Alignment of the gene Family HOG000015760 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
ACYPI_8023_PE7 NOISO ------------MALRTYGDKPISFQVEENGEYYCIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPGMFR AEDAE_180_PE20 NOISO ------------MSLKTYGDRPVSFQLEEGGEYFCIGSEVGNYLRLFRGLLYKKYPGMMR AILMEGL193215_1_PE7 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ANOCA2054_PE1 NOISO ---------MMMALSKTFGQKPVKFQLEEDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ANOGA_10_PE69 AGAP001154 ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_11_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_12_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_13_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_14_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_15_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_16_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_17_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_18_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_19_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_20_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_21_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_22_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_23_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_24_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_25_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_26_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_27_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_28_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_29_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_30_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_31_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_32_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_33_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_34_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_35_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_36_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_37_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_38_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_39_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_40_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_41_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_42_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_43_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_44_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_45_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_46_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_47_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_48_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_49_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_50_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_51_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_52_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_53_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_54_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_55_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_56_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_57_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_58_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_59_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_60_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_61_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_62_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_63_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_64_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_65_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_66_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_67_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_68_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_69_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_70_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_71_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_72_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_73_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_74_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_75_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_76_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_77_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_78_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_79_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR ANOGA_80_PE69 HAPLOTYPE ------------MALKTYGDKPISFQVEENGEYYCVGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPGMSR APIME_226_PE11 NOISO ------------MALRTYGDKPISFQVEENGEYYCIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPGMFR BOVIN17_76_PE13 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR BOVIN17_76_PE14 ENSBTAG00000009988 --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR CABRI1_3_PE1513 NOISO ------------------------------------------------------------ CAEELIII_PE1102 R07E5.3 ------MSSSTKTLSQTYGPRPQSFSLDEAGERYYIGSEIGAYLRLHRGTLYKKYPLLWR CAEELIII_PE1103 ISOFORMIN ------MSSSTKTLSQTYGPRPQSFSLDEAGERYYIGSEIGAYLRLHRGTLYKKYPLLWR CANFA26_33_PE14 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR CAVPO4_9_PE17 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR CHICK15_PE346 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEEDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR CIOIN4Q_1_PE53 ENSCING00000009008 -----MSKTNETTTPRTFGQKPAKFQLEEGGEFYMIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPSLWR CIOIN4Q_1_PE54 ISOFORMIN -----MSKTNETTTPRTFGQKPAKFQLEEGGEFYMIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPSLWR CIOIN4Q_1_PE55 ISOFORMIN --------TNETTTPRTFGQKPAKFQLEEGGEFYMIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPSLWR CIOSAREFTIG_15_2_PE30 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CIOSAREFTIG_15_2_PE31 ENSCSAVG00000006869 -----MSKSNDSSCPRTFGQKPAKFQLEEDGEHYMIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPSLWR CULQU_1202_PE40 NOISO ------------MSLKTYGDKPVSFQIEDGGEYFCIGSEVGNYLRLFRGLLYKKYPGMLR DANRE21_15_PE1 ISOFORMIN RVVSHCVVFAKMALSKTFGQKPIKFQLEEDGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR DANRE21_15_PE2 ENSDARG00000011594 -----------MALSKTFGQKPIKFQLEEDGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR DANRE8_33_PE23 ENSDARG00000033647 -----------MALSKTYGQKPIKFQLEEDGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLSR DANRE8_33_PE24 ISOFORMIN -----------MALSKTYGQKPIKFQLEEDGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLSR DASNOGS_6678_PE2 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR DIPORGS_5175_PE4 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR DROME3R_2_PE79 NOISO ------------MALQTYGDKPVAFQLEEGGEYYYVGSEVGNYMRHFRGILYKKYPGMTR ECHTEGS_1245_PE1 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR FELCAGS_1794_PE7 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR FUGRU128_PE105 ISOFORMIN --------RMQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR FUGRU128_PE106 ENSTRUG00000013792 --------RMQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR FUGRU128_PE107 ISOFORMIN ---------MQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR FUGRU128_PE108 ISOFORMIN ---------MQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR FUGRU7_1_PE51 NOISO --------LFSMALSKTFGQKPVKFQLEDGGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR GASACGROUPXIII_21_PE2 NOISO --------PFRMALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFHMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR GASACGROUPXIV_15_PE31 NOISO -----------MALSKTFGQKPVKFQLEQDGDFFMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR GORGO22_8_PE23 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVTFRQ-DSGVYYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR HORSE8_3_PE8 NOISO -----------------------------DGEFYMISCEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR HS22_PE554 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR HS22_PE555 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR HS22_PE556 ENSG00000099956 --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR HS22_PE557 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR HS22_PE558 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR LOXAF68_1_PE18 NOISO ---------------------------------FLLYSQVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MACMU1099548049568_PE10 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MACMU1099548049568_PE11 ENSMMUG00000009098 --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MICMUGS_4257_PE2 NOISO ---------------------------------------VGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MONDOUN_25_PE8 ENSMODG00000019844 --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEEDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MONDOUN_25_PE9 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEEDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MOUSE10_PE980 ENSMUSG00000000902 --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MOUSE10_PE981 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MYOLUGS_2419_PE4 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR OCHPRGS_706_PE2 NOISO ---------LMMAINKTIRKQRDKFRGDHGQLCYESSSIVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ORNANCONTIG2621_PE1 ENSOANG00000012181 ---------------------------------------VGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ORNANCONTIG2621_PE2 ISOFORMIN ---------------------------------------VGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ORYLA12_24_PE19 ENSORLG00000012553 --------KMQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ORYLA12_24_PE20 ISOFORMIN --------KMQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ORYLA12_24_PE21 ISOFORMIN ---------MQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR ORYLAUC114_PE7 NOISO -----------MALSKTFGQKPVKFQLEEDGEYYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR OTOGAGS_5073_PE3 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEY-MIGSEV-NYLRMFRGSLYKRYPSLWR PANTR22_23_PE16 ENSPTRG00000014154 --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR PANTR22_23_PE17 ISOFORMIN --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR PEDHC_189_PE45 NOISO ------------MALKTYGDKPVSFQIEENGEYYCIGSEVGNYLRLFRGSLYKRYPGLYR PIG14_53_PE17 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR POEGU15_13_PE23 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEEDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR PONPY22_19_PE20 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR PTEVAGS_3632_PE5 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR RABITUN0546_PE6 NOISO ------------------------------------------------------------ RAT20_PE539 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR SCHMA_154_PE24 NOISO -----------METVFRYGEKPIEFQLESDGEYFYLASEVGRYLRLFRKELFKKYPNLWK SORAR231255_PE1 NOISO ---------------------------------------VGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR STRPU_1891_PE10 NOISO ----------MGTPLKTYGKKPDVFHFEEGGERYMIGSEVGNYLRLFRGSLYKKYPSLWR TARSYGS_1238_PE1 NOISO ---------------------------------------VGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR TETNG12_PE635 NOISO --------MTSMALSKTFGQKPVKFQLEDGGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR TETNG12_PE639 NOISO --------MASMALSKTFGQKPLKFQLEDGGDFYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR TETNGUNRD_PE4632 NOISO --------RMQLALSKTFGQKPVKFQLEEDGDFYMVGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR TUPGBGS_770_PE1 NOISO ---------------------------------------VGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR TURTRGS_3218_PE6 NOISO --------MMMMALSKTFGQKPVKFQLEDDGEFYMIGSEVGNYL-MFRGSLYKRYPSLWR XENTR12_5_PE19 NOISO ---------MIMALSKTFGQKPVKFQLEEDGEYYMIGSEVGNYLRMFRGSLYKRYPSLWR MATCH CONSENSUS ???????????????KT?G?KP??FQ?E??GE?Y??GSEVGNYLR?FRGSLYK?YP???R

ACYPI_8023_PE7 NOISO RTITNDERKRLIDLGLSAHC---------------------------------------- AEDAE_180_PE20 NOISO KTLSPEERKTLLEIGISNQF---------------------------------------- AILMEGL193215_1_PE7 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY ANOCA2054_PE1 NOISO RLATVEERKKIVASSHGRY----------------RP--C--------------LSYHGY ANOGA_10_PE69 AGAP001154 RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_11_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_12_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_13_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_14_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_15_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_16_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_17_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_18_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_19_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_20_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_21_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_22_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_23_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_24_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_25_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_26_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_27_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_28_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_29_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_30_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_31_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_32_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_33_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_34_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_35_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_36_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_37_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_38_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_39_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_40_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_41_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_42_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_43_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_44_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_45_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_46_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_47_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_48_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_49_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_50_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_51_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_52_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_53_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_54_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_55_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_56_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_57_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_58_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_59_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_60_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_61_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_62_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_63_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_64_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_65_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_66_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_67_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_68_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_69_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_70_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_71_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_72_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_73_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_74_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_75_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_76_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_77_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_78_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_79_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- ANOGA_80_PE69 HAPLOTYPE RLLTNEERKRLLDSGISNHL---------------------------------------- APIME_226_PE11 NOISO RSITNDERKKLVELGLSQHV---------------------------------------- BOVIN17_76_PE13 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY BOVIN17_76_PE14 ENSBTAG00000009988 RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNA---------------KDHGY CABRI1_3_PE1513 NOISO ---------------MSNAFLHTNIMLLRAQEVDEL------------------------ CAEELIII_PE1102 R07E5.3 KVATSDDKDKLKQIAMSNAFLHTNIMLLRAHEVDEL------------------------ CAEELIII_PE1103 ISOFORMIN KVATSDDKDKLKQIAMSNAFLHTNIMLLRAHEVDEL------------------------ CANFA26_33_PE14 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY CAVPO4_9_PE17 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY CHICK15_PE346 NOISO RLATVEERKKIVASSHENQ----------------RSHSP--------------RRYHGY CIOIN4Q_1_PE53 ENSCING00000009008 RMATTEERKLIASRSPE---------------IWQRILRRAARIRLKRGQDIGHSSL--- CIOIN4Q_1_PE54 ISOFORMIN RMATTEERKLIASRSP----------------------------------DIGHSSL--- CIOIN4Q_1_PE55 ISOFORMIN RMATTEERKLIASRSPD---------------LE----------TFKCCLDIGHSSL--- CIOSAREFTIG_15_2_PE30 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CIOSAREFTIG_15_2_PE31 ENSCSAVG00000006869 RMATADERKLIASRSP----------------------------------DIGHSSL--- CULQU_1202_PE40 NOISO RTLSPEERKKLLDSGISNQF---------------------------------------- DANRE21_15_PE1 ISOFORMIN RLASVEERKKIVASSHA------------------------------------------- DANRE21_15_PE2 ENSDARG00000011594 RLASVEERKKIVASSHA------------------------------------------- DANRE8_33_PE23 ENSDARG00000033647 RLATVEERKKIVASSHDHG----------------Y------------------------ DANRE8_33_PE24 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSHA------------------------------------------- DASNOGS_6678_PE2 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY DIPORGS_5175_PE4 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY DROME3R_2_PE79 NOISO IVLSNEERKRLAESGLSSHI---------------------------------------- ECHTEGS_1245_PE1 NOISO RLATVDERKKIVASSH----------------------------------------DHGY FELCAGS_1794_PE7 NOISO RLATVEERKKIVASSHXXX----------------XXXXXXXXXXX--------XXXXXX FUGRU128_PE105 ISOFORMIN RLASVEERKKIVASSHVYF----------------S-----------------------T FUGRU128_PE106 ENSTRUG00000013792 RLASVEERKKIVASSHVEV----------------RRDG---SQNV--------YHIHTT FUGRU128_PE107 ISOFORMIN RLASVEERKKIVASSHEKS----------------FI--------H--------QHTVIC FUGRU128_PE108 ISOFORMIN RLASVEERKKIVASSHGEC----------------CQP---------------------E FUGRU7_1_PE51 NOISO KLASVEERKKIVESSHDMC----------------CRCG----------------SDHGY GASACGROUPXIII_21_PE2 NOISO KLASVEERKKIVESSHGES----------------SVCR---P------------ADHGY GASACGROUPXIV_15_PE31 NOISO RLASVEERKKIVASSHA------------------------------------------- GORGO22_8_PE23 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY HORSE8_3_PE8 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY HS22_PE554 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TK-PN--------------TKDHGY HS22_PE555 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY HS22_PE556 ENSG00000099956 RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY HS22_PE557 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY HS22_PE558 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TK-PN--------------TKDHGY LOXAF68_1_PE18 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------T-KPN--------------TKDHGY MACMU1099548049568_PE10 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY MACMU1099548049568_PE11 ENSMMUG00000009098 RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY MICMUGS_4257_PE2 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY MONDOUN_25_PE8 ENSMODG00000019844 RLATVEERKKIVASSHGKK----------------SKPSA---------------KDHGY MONDOUN_25_PE9 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSHGKK----------------SKPSAKGALSL--------ASDHGY MOUSE10_PE980 ENSMUSG00000000902 RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY MOUSE10_PE981 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY MYOLUGS_2419_PE4 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY OCHPRGS_706_PE2 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY ORNANCONTIG2621_PE1 ENSOANG00000012181 RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY ORNANCONTIG2621_PE2 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY ORYLA12_24_PE19 ENSORLG00000012553 RLASVEERKKIMASSHEQQ----------------------------------------W ORYLA12_24_PE20 ISOFORMIN RLASVEERKKIMASSHEQE----------------LLR-------T--------TKFDQY ORYLA12_24_PE21 ISOFORMIN RLASVEERKKIMASSHA------------------------------------------- ORYLAUC114_PE7 NOISO KLATVEERKKIVESSH----------------------------------------DHGY OTOGAGS_5073_PE3 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY PANTR22_23_PE16 ENSPTRG00000014154 RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY PANTR22_23_PE17 ISOFORMIN RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TK-PN--------------TKDHGY PEDHC_189_PE45 NOISO RNLTVDERKRVLDLGVSNHC---------------------------------------- PIG14_53_PE17 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY POEGU15_13_PE23 NOISO RLATVEERKKIVASSHGEK----------------MSKHS--------------QKYHGY PONPY22_19_PE20 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY PTEVAGS_3632_PE5 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY RABITUN0546_PE6 NOISO --------------------------------------------------------DHGY RAT20_PE539 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK----------------TKPNT---------------KDHGY SCHMA_154_PE24 NOISO RLVTPEEKEKLIQMGLATPITATNAMLLRTYEVNEIICDQDRLADLKSGELISKDCSSSS SORAR231255_PE1 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY STRPU_1891_PE10 NOISO KMASMEERKMIV----------------------------------EQGERFGQHGL--- TARSYGS_1238_PE1 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY TETNG12_PE635 NOISO KLASVEERKKIVESSH----------------------------------------DHGY TETNG12_PE639 NOISO KLASVEERKKIVELSH----------------------------------------DHGY TETNGUNRD_PE4632 NOISO RLASVEERKKIVASSHGES----------------STH---------------------W TUPGBGS_770_PE1 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY TURTRGS_3218_PE6 NOISO RLATVEERKKIVASSH----------------------------------------DHGY XENTR12_5_PE19 NOISO RLATVEERKKIVASSHGKK-------------------------------------YHGY MATCH CONSENSUS RL?T?EERK????S??????????????????????????????????????????????

ACYPI_8023_PE7 NOISO --LASSVSLLRA---SEVEDIIDGNDE-----------RYKAVSV----TSTEPLI---- AEDAE_180_PE20 NOISO --LASSVSLLRA---SEVQDILDGNDE-----------KYKAVSV----TTTEPPA---- AILMEGL193215_1_PE7 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR ANOCA2054_PE1 NOISO TTLATSVTLLKA---CEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR ANOGA_10_PE69 AGAP001154 --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_11_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_12_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_13_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_14_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_15_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_16_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_17_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_18_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_19_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_20_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_21_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_22_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_23_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_24_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_25_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_26_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_27_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_28_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_29_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_30_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_31_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_32_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_33_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_34_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_35_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_36_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_37_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_38_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_39_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_40_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_41_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_42_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_43_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_44_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_45_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_46_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_47_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_48_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_49_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_50_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_51_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_52_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_53_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_54_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_55_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_56_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_57_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_58_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_59_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_60_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_61_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_62_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_63_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_64_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_65_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_66_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_67_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_68_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_69_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_70_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_71_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_72_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_73_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_74_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_75_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_76_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_77_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_78_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_79_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- ANOGA_80_PE69 HAPLOTYPE --LSSSVSLLKA---TEVQDVLDGNDE-----------KYKAVSV----HTSEPPA---- APIME_226_PE11 NOISO --LASSVSLLRA---SEVEDIIEGNDD-----------KYKAVSV----HSTEPPA---- BOVIN17_76_PE13 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR BOVIN17_76_PE14 ENSBTAG00000009988 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR CABRI1_3_PE1513 NOISO ---------------------LDGSEE-----------KYRAAGAVPSTPRVEGG----- CAEELIII_PE1102 R07E5.3 ---------------------LDGSEE-----------KYRAAGAAPSTPRTEG------ CAEELIII_PE1103 ISOFORMIN ---------------------LDGSEE-----------KYRAAGAAPSTPRTEG------ CANFA26_33_PE14 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR CAVPO4_9_PE17 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR CHICK15_PE346 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR CIOIN4Q_1_PE53 ENSCING00000009008 ---ATNVSLLKA---SEVEDVYQGNDE-----------KYRAAT-----LSTTA---DIA CIOIN4Q_1_PE54 ISOFORMIN ---ATNVSLLKA---SEVEDVYQGNDE-----------KYRAAT-----LSTTA---DIA CIOIN4Q_1_PE55 ISOFORMIN ---ATNVSLLKA---SEVEDVYQGNDE-----------KYRAAT-----LSTTA---DIA CIOSAREFTIG_15_2_PE30 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CIOSAREFTIG_15_2_PE31 ENSCSAVG00000006869 ---ATNVSLLKA---SEVEEVYHGNDE-----------KYRAAT-----ISTAA---DIA CULQU_1202_PE40 NOISO --LASSVSLLRA---SEVAEILEGNDE-----------KYKAVAV----TASEPPA---- DANRE21_15_PE1 ISOFORMIN ----TSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR DANRE21_15_PE2 ENSDARG00000011594 ----TSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR DANRE8_33_PE23 ENSDARG00000033647 TTLATSVTLLKA---SEVEEIFDGHDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR DANRE8_33_PE24 ISOFORMIN ----TSVTLLKA---SEVEEIFDGHDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR DASNOGS_6678_PE2 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR DIPORGS_5175_PE4 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR DROME3R_2_PE79 NOISO --LASSVSLLRA---VEVDDIMAGNDE-----------KYRAVSV----NTSDTPV---- ECHTEGS_1245_PE1 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLX FELCAGS_1794_PE7 NOISO XXXX---------------------XX-----------XXXXXXX-----XXXXX-XXXX FUGRU128_PE105 ISOFORMIN AISATSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAISI-----STEPP-AYLR FUGRU128_PE106 ENSTRUG00000013792 SPAATSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAISI-----STEPP-AYLR FUGRU128_PE107 ISOFORMIN SPAATSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAISI-----STEPP-AYLR FUGRU128_PE108 ISOFORMIN TTPTTSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAISI-----STEPP-AYLR FUGRU7_1_PE51 NOISO TQLATSVTLLKA---SEVEEILEGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR GASACGROUPXIII_21_PE2 NOISO TQLATSVTLLKA---SEVEEILEGNDE-----------KYKAISI-----CTEPP-AYLR GASACGROUPXIV_15_PE31 NOISO ----TSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLS GORGO22_8_PE23 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR HORSE8_3_PE8 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR HS22_PE554 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR HS22_PE555 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR HS22_PE556 ENSG00000099956 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR HS22_PE557 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR HS22_PE558 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYL- LOXAF68_1_PE18 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MACMU1099548049568_PE10 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MACMU1099548049568_PE11 ENSMMUG00000009098 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MICMUGS_4257_PE2 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MONDOUN_25_PE8 ENSMODG00000019844 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MONDOUN_25_PE9 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MOUSE10_PE980 ENSMUSG00000000902 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MOUSE10_PE981 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MYOLUGS_2419_PE4 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR OCHPRGS_706_PE2 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR ORNANCONTIG2621_PE1 ENSOANG00000012181 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR ORNANCONTIG2621_PE2 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR ORYLA12_24_PE19 ENSORLG00000012553 FISATSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----NTEPP-AYLR ORYLA12_24_PE20 ISOFORMIN LCASTSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----NTEPP-AYLR ORYLA12_24_PE21 ISOFORMIN ----TSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----NTEPP-AYLR ORYLAUC114_PE7 NOISO TQLATSVTLLKA---SEVEEILEGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR OTOGAGS_5073_PE3 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR PANTR22_23_PE16 ENSPTRG00000014154 TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR PANTR22_23_PE17 ISOFORMIN TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYL- PEDHC_189_PE45 NOISO --LASSVSLLRA---SEVEDIIDGNDE-----------KYKAVSI----HTTEIVM---- PIG14_53_PE17 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR POEGU15_13_PE23 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR PONPY22_19_PE20 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR PTEVAGS_3632_PE5 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR RABITUN0546_PE6 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR RAT20_PE539 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR SCHMA_154_PE24 NOISO NNLNMNSSNLRNFNSNATPKVSAGFASVGRTSLGSSTNSATSAT-LPGVMNTSGAIDHTT SORAR231255_PE1 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR STRPU_1891_PE10 NOISO ---ATNVTLLRA---REVEEILEGNEE-----------KYRSVS-----ITTDS---AV- TARSYGS_1238_PE1 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR TETNG12_PE635 NOISO TQLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR TETNG12_PE639 NOISO TQLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AYLR TETNGUNRD_PE4632 NOISO CLAATSVTLLKA---SECEEIFEGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-AFLR TUPGBGS_770_PE1 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLX TURTRGS_3218_PE6 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR XENTR12_5_PE19 NOISO TTLATSVTLLKA---SEVEEILDGNDE-----------KYKAVSI-----STEPP-TYLR MATCH CONSENSUS ??L??SV?LLKA????EV???LDGNDE???????????KYKAVS????????EPP?????

ACYPI_8023_PE7 NOISO TRESKG-KKSVPWV--PSLPNSS-HLDAVPQATPINRNRIIQ--KKVRTFPLC------- AEDAE_180_PE20 NOISO PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVHN--KKIRTFPMC------- AILMEGL193215_1_PE7 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- ANOCA2054_PE1 NOISO ---EQKAKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- ANOGA_10_PE69 AGAP001154 PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_11_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_12_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_13_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_14_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_15_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_16_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_17_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_18_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_19_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_20_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_21_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_22_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_23_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_24_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_25_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_26_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_27_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_28_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_29_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_30_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_31_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_32_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_33_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_34_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_35_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_36_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_37_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_38_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_39_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_40_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_41_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_42_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_43_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_44_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_45_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_46_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_47_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_48_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_49_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_50_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_51_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_52_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_53_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_54_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_55_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_56_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_57_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_58_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_59_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_60_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_61_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_62_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_63_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_64_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_65_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_66_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_67_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_68_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_69_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_70_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_71_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_72_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_73_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_74_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_75_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_76_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_77_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_78_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_79_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- ANOGA_80_PE69 HAPLOTYPE PRESKSSKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- APIME_226_PE11 NOISO PREGKS-KKSMPWV--PSLPNSS-HLDAVPQATPINRNRVHN--KKVRTFPLC------- BOVIN17_76_PE13 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- BOVIN17_76_PE14 ENSBTAG00000009988 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- CABRI1_3_PE1513 NOISO VSRTAAKTPAAGWAGQ-QVTSGSHHLESVPCSCPIAHSRGRM---KHRELVYS------- CAEELIII_PE1102 R07E5.3 ASRTVAKTPATGWAGQ-QVTSGSHHLESVPCSCPIAHSRGRM---KHRELVYS------- CAEELIII_PE1103 ISOFORMIN ASRTVAKTPATGWAGQ-QVTSGSHHLESVPCSCPIAHSRGRM---KHRELVYS------- CANFA26_33_PE14 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- CAVPO4_9_PE17 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- CHICK15_PE346 NOISO ---EQKAKRNNQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- CIOIN4Q_1_PE53 ENSCING00000009008 AREANKQKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCATSITHIPQSK--KKIRTFPFC------- CIOIN4Q_1_PE54 ISOFORMIN AREANKQKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCATSITHIPQSK--KKIRTFPFC------- CIOIN4Q_1_PE55 ISOFORMIN AREANKQKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCATSITHIPQSK--KKIRTFPFC------- CIOSAREFTIG_15_2_PE30 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ CIOSAREFTIG_15_2_PE31 ENSCSAVG00000006869 ARDANKQKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCATSISHIPKSK--KKIRTFPFC------- CULQU_1202_PE40 NOISO PRESKSTKKQPPWV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVYN--KKVRTFPMC------- DANRE21_15_PE1 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLC------- DANRE21_15_PE2 ENSDARG00000011594 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLC------- DANRE8_33_PE23 ENSDARG00000033647 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLC------- DANRE8_33_PE24 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLC------- DASNOGS_6678_PE2 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWAC-ATSL DIPORGS_5175_PE4 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWSVTSLGL DROME3R_2_PE79 NOISO PRESKS-KKQPQYV--PTMPNSS-HLDAVPQATPINRNRVHT--KKVRTFPMC------- ECHTEGS_1245_PE1 NOISO XXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXX FELCAGS_1794_PE7 NOISO ---XXEQKARSQWV--PTLPNSSHH-DAVPCSTTINXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXX FUGRU128_PE105 ISOFORMIN ---EQKAKRSSQWI--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRIGR--DKKRTFPLWLNAIYSQ FUGRU128_PE106 ENSTRUG00000013792 ---EQKAKRSSQWI--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRIGR--DKKRTFPLC------- FUGRU128_PE107 ISOFORMIN ---EQKAKRSSQWI--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRIGR--DKKRTFPLC------- FUGRU128_PE108 ISOFORMIN ---EQKAKRSSQWI--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRIGR--DKKRTFPLC------- FUGRU7_1_PE51 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRSRLGR--DKKRTFPLC------- GASACGROUPXIII_21_PE2 NOISO ---EQKAKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRSRLGR--DKKRTFPLC------- GASACGROUPXIV_15_PE31 NOISO TEREQKAKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLC------- GORGO22_8_PE23 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCGCIAAL HORSE8_3_PE8 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- HS22_PE554 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCGCIAAL HS22_PE555 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCGCIAAL HS22_PE556 ENSG00000099956 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- HS22_PE557 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- HS22_PE558 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ LOXAF68_1_PE18 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- MACMU1099548049568_PE10 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCGCVAAL MACMU1099548049568_PE11 ENSMMUG00000009098 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCGCVAAL MICMUGS_4257_PE2 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWLCTAS-- MONDOUN_25_PE8 ENSMODG00000019844 ---EQKAKRNNQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- MONDOUN_25_PE9 ISOFORMIN ---EQKAKRNNQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- MOUSE10_PE980 ENSMUSG00000000902 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- MOUSE10_PE981 ISOFORMIN ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- MYOLUGS_2419_PE4 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWALT---- OCHPRGS_706_PE2 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWAHTAAG- ORNANCONTIG2621_PE1 ENSOANG00000012181 ---EQKAKRNNQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- ORNANCONTIG2621_PE2 ISOFORMIN ---EQKAKRNNQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWSGCRALY ORYLA12_24_PE19 ENSORLG00000012553 ---EQKVKRSSQWV--PTLPSSSHHLDAVPSSTAINRNRMGR--DKKRTFPLWSECFLAL ORYLA12_24_PE20 ISOFORMIN ---EQKVKRSSQWV--PTLPSSSHHLDAVPSSTAINRNRMGR--DKKRTFPL-------- ORYLA12_24_PE21 ISOFORMIN ---EQKVKRSSQWV--PTLPSSSHHLDAVPSSTAINRNRMGR--DKKRTFPL-------- ORYLAUC114_PE7 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRSRLGR--DKKRTFPLC------- OTOGAGS_5073_PE3 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTI-RNRMGR--XXXXXXXXXXXXX--X PANTR22_23_PE16 ENSPTRG00000014154 ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCGCIAAL PANTR22_23_PE17 ISOFORMIN ------------------------------------------------------------ PEDHC_189_PE45 NOISO PASSKS-KKSMPWV--PNLPNSS-HLDAVPQATPINRNRVQN--KKVRTFPLC------- PIG14_53_PE17 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- POEGU15_13_PE23 NOISO ---EQKAKRNNQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- PONPY22_19_PE20 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- PTEVAGS_3632_PE5 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCLA---- RABITUN0546_PE6 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- RAT20_PE539 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- SCHMA_154_PE24 NOISO ASGNFKSRRDSRWLGVGSTPNTSFHLDSVPCPTPISRLRTARQTSKSFTFPFC------- SORAR231255_PE1 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCALCPQS STRPU_1891_PE10 NOISO -ARDPKPKRSRDWV--PAIPNSSHHLDAVPCSTAISRTKIGP--KKQRTFPMC------- TARSYGS_1238_PE1 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWCYVTALT TETNG12_PE635 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRSRLGR--DKKRTFPLC------- TETNG12_PE639 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRSRLGR--DKKRTFPLC------- TETNGUNRD_PE4632 NOISO ---EQKTKRSSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRIGR--DKKRTFPLC------- TUPGBGS_770_PE1 NOISO XXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXX-----XXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXX TURTRGS_3218_PE6 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPLWVGLA--- XENTR12_5_PE19 NOISO ---EQKAKRNSQWV--PTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGR--DKKRTFPL-------- MATCH CONSENSUS ???????K????WV??PT?PNSS?HLDAVP??T?INRNR??????K?RTFP?????????

ACYPI_8023_PE7 NOISO ------------YDD-TDPANIHENANFSELLVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNKNE---- AEDAE_180_PE20 NOISO ------------FDD-TDPTLNIENAAQAEVLVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- AILMEGL193215_1_PE7 NOISO -----------CFDD-HDPAVIHENASQPEVLVPIRLDMEIDGQKLRDAFTWNMNE---- ANOCA2054_PE1 NOISO -----------CFDD-HDPAVIHENASQPEVLVPIRLDMEIDGQKLRDAFTWNMNE---- ANOGA_10_PE69 AGAP001154 ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_11_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_12_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_13_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_14_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_15_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_16_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_17_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_18_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_19_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_20_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_21_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_22_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_23_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_24_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_25_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_26_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_27_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_28_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_29_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_30_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_31_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_32_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_33_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_34_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_35_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_36_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_37_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_38_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_39_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_40_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_41_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_42_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_43_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_44_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_45_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_46_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_47_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_48_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_49_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_50_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_51_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_52_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_53_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_54_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_55_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_56_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_57_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_58_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_59_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_60_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_61_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_62_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_63_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_64_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_65_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_66_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_67_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_68_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_69_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_70_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_71_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_72_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_73_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_74_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_75_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_76_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_77_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_78_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_79_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- ANOGA_80_PE69 HAPLOTYPE ------------FDD-TDPTLNVENASQSEILVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNRNE---- APIME_226_PE11 NOISO ------------FDD-TDPSANLENAAQQEMLVPIRLDMEIEGQKLRDTFTWNKNE---- BOVIN17_76_PE13 ISOFORMIN -----------CFDD-HDPAVIHENASQPEVLVPIRLDMEIDGQKLRDAFTWNMNE---- BOVIN17_76_PE14 ENSBTAG00000009988 -----------CFDD-HDPAVIHENASQPEVLVPIRLDMEIDGQKLRDAFTWNMNE---- CABRI1_3_PE1513 NOISO ------------AEDLEMSKRVMENAEEGEDLVPIRLDMELDGIKLRDTFCFNRNE---- CAEELIII_PE1102 R07E5.3 ------------AEDLEMSKRVMKNAEEGEDLVPIRLDMELDGIKLRDTFTFNKNE---- CAEELIII_PE1103 ISOFORMIN ------------AEDLEMSKRVMKNAEEGEDLVPIRLDMELDGIKLRDTFTFNKNE---- CANFA26_33_PE14 NOISO -----------CFDD-HDPAVIHENASQPEVLVPIRLDMEIDGQKLRDAFTWNMNE---- CAVPO4_9_PE17 NOISO -----------CFDD-HDPAVIHENASQPEVLVPIRLDMEIDGQKLRDAFTWNMNE---- CHICK15_PE346 NOISO -----------CFDD-HD