPIRERCFIYEIEFTEDDTS----WLTT TURTR101483_PE1 NOISO HLQNIVKPLPPDDLSLTVKNSEEINLKWSIPKGPIPAKCFIYEIEFIEDDTA----WV-- XENTR258_2_PE5 NOISO QLQDIVKPAAPEELYVSKTESNEMLIKWNISEGTVPLRCLKFEIQYKEENDI----WKAE MATCH CONSENSUS QLQNIVKP?PP??L???????????L?W??P?GPIP??C??YE????ED???????????

AILMEGL193928_1_PE1 NOISO TVEN--EIQVTRTSNESQKLCFLVRSKVNMYCSDDGIWSEWSDEQCWKAR-----MGQHT BOVINUN_004_34_PE2 NOISO TIEN--EIYITRTSNESLQLCFLVRSKMNIYCADDGIWSEWSDEQCWKGD-----IWKEI CALJAX_106_PE4 NOISO TVEN--ETYTLKTTNETRQLCFLVRSKVNMYCSDDGIWSEWSDKQCWEGED----LLKKA CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 TVEN--EIQITRTSNESQKLCFLVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDEQCWKGD-----IWKET CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN TVEN--EIQITRTSNESQKLCFLVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDEQCWKGD-----IWKET CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN TVEN--EIQITRTSNESQKLCFLVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDEQCWKGD-----IWKET CAVPO46_6_PE1 NOISO TIEN--EMHITRALNESQELCFLVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDEHCWEG----------- CHOHOGS_2818_PE1 NOISO TVEN--EMCIIRQSNERQQLCFMVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDEQCWKGD-----MWKKT DIPORGS_2373_PE1 NOISO TVEN--EINIPQTSNGSQQLCFSVRSKVNIYCSDDGIWSEWSNEQCWKGD-----RWKKT ECHTEGS_8771_PE1 NOISO TVDN--EIFTKRMSNKSHQICIVRS-KXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXXXXXNRWKET ERIEUGS_3094_PE1 NOISO XXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDTWDKT GORGOX_116_PE2 NOISO TVEN--ETYTLKTTNETRQLCFVVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDKQCWKGED----LSKKT HORSEX_93_PE2 NOISO TVEN--EIYIARTSNESKRLCFLVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDEQCWNG----------- HSX_PE2053 ENSG00000123496 TVEN--ETYTLKTTNETRQLCFVVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDKQCWEGED----LSKKT HSX_PE2054 ISOFORMIN TVEN--ETYTLKTTNETRQLCFVVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDKQCWEGED----LSKKT LAMPAGS_1151_PE1 NOISO TIEN--EIYFTRTSNESHRLCFLVRSKVNIYCSDDGIWSEWGDEQCWKGD-----IRMKT LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 TIEN--EMCITRKSNKSNQVCFLVKSKVNIYCSETGIWSEWSEEQCWRG----------- LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN TIEN--EMCITRKSNKSNQVCFLVKSKVNIYCSETGIWSEWSEEQCWRG----------- MACEUGS_3563_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ MACMUX_116_PE3 NOISO TVEN--ETYTLKITNETRQLCFVVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDKQCWEVEE----LLKKT MONDOX_69_PE8 NOISO MSDPNLEMITLQKSNGSRRFCVWVRDKVNIYCANEGFWSEWSSQQCLEEHQ----EDDGW MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 TDKN--DMKLKRRANESEDLCFFVRCKVNIYCADDGIWSEWSEEECWEGY-----TGPDS MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN TDKN--DMKLKRRANESEDLCFFVRCKVNIYCADDGIWSEWSEEECWEGY-----TGPDS MYOLU192484_PE1 NOISO TF-N--QMYVTRTSNDSQELCFLVRSQLNVYCPDDGIWENAGEISL-------RGVRQEE OTOGAGS_5197_PE1 NOISO TADT--EMYVMKTTNGSKQLCFLVRSKVNMYCSDDGIWSEWSDEYCWTXXX----XXXXX PANTRX_115_PE2 NOISO --------------------------------------------------D----LLKKT PIGX_94_PE2 NOISO TDEN--EIYITRTSNESHRLCFSVRSKMNIYCSDDGIWSEWSDEQCWKGD-----IWKET POEGU4A_21_PE37 NOISO STQME-TTVTISRANQSHISCVRVRGRANIFCADQGFWSEWTQD-CFSVS-----RKEDK PONPYX_115_PE2 NOISO TVEN--ETYTLKTTNETRQLCFVVRSKVNIYCSDDGIWSEWSDKQCWEGED----LLKKT PTEVA6410_PE1 NOISO TFEN--EIYITRTSNKSQQLCFLVRSRVNIYCSDSGIWSEWSDKQCWQGD-----IWRET RABITX_65_PE4 NOISO TFDN--EMCIMRTSNGSHELCFSTRSKVNIYCADDGIWSEWSNEKCWKALDLSSETWKET RATX_PE304 NOISO TDKN--DMKLKRRANESEDLCFFVRCKINIYCADDGIWSEWSEEECWEGY-----TGPDS RATX_PE305 NOISO TDKN--DMKLKRRANESEDLCFFVRCKINIYCADDGIWSEWSEEECWEGY-----TGPDS SORARGS_2531_PE1 NOISO XXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDILKET SPETRGS_2016_PE1 NOISO XXXX--XXXXXXXXXXXXQLCFLIRSKVNI-CSEDGLWSEWSDEECWIVDG----VRTKT TARSY8892_PE1 NOISO TVEP--EIYTMR--NKSQQLCFLVRSKVNIYCSDDGVWSEWSDKQCLEGD-----RQTKI TUPGBGS_1914_PE1 NOISO TVEN--EMYITRTSNESQQLCFSVRSKVNIYCSDEGIWSDWSEKQCWK------------ TURTR101483_PE1 NOISO ------------------------------------------------------------ XENTR258_2_PE5 NOISO PEQRE-TMSVINKSNSSNIFCARVRGKVNSFCAADGFWSDWSPEICWKGTF-----AKQG MATCH CONSENSUS ??????????????N?????C???????N??C???G?WS?W????C??????????????

AILMEGL193928_1_PE1 NOISO LVFECLVLCLMSIFLINIS------------------------------- BOVINUN_004_34_PE2 NOISO LLFFLVPFVLVSLFVLIVTCTLLYKQRNL--LKMVFHTEKRSPF------ CALJAX_106_PE4 NOISO LLLFLVPLGFISIFVVFITGLLLNKPNTS--LEMIPEFFHDE-------- CANFAX_93_PE1 ENSCAFG00000018230 LVFFLIPFAFVSIFVLVITCLLLYKQRAL--LKTIFHTKKEVFSHQDTFC CANFAX_93_PE2 ISOFORMIN LVFFLIPFAFVSIFVLVITCLLLYKQRAL--LKTIFHTKKEVFSHQDTFC CANFAX_93_PE3 ISOFORMIN LVFFLIPFAFVSIFVLVITCLLLYKQRAL--LKTIFHTKKEVFSHQDTFC CAVPO46_6_PE1 NOISO -------------------------------------------------- CHOHOGS_2818_PE1 NOISO LLYFVIPFAFVLLFILLITILLMYTQKAL--LKMISAF------------ DIPORGS_2373_PE1 NOISO LIFFVMPFVFVFVFVIVMMCLLFYKQKAL--LKMISEFSYEII------- ECHTEGS_8771_PE1 NOISO WAYSMLPLGFASLFLLSTLLLFLYNRQAL--LKTISDSFEQR-------- ERIEUGS_3094_PE1 NOISO LVFFVIPFAFVASFVLFLTCLVLHKPKAL--LKVISDISHRQR------- GORGOX_116_PE2 NOISO LLLFWVPFGFILILVIFVTGLLWRKPNTY--PKMIPELFRDT-------- HORSEX_93_PE2 NOISO -------------------------------------------------- HSX_PE2053 ENSG00000123496 LLRFWLPFGFILILVIFVTGLLLRKPNTY--PKMIPEFFCDT-------- HSX_PE2054 ISOFORMIN LLRFWLPFGFILILVIFVTGLLLRKPNTY--PKMIPEFFCDT-------- LAMPAGS_1151_PE1 NOISO LVFFLIPFAFVSLFLLLITCLLLYKQKNL--LKMISDFKKKR-------- LOXAF32_17_PE6 ENSLAFG00000013156 -------------------------------------------------- LOXAF32_17_PE7 ISOFORMIN -------------------------------------------------- MACEUGS_3563_PE1 NOISO -------------------------------------------------- MACMUX_116_PE3 NOISO LLLFLLPFGFILILVIFVTGLLLCKRDSY--PKMIPEFFCDR-------- MONDOX_69_PE8 NOISO LLFIIIPVTLIMLKAILLALLFVQKQ------------------------ MOUSEX_PE1844 ENSMUSG00000031289 KIIFIVPVCLFFIFLLLLLCLIVEKEEPEPTLSLHVDLNKEVCAYEDTLC MOUSEX_PE1845 ISOFORMIN KIIFIVPVCLFFIFLLLLLCLIVEKEEPEPTLSLHVDLNKEVCAYEDTLC MYOLU192484_PE1 NOISO ILSFLIPFAFILFLILVITCLLVSKQKTL--QKMISDFAEKTR------- OTOGAGS_5197_PE1 NOISO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXISGFLYEEG------- PANTRX_115_PE2 NOISO LLRFWVPFGFILILVIFVTGLLLRKPNTY--PKMIPEFFCDT-------- PIGX_94_PE2 NOISO LVFFLIPFAFVSLLVLLITCLLLYKQKNL--LKMIFHTKKEAFSHQDTLC POEGU4A_21_PE37 NOISO ELFILIPVILCLSITLIIFMLIGQCKKRSPSGKPLQASV----GY----- PONPYX_115_PE2 NOISO LLLFWGPFGFILILVIFVTGLLLRKPNTY--PKMIPEFFCDT-------- PTEVA6410_PE1 NOISO LLFFLIPFAFVSLFVLLITCMLLYKQKAL--LKMISGF------------ RABITX_65_PE4 NOISO LSFFVIPFSVVSLCILLTTCLVLYKQKSV--LKMISDFSCEK-------- RATX_PE304 NOISO KIIFIVPVCLFFIFLLLLLCLIVEKEDPEPTLSLHVDLNKEMYAYEETLC RATX_PE305 NOISO KIIFIVPVCLFFIFLLLLLCLIVEKEDPEPTLSLHVDLNKEMYAYEETLC SORARGS_2531_PE1 NOISO VILFLLPPIFVLLFVLPALCLLLSKQKALQKL------------------ SPETRGS_2016_PE1 NOISO MVFFVIPFIFVSFFILLTTCLLLYKQKAV--LKKNSDFSHKKR------- TARSY8892_PE1 NOISO LLSFLVPFVSVSLISLLMSYLVYYCPKTS--LKMISDLSHKKG------- TUPGBGS_1914_PE1 NOISO -------------------------------------------------- TURTR101483_PE1 NOISO -------------------------------------------------- XENTR258_2_PE5 NOISO LYIFGGCIAVLTACTI-ATALAVRNKRHF--SKKLQNKAKELVFDMDGS- MATCH CONSENSUS ??????????????????????????????????????????????????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page