Alignment of the gene Family HOG000008012 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
ACYPI_14510_PE1 NOISO --------------MAEEIEHFYGVYLLY--CLNEKSKGKTYIGYTKDPNRRIKQHNKGV AEDAE_91_PE31 NOISO --------MASQIPQVQEIEDFYGVYLLVSKSINPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNGGQ AEDAE_91_PE32 NOISO ------------------------------------------------------------ AILMEGL193584_1_PE25 NOISO -----MGPAG---DAARP-RRFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR ANOCA76_1_PE20 NOISO ---------SPPRILSRPGQLFFGVYLLY--CTNPRYHGRIYIGFTVNPERRIIQHNAGK ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE ------------MNSVEEIEDFYGVYLLVSKSPNPKFAGRTYIGYTVDPNRRIKQHNRGE APIME_461_PE2 NOISO ------------MENSEVIEHFYGVYLLY--SMNPQFKGRIYVGFTVDPCRRLKEHNAGK BOVIN25_29_PE23 NOISO -----QSTPK---LAMGP-GCFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 -----MGPAG---VAARP-RRFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 -----MGPAG---GAARP-GPFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN -----MGPAG---GAARP-GPFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR CAVPO4_47_PE5 NOISO -----MGPAE---GAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRNRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR CHICK8_PE723 NOISO ------------------------------------------------------------ CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 -----------ETDMVVAIDNFFGCYLLY--SRNSKYKGRTYIGFTVNPERRISQHNAGA CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN ------------TDMVVAIDNFFGCYLLY--SRNSKYKGRTYIGFTVNPERRISQHNAGA CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO -----------KKNMVVAIDNFFGCYLLY--SLNPRYKGRTYIGFTVNPERRILQHNAGK CULQU_2609_PE6 NOISO ------------------------------------------------------------ DANRE7_68_PE8 NOISO --------------MVVEVESFYGVYMLY--CTNPKFKGRIYIGFTVNPERRIGQHNAGR DROME3R_1_PE126 NOISO NSYDPQDTASQQEESVALKGHFYGVYLLCSQSLDPRYRGKCYVGFTVNPKRRIRQHNLGC FELCA120187_PE2 NOISO -----MSPGE---DAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPTRRVQQHNGGR FUGRU108_PE80 ISOFORMIN ------------IIMVVVVESFFGVYMLY--CTNPKYKGRIYIGFTVNPERRIKQHNAGR FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 --------------MVVVVESFFGVYMLY--CTNPKYKGRIYIGFTVNPERRIKQHNAGR FUGRU108_PE82 ISOFORMIN ---------------------FFGVYMLY--CTNPKYKGRIYIGFTVNPERRIKQHNAGR GASAC47_1_PE62 NOISO ------------SAMVVEIDNFFGVYMLY--CTNLKFKGRIYIGFTVNPERRIGQHNAGR GORGO16_32_PE38 NOISO -----MGPAG---VAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNTARRVQQHNGGR HORSE13_20_PE36 NOISO ---------G---GTARP-GCFFGVYLLY--CLNPRHPGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR HS16_PE1059 ENSG00000181625 -----MGPAG---VAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNTARRVQQHNGGR HS16_PE1060 ISOFORMIN -----MGPAG---VAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNTARRVQQHNGGR HS16_PE1143 ENSG00000132207 -----MGPAG---VAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNTARRVQQHNGGR HS16_PE1144 ISOFORMIN -----MGPAG---VAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNTARRVQQHNGGR LOXAF65_12_PE8 NOISO --------TE---GTARP-GRFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR MACEUGS_1870_PE5 NOISO -----MGPTDASQAVKKP-QPFFGVYLLY--CLNPKYRGRVYVGFTVNPSRRVRQHNAGR MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 -----MGPAG---VTARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN -----MGPAG---VTARP-GRFFGVYLLY--CLNPRYRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 -----MGPTEASRAVKKQ-QQFFGVYLLY--CLNPKYRGRVYVGFTVNPSRRIQQHNAGR MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN -----MGPTEASRAVKKQ-QQFFGVYLLY--CLNPKYRGRVYVGFTVNPSRRIQQHNAGR MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 --------MD---HAARP-GRFFGVYLLY--CQNPRHRGRVYVGFTVNPARRVRQHNAGR NEMVE_4446_PE7 NOISO ------------MDDNIAGSGFHGVYLLY--CVNPKFKGHTYIGYTVNPNRRIKQHNGGV ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 ------------------------------------------------------------ ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 ----------------VEVESFFGVYMLY--CRNPRFKGRIYIGFTVNPERRIGQHNAGR ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN ------------FKMVVEVESFFGVYMLY--CRNPRFKGRIYIGFTVNPERRIGQHNAGR ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN ---------------------FFGVYMLY--CRNPRFKGRIYIGFTVNPERRIGQHNAGR PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 ------------------------------------------------------------ PROCAGS_1399_PE2 NOISO -----MGPAE---VTARP-GRFFGVYLLY--CLNPRHPGRVYVGFTVNPVRRVQQHNGGR PTEVAGS_697_PE3 NOISO -----MGPAV---GWARP-GRFFGVYLLY--CLNPRNRGRVYVGFTVNPTRRVQQHNGGR RABIT6_20_PE18 NOISO ------------VGDAAKPGRFLGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNAGR RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 --------MG---HAARP-GRFFGVYLLY--CQNPRHRGRVYVGFTVNPARRVRQHNAGR STRPU_11891_PE17 NOISO ------------------------------------------------------------ TETNGUNRD_PE1663 NOISO ------------LVMVVEVEGFFGVYMLY--CTNPKYKGRIYIGFTVNPERRVTQHNAGR TURTRGS_3331_PE29 NOISO -----MGPTG---GAARP-GRFFGVYLLY--CLNPRHRGRVYVGFTVNPARRVQQHNGGR MATCH CONSENSUS ?????????????????????F?GVYLL?????NP???GR?Y?G?TV?P?RR??QHN?G?

ACYPI_14510_PE1 NOISO KSGGARKTSLRGPWE-MVLIVHGFPNDISALR-FEWAWQNPKTSRRLKHIAL-----KSR AEDAE_91_PE31 NOISO DAGGAKRTSNRGPWV-MVMIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPKVSRRLKQIPE--LQRKQR AEDAE_91_PE32 NOISO ------------------------------------------------------------ AILMEGL193584_1_PE25 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RVR ANOCA76_1_PE20 NOISO RRGGAWKTSGRGPWD-MVLIVHGFPSDVAALR-FEWAWQHPHSSRRLNHVTR-----RTS ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE DAGGARRTSNRGPWT-MVLIVHGFPNNISALR-FEWAWQQPRVSRRLKQMPE--LQKKLR APIME_461_PE2 NOISO EHKGARKTSDKGPWN-MVLIIHGFLNKTSALR-FEWAWQHPHKSRRLKHIYVSNAKKKLQ BOVIN25_29_PE23 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPQASRRLTHVGR-----RLR CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPRASRRLAHVGP-----RLR CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAAL----------------------------- CAVPO4_47_PE5 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPSASRRLVHVGR-----RVR CHICK8_PE723 NOISO ------------------------------------------------------------ CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 SKGGAYRTSGRGPWD-MTMIVHGFPSDIAALR-FEWAWQNPKRSRRLKHITC-----KTR CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN SKGGAYRTSGRGPWD-MTMIVHGFPSDIAALR-FEWAWQNPKRSRRLKHITC-----KTR CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO NKGGALRTSGKGPWD-MTMIVHGFPSDIAALR-FEWAWQNPKKSRRLKHVSL-----KLK CULQU_2609_PE6 NOISO ----------------MVMIIHGFPNNLSALR-FEWAWQQPKVSRRLKAIPE--LHKKQR DANRE7_68_PE8 NOISO HRGGAKRTSGRGPWE-MVLIIHGFPSDIAALR-FEWAWQHPHISRRLSHVSR-----RSR DROME3R_1_PE126 NOISO DFGGARKTSRKGPWL-MVMIVHGFPNNTVALQ-FEWAWQQPSLSTRLKMYPE--LKRKLP FELCA120187_PE2 NOISO KKGGAWRTSGRGPWA-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPQASRRLAHVGP-----RLR FUGRU108_PE80 ISOFORMIN HKGGAKRTSGRGPWE-MLLIIHGFPSDIAALR-FEWAWQHPHSSRHLSHVCK-----RSR FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 HKGGAKRTSGRGPWE-MLLIIHGFPSDIAALR-FEWAWQHPHSSRHLSHVCK-----RSR FUGRU108_PE82 ISOFORMIN HKGGAKRTSGRGPWE-MLLIIHGFPSDIAAL----------------------------- GASAC47_1_PE62 NOISO HRGGAKRTSGRGPWE-MVLIIHGFASDIAALR-FEWAWQHPHSSRRLSLVSR-----RSR GORGO16_32_PE38 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSSVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR HORSE13_20_PE36 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR HS16_PE1059 ENSG00000181625 KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSSVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR HS16_PE1060 ISOFORMIN KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSSVAAL----------------------------- HS16_PE1143 ENSG00000132207 KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSSVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR HS16_PE1144 ISOFORMIN KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSSVAAL----------------------------- LOXAF65_12_PE8 NOISO RKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSAVASLR-FEWAWQHPHASRRLAHVGQ-----RAR MACEUGS_1870_PE5 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSDVAALR-FEWAWQHPAASRRLAHVR-------QS MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN KKGGAWRTSGRGPWE-MVLVVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSDVAALR-FEWAWQHPGSSRRLAHISG-----RTR MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSDVAAL----------------------------- MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 KKGGAWRTSGRGPWD-MVLIIHGFPSAVAALR-FEWAWQHPQASRRLTHVGP-----RLR NEMVE_4446_PE7 NOISO DKGGAYKTSRKKPWN-MILIVHGFPNDIIALQ-FEWAWQKPTVSRRLKSAAT----KKKP ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 --------------E-MVLIVHGFPSSVAALR-FEWAWQHPGASRRLGHVAG-----RGR ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN --------------E-MVLIVHGFPSSVAALR-FEWAWQHPGASRRLGHVAG-----RGR ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 HRGGAKRTSGRGPWE-MVLIIHGFPSDIAALR-FEWAWQHPHSSRRLPHVAR-----RSR ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN HRGGAKRTSGRGPWE-MVLIIHGFPSDIAALR-FEWAWQHPHSSRRLPHVAR-----RSR ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN HRGGAKRTSGRGPWE-MVLIIHGFPSDIAALR---------------------------- PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 --------------E-MVLVVHGFPSSVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGP-----RLR PROCAGS_1399_PE2 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVGR-----RAR PTEVAGS_697_PE3 NOISO KKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSAVAALR-FEWAWQHPHASRRLAHVAP-----RLR RABIT6_20_PE18 NOISO RKGGAWRTSGRGPWE-MVLIVHGFPSSVAALRPFEWAGAPPGRFTA---PCI-TWAPRLR RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 KKGGAWRTSGRGPWD-MVLILHGFPSAVAALR-FEWAWQHPQASRRLTHVGP-----RLR STRPU_11891_PE17 NOISO -------------------------MKLQPLR-FEWAWQHPTKSRRLRHIPR-----KTG TETNGUNRD_PE1663 NOISO HKGGAKRTSGRGPWSEMLLIIHGFPSDIAALR-FEWAWQHPHSSRRLSHVCK-----RFR TURTRGS_3331_PE29 NOISO RKGGAWRTSGRGPWE-GRGFXXXXXXXXXXXX-------------XXXXXXX-----XXX MATCH CONSENSUS ??GGA?RTS?RGPW??MVLIVHGFP????ALR?FEWAWQ?P??SRRL????????????R

ACYPI_14510_PE1 NOISO TEKAYDYCIRILSEML---HVGPWNRLALN-VRWLNMHYRLDFSDDKFPPM-------HM AEDAE_91_PE31 NOISO KESNFEYNFRILTEML---RIGPWNRLPLT-VRWLADDFHREFEKCHFLAK-------VM AEDAE_91_PE32 NOISO --------------------------------------------------M-------HM AILMEGL193584_1_PE25 NOISO SEAAFPFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT------ADFRRELCP--PPPP-------HM ANOCA76_1_PE20 NOISO RERQFDFHLRVLAHML---RTAPWCRLPLT-IRWLKQEYARDFPPDLEPPL-------HM ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE KESNFEYNFRILTEML---RMGPWNRLPLV-VRWFADEFHREFEVGKKPPL-------HM APIME_461_PE2 NOISO QKRKIRFHLSVLSEML---KIGPWCRLPLT-IRWLDYEFYEEYYRHIDA----------- BOVIN25_29_PE23 NOISO GEATFAFHLRVLAHML---RAPPWVRLPLT-LRWLRADFRQDLCP--PPPP-------HM CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 GETAFTFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWLRPDLRQDLCL--PPPP-------HV CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 SEAAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-VRWLRADFRRELCP--PPPP-------HM CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CAVPO4_47_PE5 NOISO SETSFAFHLRVLAAML---RSPPWVRLPLT-LRWLCPDFCRDLCP--PPPP-------HV CHICK8_PE723 NOISO ----------MLPRLL---WAPPWCRLPLR-LRWLRPPPGPALCP--TPPP-------HV CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 KESMFQYRIRIMSNML---TQTPWKKLPLT-VQWLKQEYAVDLTP--LPPN-------HM CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN KESMFQYRIRIMSNML---TQTPWKKLPLT-VQWLKQEYAINKIK--NQLKTPCLSQQNV CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO KESMFHYQLRILSSIL---CQTPWKKLPLT-VQWLMQKYVTDMSP--LPPD-------HM CULQU_2609_PE6 NOISO KESNFEYNFRILTEML---RIGPWNRLPLT-VRWLVDDFHREFEVGKAPPM-------HM DANRE7_68_PE8 NOISO KESGLQFHWRVVSNML---RVAPWSRLPIT-VRWLKQEYRMDFAPDLQPPL-------HI DROME3R_1_PE126 NOISO RETFFDYNFRILSNML---GVGPWNRLPLT-VRWLETDYERPFSK--ALPK-------HM FELCA120187_PE2 NOISO SEAAFAFHLRVLAHML---RVPPWVRLPLT-VRWLRADFRCDLCP--PPPP-------HM FUGRU108_PE80 ISOFORMIN KESSLQFHWRVVSNML---LVAPWNRQPLT-TRWLKQEFMMDFEPNLQPPM-------HI FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 KESSLQFHWRVVSNML---LVAPWNRQPLT-TRWLKQEFMMDFEPNLQPPM-------HI FUGRU108_PE82 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ GASAC47_1_PE62 NOISO KESSLQFHWRVVSNML---RVAPWNRLPLT-ARWLKQEYRMDFEPGLQPPL-------HI GORGO16_32_PE38 NOISO GETAFAFHLRVLAYML---RAPPWARLPLT-LRWVRPDLRQDLCL--PPPP-------HV HORSE13_20_PE36 NOISO GEAAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-VRWLRADFRRDLCP--PPPP-------HV HS16_PE1059 ENSG00000181625 GETAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWVRPDLRQDLCL--PPPP-------HV HS16_PE1060 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ HS16_PE1143 ENSG00000132207 GETAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWVRPDLRQDLCL--PPPP-------HV HS16_PE1144 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ LOXAF65_12_PE8 NOISO GEASFAFHLRVLAHML---QVPPWARLPLT-VRWLRADFRQDLCP--PPPP-------HM MACEUGS_1870_PE5 NOISO KGGTFLFHLRVLAQML---QVAPWNRLPLT-LRWLRQDFQQELSP--PPPQ-------HM MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 GETAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWLRPDLRQDLCL--PPPP-------HV MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN GETAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWLRPDLRQDLCL--PPPP-------HV MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 KEGAFFFHLRVLAQML---QVAPWNRLPLT-LRWLRQEFQQELSP--PPPQ-------HM MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 SEAAFAFHLRVLAHML---RVPPWVRLPLT-LRWLRPDFRHELCP--APPA-------HM NEMVE_4446_PE7 NOISO RERPVQYCFRILSELL---RVGPWNRLPLH-IRWLMREYEMEFDPRCLPPF-------HM ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 REAAFPFHLRVLAQML---QVAPWSRLPLT-LRWLRQDFQRDLTP--PPPP-------HV ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN REAAFPFHLRVLAQML---QVAPWSRLPLT-LRWLRQDFQRDLTP--PPPP-------HV ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 KESSLQFHWRVVSNML---RVAPWNRLPLT-ARWLKQEYRMDFGPALQPPL-------HV ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN KESSLQFHWRVVSNML---RVAPWNRLPLT-ARWLKQEYRMDFGPALQPPL-------HV ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 GETAFAFHLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWVRPDLRQDLCL--PPPP-------HV PROCAGS_1399_PE2 NOISO GEASFAFHLRVLAHML---CTPPWARLPLT-LRWLRPDFRQDLCP--PPPP-------HV PTEVAGS_697_PE3 NOISO REAAFAFHLRVLAHML---RVPPWARLPLT-LRWLHADFRCELCP--PPPP-------HV RABIT6_20_PE18 NOISO SKAALAWHLHPVLRSAAGEGEPPCLTLDLNPRKWLKGW-GR-LSGPLLPPA-------FW RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 SEASFTFHLRVLAHML---RVPPWVRLPLT-VRWLRPDFRHELCP--APPP-------HM STRPU_11891_PE17 NOISO KETAFQYRFRVVSNML---RVGPWCRLPLT-VQWLMQEYKQEFDVRLQPPS-------HM TETNGUNRD_PE1663 NOISO KESSLQFHWRVVSNML---QVAPWNRQPLT-ARWLKQEFKMDFEPHLQPPM-------HI TURTRGS_3331_PE29 NOISO XXXXXXXXLRVLAHML---RAPPWARLPLT-LRWLRADFRQDLCP--PPPP-------HV MATCH CONSENSUS ?E??F????R?L??ML???R??PW?RLPL???RW??????????????PP????????H?

ACYPI_14510_PE1 NOISO SICQGPVVCKKPVSPNDL------------------------------------------ AEDAE_91_PE31 NOISO --MWRTIRNCTNVLA--------------ASAVQ-------------------------- AEDAE_91_PE32 NOISO PICFGRVKKVPKKGKAPKKATQRRRRKTKRGLKSSGAELMKNSKSMQTTVNDDCVDDVDE AILMEGL193584_1_PE25 NOISO PLAFGPPPPRAPAPRSRSGTS------------------------------AD------- ANOCA76_1_PE20 NOISO PVAFGPVRAVKETKGAK------------------------------------------- ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE PICFGRIKKVRRKKANKQPIEGRHTVH-PSAAKQ---TVSNRAKNSKIA----INYDFDE APIME_461_PE2 NOISO ------------------------------------------------------------ BOVIN25_29_PE23 NOISO PLAFGPPPPRAPPPRSQAGPS------------------------------DD------- CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 PLAFGPPPPQAPALRRRAGPF------------------------------DD------- CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 PLAFGPADPE-------------------------------------------------- CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CAVPO4_47_PE5 NOISO PLAFGPPPIPQA------------------------------------------------ CHICK8_PE723 NOISO VMEMSPGGLKPRPRKRP------------------------------------------- CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 PIMYGPVSAKVK---------------------------------------KHK---I-- CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN PTTSNCDSNLINTEILNSSLD------------------------------EDCMSLI-- CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO PIAYGPITAKIKQHATK-ENG------------------------------NYCLSLA-- CULQU_2609_PE6 NOISO PICFGRVKKVPKRGKVAKKSGGRRRAAQKPS----TVPTAKNSKSKQIAVN--YDLDVDE DANRE7_68_PE8 NOISO PLTFGCVRAKRKPQHV-S------------------------------------------ DROME3R_1_PE126 NOISO EIVSGKVSISASQRRRPDD----------------------------------------- FELCA120187_PE2 NOISO PLTFGPPPPRAAAPKRRAGPL------------------------------AD------- FUGRU108_PE80 ISOFORMIN PIALGSVTAKKSQQVD-------------------------------------------- FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 PIALGSVTAKKSQQVD-------------------------------------------- FUGRU108_PE82 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ GASAC47_1_PE62 NOISO PIAYGSVRAKKKLPS-AG------------------------------------------ GORGO16_32_PE38 NOISO PLAFGPPPPQAPAPRRRTGPF------------------------------DD------- HORSE13_20_PE36 NOISO PLAFGPPPPRAPAPRHRAVPF------------------------------AD------- HS16_PE1059 ENSG00000181625 PLAFGPPPPQAPAPRRRAGPF------------------------------DD------- HS16_PE1060 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ HS16_PE1143 ENSG00000132207 PLAFGPPPPQAPAPRRRAGPF------------------------------DD------- HS16_PE1144 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ LOXAF65_12_PE8 NOISO PLAFGPPPPRGPRR----GDV------------------------------PS------- MACEUGS_1870_PE5 NOISO PLAFGPLQQAS-LPEQG------------------------------------------- MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 PLAFGPPPPQAPAPRRRAGPF------------------------------DD------- MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN PLAFGPPPPQAPAPRRRAGPF------------------------------DD------- MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 PLAFGPLQPGFNQRSRG------------------------------------------- MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 PIAFGPPPPQPLVPKRPAVSE------------------------------AD------- NEMVE_4446_PE7 NOISO TVVYGPLVSRKAKQKAVS------------------------------------------ ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 PLAFGPPQPGPA------------------------------------------------ ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN PLAFGPPQPGPA------------------------------------------------ ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 PIAFGSVRAKKTLQPQTR------------------------------------------ ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN PIAFGSVRAKKTLQPQTR------------------------------------------ ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 PLAFGPPPPQAPAPRRRAGPF------------------------------DD------- PROCAGS_1399_PE2 NOISO PLAFGPPPPRAPHAAYPSAAL------------------------------E-------- PTEVAGS_697_PE3 NOISO PLAFGPPAPGSSASRCHASTF------------------------------AD------- RABIT6_20_PE18 NOISO ACSLGPPTPRPTVPSLCAPPR------------------------------GR------- RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 PIAFGPPPPQPLVPKRPAASE------------------------------AD------- STRPU_11891_PE17 NOISO PISYGQVTSTKVGGYGNPRRMKKRKGK------------------------KDKSTES-- TETNGUNRD_PE1663 NOISO PIAFGSVTAKKSQQAD-------------------------------------------- TURTRGS_3331_PE29 NOISO PLAFGPPPPRASAPRRRAA---------------------------------D------- MATCH CONSENSUS P??FG???????????????????????????????????????????????????????

ACYPI_14510_PE1 NOISO -------------------------------------------------------SSLDS AEDAE_91_PE31 NOISO ------------------------------------------------------------ AEDAE_91_PE32 NOISO YDLLVMGAKGKEVANRD------FGGATIDDEANDDNDDITISSSSSND--ENEQQPLME AILMEGL193584_1_PE25 NOISO ----------------------------------------------------AESEPDQ- ANOCA76_1_PE20 NOISO ----------------------------------------------------AAPSEGQG ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE YDLLVMGGEKIDDAGDAAAVNRPSVPPIMPATTMPADESVVISSDSESDNGRAEGEHASQ APIME_461_PE2 NOISO ------------------------------------------------------------ BOVIN25_29_PE23 NOISO ----------------------------------------------------MGFEPQQ- CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 ----------------------------------------------------AKPEPDQG CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 ------------------------------------------------------PERDR- CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CAVPO4_47_PE5 NOISO ------------------------------------------------------------ CHICK8_PE723 NOISO --------------------------------------------------------TPTL CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 ------------------------------N---------KI---K-NQ--LKTPYED-- CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN ------------------------------D---------RL---SHKS--MAKQSKSCL CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO ------------------------------N---------RI---SLKS--SKPSRNNPL CULQU_2609_PE6 NOISO YDLLVMGADATASENAS------KPEE-EEDTVGPDDDGITISSDEDE------EEP-KS DANRE7_68_PE8 NOISO ----------------------------------------------------K--EQE-E DROME3R_1_PE126 NOISO ----------------------------------------------------A-VPPPPV FELCA120187_PE2 NOISO ----------------------------------------------------LESEPDQ- FUGRU108_PE80 ISOFORMIN ----------------------------------------------------L--SSE-Q FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 ----------------------------------------------------L--SSE-Q FUGRU108_PE82 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ GASAC47_1_PE62 NOISO ----------------------------------------------------Q--EAE-E GORGO16_32_PE38 NOISO ----------------------------------------------------AEPEPDQG HORSE13_20_PE36 NOISO ----------------------------------------------------SEPTQDQ- HS16_PE1059 ENSG00000181625 ----------------------------------------------------AEPEPDQG HS16_PE1060 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ HS16_PE1143 ENSG00000132207 ----------------------------------------------------AEPEPDQG HS16_PE1144 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ LOXAF65_12_PE8 NOISO ----------------------------------------------------VDRESEL- MACEUGS_1870_PE5 NOISO -------------------------------------------------------EVGMG MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 ----------------------------------------------------TEPEPDQG MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN ----------------------------------------------------TEPEPDQG MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 -------------------------------------------------------EVGRD MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 ----------------------------------------------------SERQ-LDL NEMVE_4446_PE7 NOISO ------------------------------------------------------SEDQRP ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 -----------------------------------------------------------G ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN -----------------------------------------------------------G ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 ----------------------------------------------------A--EEE-E ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN ----------------------------------------------------A--EEE-E ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 ----------------------------------------------------AETEPDQG PROCAGS_1399_PE2 NOISO ---------------------------------------------------------GDL PTEVAGS_697_PE3 NOISO ----------------------------------------------------TEP----- RABIT6_20_PE18 NOISO ----------------------------------------------------LLV--LGL RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 ----------------------------------------------------SERR-LDL STRPU_11891_PE17 NOISO ------------------------------Q---------NLS--EEDD--DVEAIPSSQ TETNGUNRD_PE1663 NOISO ----------------------------------------------------L--SPE-E TURTRGS_3331_PE29 NOISO ----------------------------------------------------TESELEH- MATCH CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

ACYPI_14510_PE1 NOISO SKSQICVLCARNCCA----------------ESLLNCLDPDCQAVTHIQCLAKRFLGS-S AEDAE_91_PE31 NOISO ------------------------------------------------------------ AEDAE_91_PE32 NOISO LVSDDCVICNGQIRSG---------GHGPGEGFALRCIQPRCKLICHIECLAERCLE--P AILMEGL193584_1_PE25 NOISO GTEACCALCALSFQDE---------------EGPLCCPHPGCRLRAHVICLAEEFLQEEP ANOCA76_1_PE20 NOISO VTLKRCSVCLKRFQEG-------------DDDILLHCFHPGCTMVAHIMCLANFFLEKEP ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE STAQKCTICAGELMLEQEKEEEKENAERRQGDLVLRCLQSRCPLACHVECLAELVLE--P APIME_461_PE2 NOISO ------------------------------------------------------------ BOVIN25_29_PE23 NOISO DVDVRCTLCARALQDE---------------ESPLCCPHPGCSLRAHVICLAEEFLQEEP CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 DAGACCALCARTIQDE---------------QGPLCCPHPGCLLRAHMICLAEEFLREEP CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 DADASCALCARSFQDE---------------EGPLCCPHSGCRLRAHMICLAEEFLQEEP CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN -------------RDE---------------EGPLCCPHSGCRLRAHMICLAEEFLQEEP CAVPO4_47_PE5 NOISO ------------------------------------------------------------ CHICK8_PE723 NOISO ATPPVCMLCLEPCE-----------------GPTLRCPRPPCPARCHARCLAPHFLGAEP CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 CISTCCTLCNVSLPVN----------VEN-APSILKCPNESCNMASHLLCLAKHFLSNKF CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN TSSTCCTLCNVSLPVN----------VEN-APSILKCPNESCNMASHLLCLAKHFLSNKF CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO FQQKCCEICNVHTNIE----------TSVIKDCFVVCIHNTCNASYHILCLAKNLLSSSP CULQU_2609_PE6 NOISO NDADLCVICNGAIG------------ASNGGGFALRCVRPRCSMVCHIECLAGKCLE--P DANRE7_68_PE8 NOISO RQVELCVLCGEFIKEL------------FQTVDRLSCFHPSCQMVCHLICLAGHFLKADP DROME3R_1_PE126 NOISO AWASECHLCMQEMEQP--------------EKSRLGCTNQMCRLTCHMVCLANYLLGDEP FELCA120187_PE2 NOISO DAEACCALCARSFQDE---------------EGPLCCPHPGCRLRAHVICLAEEFLEKEP FUGRU108_PE80 ISOFORMIN GELLKCFLCKGLIKIYFFWG---GDSG----PP--------------------------- FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 GELLKCFLCKGLIKVRTCAG---HLEPHTYGPEKLSCFHPSCNMCSHVICLARRFLKSAP FUGRU108_PE82 ISOFORMIN -----------------------------RGPEKLSCFHPSCNMCSHVICLARRFLKSAP GASAC47_1_PE62 NOISO EETSRCFLCKELVKV----------------SEKLSCFHPSCGMSGHVLCLAKHFLKLEP GORGO16_32_PE38 NOISO DPGACCSLCAQTIQDE---------------EGPLCCPHPGCPLRAHVICLAEEFLREEP HORSE13_20_PE36 NOISO DAKARCTLCTRALQDE---------------EHPLCCPHPVCPLRAHVICLAEEFLQEEP HS16_PE1059 ENSG00000181625 DPGACCSLCAQTIQDE---------------EGPLCCPHPGCLLRAHVICLAEEFLQEEP HS16_PE1060 ISOFORMIN -------------RDE---------------EGPLCCPHPGCLLRAHVICLAEEFLQEEP HS16_PE1143 ENSG00000132207 DPGACCSLCAQTIQDE---------------EGPLCCPHPGCLLRAHVICLAEEFLQEEP HS16_PE1144 ISOFORMIN -------------RDE---------------EGPLCCPHPGCLLRAHVICLAEEFLQEEP LOXAF65_12_PE8 NOISO GAEAHCAVCARTLQDE---------------ESPLCCPHPGCPLRAHVICLAEEFLQEEP MACEUGS_1870_PE5 NOISO ADGVFCSLCQQLVQDK---------------DGPLCCPHPNCLLNAHLICLAEEFLQEEP MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 DPGACCSLCAQTIQDE---------------EGPLCCPNPGCWLRAHVICLAEEFLREEP MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN DPGACCSLCAQTIQDE---------------EGPLCCPNPGCWLRAHVICLAEEFLREEP MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 ADEVFCSLCQQLVQDK---------------NGLLCCPHPSCPLNAHLTCLAEEFLQEEP MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN -------------RDK---------------NGLLCCPHPSCPLNAHLTCLAEEFLQEEP MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 GTKARCSLCARLLQDE---------------EGPLCCPHPGCPLRAHIICLAEEFLQEEP NEMVE_4446_PE7 NOISO DHKEKCIKCLDVIKID---------------EKLIRCPKSGCTMTAHMFCLARDFLHCGN ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 K--SNCSLCLRPVEDE---------------DGPLRCPHSTCPFRAHLLCLAQDFLQGQP ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN KSKGNCSLCLRPVEDE---------------DGPLRCPHSTCPFRAHLLCLAQDFLQGQP ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 EETTDCFVCRRPVKV----------------SEKVSCLHASCGMSSHLICLGRRFLQSEP ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN EETTDCFVCRRPVKV----------------SEKVSCLHASCGMSSHLICLGRRFLQSEP ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN --------------V----------------SEKVSCLHASCGMSSHLICLGRRFLQSEP PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 DPGACCSLCAQTIQDE---------------EGPLCCPHPGCLLR-HVICLAEEFL--EP PROCAGS_1399_PE2 NOISO DAEAGCTLCTRALQDE---------------EDPLCCPHPGCSLRAHVICLAEEFLRKEP PTEVAGS_697_PE3 NOISO DAEACCSLCASALQXX---------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RABIT6_20_PE18 NOISO NPLLGPSLSYAFLP---------------EDQGPLRCPHPSCRLRAH------------- RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 GAKASCTLCARMLQDE---------------EGPLCCPHPGCPLRAHIICLAEEFLQEEP STRPU_11891_PE17 NOISO TAGKRCIICGKRFQDD---------------ETMLTCLYPSCKAEYHMICVSKRFLKNDP TETNGUNRD_PE1663 NOISO -TIFKCFLCKGLVKV----------------PEKLSCFHPFCDMRSHVICLAKHFLKSES TURTRGS_3331_PE29 NOISO DAETRCTLCARVLQDE---------------EDPLCCPHPGCSLRAHVICLAEEFLQEEP MATCH CONSENSUS ?????C??C?????????????????????????L?C????C?L??H??CLA???L???P

ACYPI_14510_PE1 NOISO ---DHIIPIDGECPACGIRVLWGDLIRRKNGCYKNLIAAGR------------------- AEDAE_91_PE31 NOISO ------------------------------------------------------------ AEDAE_91_PE32 NOISO ---GQYVPVEGSCPICNSHFLWGDLIRKANGCSDLVEDASN-------TGLFEVDDVSDC AILMEGL193584_1_PE25 NOISO ---GQLLPLEGQCPGCKNSLLWGDLIWLCRMGA-EEEEEDLESEEEHWTDMLET------ ANOCA76_1_PE20 NOISO ---DHILPIEGPCPGCKNLVLWGDLI---------------------------------- ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_54_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_55_PE1373 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_56_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_57_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_58_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_59_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_60_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_61_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_62_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_63_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_64_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_65_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_66_PE1374 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_67_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_68_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_69_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_70_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_71_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_72_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_73_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_74_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_75_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_76_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_77_PE1374 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_78_PE1376 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_79_PE1375 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- ANOGA_80_PE1375 HAPLOTYPE ---GQYVPVEGDCPHCEGHFLWGDIIRKANGCSDLVDDTDNV-------DPVVLDEVSD- APIME_461_PE2 NOISO ------------------------------------------------------------ BOVIN25_29_PE23 NOISO ---GQLLPLEGACPGCKNSLLWGDLIWLCRMGT-EEDEEDSELEEEHWTDMLKT------ CALJA12_29_PE52 ENSCJAG00000006585 ---GQLLPLEGQCPSCEKSLLWGDLIWLCQMNT-EKE-EDLELEEAHWTDLLET------ CANFA6_22_PE37 ENSCAFG00000017118 ---GQLLPLEGQCPGCKNSVLWGDLIWLCRMGN-EEEEEDLELEEEHWTDMLET------ CANFA6_22_PE38 ISOFORMIN ---GQLLPLEGQCPGCKNSVLWGDLIWLCRMGN-EEEEEDLELEEEHWTDMLET------ CAVPO4_47_PE5 NOISO ------------------------------------------------------------ CHICK8_PE723 NOISO ---KELLPLGGTCPSCQQEVLWGELIGCGDGDNEWAELG--DPALGHWT----------- CIOIN3Q_1_PE85 ENSCING00000000028 ---DQLLPVDGYCPSCNDSLLWGALIRQSNGFH--------------------------- CIOIN3Q_1_PE86 ISOFORMIN ---DQLLPVDGYCPSCNDSLLW-------------------------------------- CIOSAREFTIG_537_PE8 NOISO ---EQLLPLEGLCPICKQPLLWGEIIRKSQGF---------------------------- CULQU_2609_PE6 NOISO ---GQYVPVSGVCPVCDGNFLWGDLIRKANGCSDLVEDSGN-------TTMLEVDDVSES DANRE7_68_PE8 NOISO ---FHLIPVEGKCPGCHHSVLWGSLILYKNADLEEMNI---PSS-QAWTHCSLVLQS--- DROME3R_1_PE126 NOISO ---GHYIPVGGECPLCETRLSWAALLQRKRLLLGVPEELQDHDE--DLSDDIDVDSDIED FELCA120187_PE2 NOISO ---GQLLPLEGQCPGCKNSLLWGDLIWLCQMGT-EEEEENLELEEEHWTDMLET------ FUGRU108_PE80 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ FUGRU108_PE81 ENSTRUG00000013793 ---SHLLPVEGECPSCYKALLWGTLIRRKNGCFGDLEATVPSSYSTDWTDELQECTF--- FUGRU108_PE82 ISOFORMIN ---SHLLPVEGECPSCYKALLWGTLIRRKNGCFGDLEATVPSSYSTDWTDELQI------ GASAC47_1_PE62 NOISO ---SHLLPVEGECPACRRSLLWGSLIRNKHCCFGDLEEITPSASQSHWADELQK------ GORGO16_32_PE38 NOISO ---GQLLPLEGQCPSCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSELEEAHWTDLLET------ HORSE13_20_PE36 NOISO ---EQLLPLEGQCPACKNSLLWGDLIWLGRMGT-EEEDDDLESEEEHWTDMLEI------ HS16_PE1059 ENSG00000181625 ---GQLLPLEGQCPCCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSELEEAHWTDLLET------ HS16_PE1060 ISOFORMIN ---GQLLPLEGQCPCCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSELEEAHWTDLLET------ HS16_PE1143 ENSG00000132207 ---GQLLPLEGQCPCCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSELEEAHWTDLLET------ HS16_PE1144 ISOFORMIN ---GQLLPLEGQCPCCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSELEEAHWTDLLET------ LOXAF65_12_PE8 NOISO ---GQLLPLEGQCPGCKNSLLWGDLIRLSQTGT-KENEEDSELEEEHWTDLLEN------ MACEUGS_1870_PE5 NOISO ---QQLLPLKGCCPGCKNTLLWGDLIHLHQAYSNNVEDVQSDLEETHWTDELKT------ MACMU20_30_PE45 ENSMMUG00000007332 ---GQLLPLEGQCPSCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSELEEAHWTDLLET------ MACMU20_30_PE46 ISOFORMIN ---GQLLPLEGQCPSCEKSALGRPDLAVPDGH---------------------------- MONDO6_163_PE13 ENSMODG00000015656 ---QQLLPLKGCCPGCKNTLLWGDLIRLHQAYPSNLDEVESDFEETHWTDDLKT------ MONDO6_163_PE14 ISOFORMIN ---QQLLPLKGCCPGCKNTLLWGDLIRLHQAYPSNLDEVESDFEETHWTDDLKT------ MOUSE7_PE3362 ENSMUSG00000059772 ---GQLLPLEGHCPSCKKSLLWGNLVGQCHADT-EE-EEDLELEEEHWTDLLET------ NEMVE_4446_PE7 NOISO EGGLFCLPVDGNCPQCKGSLLWGDLVKPAESIPSA--EDVDEDTDDHWTQGLRL------ ORNANCONTIG21409_PE1 ENSOANG00000011907 ---QQLLPLEGCCPGCKNQLLWGDLIQLHRAGR-RSP-SPVETSQGHWTDGLKT------ ORNANCONTIG21409_PE2 ISOFORMIN ---QQLLPLEGCCPGCKNQLLWGDLIQLHRAGR-RSQNGPCLTSQGHWTDGLKT------ ORYLA18_30_PE23 ENSORLG00000012306 ---SQLLPVEGECPSCRRSLLWGSLIRHQLGCLGDLEEVTEPSSQDHWADELQ----M-- ORYLA18_30_PE24 ISOFORMIN ---SQLLPVEGECPSCRRSLLWGSLIRHQLGCLGDLEEVTEPSSQVSQQHGWMPLWTT-- ORYLA18_30_PE25 ISOFORMIN ---SQLLPVEGECPSCRRSLLWGSLIRHQLGCLGDLEEVTEPSSQVSQQHGWMPLWTT-- PANTR16_32_PE44 ENSPTRG00000033898 ---GQLLPLEG-CPCCEKSLLWGDLIWLCQMDT-EKEVEDSKLEEAHWTDLLET------ PROCAGS_1399_PE2 NOISO ---RQLLPLEGQCP---------------------------------------------- PTEVAGS_697_PE3 NOISO ---XXXXXXXXXXXXCKNSLLWRDLIWLCQMGT-KEEEEDLESEEEHWTDMLET------ RABIT6_20_PE18 NOISO ------------------------------------------------------------ RAT1_PE2723 ENSRNOG00000019369 ---GQLLPLEGHCPSCKKSLLWGNLVGQCHEDT-EEEEVDLELEEEHWTDLLET------ STRPU_11891_PE17 NOISO ---DQLLPIEGSCPSCKEVVLWGDLIRKKQGCYAKLAEISEEDESDHWAEDLRST----- TETNGUNRD_PE1663 NOISO ---SHLLPVEGECPSCSKSLLWGTLIRYKNGCFRNLEETTPSSYSVSYTTEVFFL----- TURTRGS_3331_PE29 NOISO ---GQLLPLEGQCPGCKNSLLWGDLIWLCRMGT-EEEEEDSELEEEHWTDMLEI------ MATCH CONSENSUS ????Q??P?EG?CP?C????LWGD?I???????????????????????D??????????

ACYPI_14510_PE1 NOISO ------ AEDAE_91_PE31 NOISO ------ AEDAE_91_PE32 NOISO DGD--- AILMEGL193584_1_PE25 NOISO ------ ANOCA76_1_PE20 NOISO ------ ANOGA_10_PE1376 AGAP002259 EGE--- ANOGA_11_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_12_PE1374 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_13_PE1372 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_14_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_15_PE1371 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_16_PE1368 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_17_PE1365 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_18_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_19_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_20_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_21_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_22_PE1368 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_23_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_24_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_25_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_26_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_27_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_28_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_29_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_30_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_31_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_32_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_33_PE1367 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_34_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_35_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_36_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_37_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_38_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_39_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_40_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_41_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_42_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_43_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_44_PE1365 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_45_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_46_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_47_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_48_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_49_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_50_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_51_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_52_PE1376 HAPLOTYPE EGE--- ANOGA_53_PE1376 HAPLOTYPE EGE---