Alignment of the gene Family HOG000112011 of HOGENOM

JalView . Download . SRS . Tree .
Threshold: 50% 80% 100%
Size: Bigger Smaller Normal
Isoforms are ON
LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 -MASQFKRVSLSTNEDFSWVFLVDWVLILSVSLLGAFYFGRVFGYTLTFLLEWLAWKRYK YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 EAISQLRGVPLTHQKDFSWVFLVDWILTVVVCLTMIFYMGRIYAYLVSFILEWLLWKRAK ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 DGRSPFQKVSLDRTRNFSWVFLVDWVLTCIVTLTVIFYLGRIFGFLLTFILEWVVWKRCK MATCH * :: *.* .:*********:* * * **:**::.: ::*:***: *** * CONSENSUS ???S????V?L?????FSWVFLVDW?L???V?L???FY?GR???????F?LEW??WKR?K

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 VKISIQSLKISFLGGRIFFKNLTVVTQNQTFSFLQGSITWRYWLLNSRKTAFAKASE--- YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 IKINVETLRVSLLGGRIHFKNLSVIHKDYTISVLEGSLTWKYWLLNCRKAELIENN---- ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 VKINIESLRIAPLGGNIMFRNLCIIHRDYTISCLEGTINWRYWLFNSRKSQYQENLDNEE MATCH :**.:::*::: ***.* *:** :: :: *:* *:*::.*:***:*.**: : CONSENSUS ?KI????L????LGG?I?F?NL???????T?S?L?G???W?YWL?N?RK???????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 --------NIDKSVEKLPCRFRVECQGLEHFIYNKTQAFDNILNSLPREDLERFKDFFQD YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 -------KSSSGKKAKLPCKISVECEGLEIFIYNRTVAYDNVINLLSKDERDKFEKYLNE ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 ERLENGQEPKSNSGRKHPCRFLLACEGLEIFVYNKTSSYENIIHMFSKEERAQFEKFVDD MATCH . . * **:: : *:*** *:**:* :::*::: :.::: :*:.:.:: CONSENSUS ???????????????K?PC?????C?GLE?F?YN?T????N????????????F??????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 NSDKNTDE-----CSVDEDSAGQRSHLET--------------------STSSPSSKSKS YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 HSFPEPFSDGSSADKLDEDLSESAYTT---------------------------NSDASI ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 QTMTELFNESEQENKVLSESTPSSVTMETVGSNDRNNNEDSNEEEDAGRNQNDGQAPNNL MATCH :: : . .: .: : . .: . CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 LNDRSFQSP--DSTPPFLKLLPLEYSVQKGAVVIGNKTSSSVMVLSYEKLDGVLDTCLPD YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 VNDRDYQETDIGKHPKLLMFLPIELKFSRGSLLLGNKFTPSVMILSYESGKGIIDVLPPK ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 ENDELFEQQCSNRKSMYMRFLPIQISTRRFSLVLGNRFTPSILVVSAKNSKGIIDLCPPK MATCH **. ::. . . : :**:: . : ::::**: :.*::::* :. .*::* *. CONSENSUS ?ND?????????????????LP????????????GN????S????S?????G??D???P?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SKIDLYKIKVRNEFRKFHISLKPNLSLESENPLKSFVKRSKLSKLWHRSYQLFFKTDSPS YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 ERLDLYRNKTQMEFKNFEISIKQNIGYDDAIGLKFKIDRGKVSKLWKTFVRVFQIVTKPV ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 EKLDLFKIKLEKELYDVDASVKQNIGFDDDISTSFKWTRGRLSKLWQKFARIFLLPTLGP MATCH .::**:: * . *: ... *:* *:. :. . *.::****: ::* CONSENSUS ???DL???K???E??????S?K?N??????????????R???SKLW??????F???????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 -SKNPANSAKDGTRNPLKRWRGLGLYWKEEDAA---WDDRFQFDLSKHEYARYTKVMKCD YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 VPKKTKKSAGTSDDNFYHKWKGLSLYKASAGDAKASDLDDVEFDLTNHEYAKFTSILKCP ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 -----KHLQTQEDITFRENWKGLSLYRQNME---EDELENVDFDFANHEYARVISILKSA MATCH : . ..*:**.** . : .:**:::****: .::*. CONSENSUS ???????????????????W?GL?LY????????????????FD???HEYA??????K??

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 NMLLEYAFDAPGIVPHGALPTFQTVDGPDVGNSGPPPDYSIDIQISGASLYYGPWSHHEI YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 KVTIAYDVDVPGVVPHGAHPTIPDIDGPDVGNNGAPPDFALDVQIHGGSICYGPWAQRQV ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 KIVFTYEYDIPGLVPKEPEE---TLQGPEVGNSGAPPEFGVDIQLYGANICYGPWAERQL MATCH :: : * * **:**: . ::**:***.*.**::.:*:*: *..: ****:.::: CONSENSUS ?????Y??D?PG?VP???????????GP?VGN?G?PP????D?Q??G????YGPW?????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 MPLQKLFSPVVSRDSQPVEQLTPGSKRIYTRLRLSILIVGESVWRIPTREASKDLEFLKR YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 SHLQRVLSPVVSRTAKPIKKLPPGSRRIYTLFRMNISIMEDTTWRIPTRESSKDPEFLKH ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 SYLRALLSPVVSRTPKPIKTLTPGSQRIYTIFKTSISIMEESTWRIPTREKSKDQEFLRH MATCH *: ::****** .:*:: *.***:**** :: .* *: ::.******* *** ***:: CONSENSUS ??L????SPVVSR???P???L?PGS?RIYT?????I?I?????WRIPTRE?SKD?EFL??

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 FRETEDETRPFGWLEVSLSEGSEVRFNIAMCPTATGFDNTLDLHFVKPEIRTSVNHDILL YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 YKETNEEYRPFGWMDLRFCKDTYANFNISVCPTVQGFQNNFHVHFLETEIRSSVNHDILL ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 YVETKEEFRPFGWIDLKFMKDSYGILDTVICPTEEGSPNNVNFHFSNMEIRTSVNHELLL MATCH : **::* *****::: : :.: :: :*** * *....** : ***:****::** CONSENSUS ??ET??E?RPFGW?????????????????CPT??G??N????HF???EIR?SVNH??LL

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SAQTHSMHATMGYPLGWNKKAEWVFDSVSNQCQIFILKDHITLLGDIISDFGSGEPTPYE YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 KSKVFDIDGDIGYPLGWNSKAIWIINMKSEQLEAFLLREHITLVADTLSDFSAGDPTPYE ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 RAKSFDFEADMGYPLGWNDQANWNINLSSTQLEIFILREHITLISDVFADFSSGDPTPYE MATCH :: ..:.. :*******.:* * :: * * : *:*::****:.* ::**.:*:***** CONSENSUS ???????????GYPLGWN??A?W?????S?Q???F?L??HITL??D???DF??G?PTPYE

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 LFRPFSYTFNWNFTGYSIYLNVNDANIVNNPVNFNENCYLSFHGDDLRLNFEVPQENIAG YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 LFRPFVYKVNWEMEGYSIYLNVNDHNIVNNPLDFNENCYLSLHGDKLSIDVTVPRESILG ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 LFRPFIYRINWNLDGYSIYLNVNDHNIVNNPLDFNENCYLSLHGDHLIFDVKIPRQTVAN MATCH ***** * .**:: ********** ******::********:***.* ::. :*::.: . CONSENSUS LFRPF?Y??NW???GYSIYLNVND?NIVNNP??FNENCYLS?HGD?L??????P??????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 NSTKINYELFTPLFRLNMNTPSWNTLHEFMKDKEVGRSANFSLSGSYLFHSKLDVDNIDT YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 TYTDMSYEISTPMFRMMLNTPPWNTLNEFMKHKEVGRAYDFTIKGSYLLYSELDIDNVDT ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 RCTEITYHISTPMFRLLLNTPPWNTLNEFMKNKEVGRSYNFQVNGLYTVFSELDIDNVDT MATCH *.:.*.: **:**: :***.****:****.*****: :* :.* * ..*:**:**:** CONSENSUS ??T???Y???TP?FR???NTP?WNTL?EFMK?KEVGR???F???G?Y???S?LD?DN?DT

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 IIIECCSKSTTLKCYGYVLRYFLGVKMNYFGDFVHFKTTEEYMEELRGTNAVTKTTHDSE YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 LVIECNSKSTVLHCYGFVMRYLTNVKMNYFGEFFNFVTSEEYTGVLGAREVGDVTTKS-- ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 ISVECSSFGTTLHCYGFVVRYLMNVKMNYFGDFSHFVTAEEYTNANHTEEPKNENLGDEH MATCH : :** * .*.*:***:*:**: .*******:* :* *:*** : . . CONSENSUS ???EC?S??T?L?CYG?V?RY???VKMNYFG?F??F?T?EEY??????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 T--EIQEA-PKQMDEDSSQREQHIKDPLTAKKTSLKRMVNEKDVWFTFVVEDGCFILPEN YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 SVADLASTVDSG--YQNSSLKNESEDKGPMKRSDLKRTTNETDIWFTFSVWDGALILPET ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 SGFNISSTEDVETDRTNPEGRPANKGIPMPKRSELKRTENEMDIWFVFSVWEGALILPET MATCH : :: .: ... . :. *::.*** ** *:**.* * :*.:****. CONSENSUS ??????????????????????????????K???LKR??NE?D?WF?F?V??G??ILPE?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 LYDCDSCYALEFDSLDIDLRHINYYMDMQAALSPLRIRRLIDCGCEEVFEQKGRA-LCGE YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 IYSFDPCIALHFAELVVDFRSCNYYMDIMAVLNGTSIKRHVSKQINEVFDFIRRNNGADE ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 IYNSDPCIALHFNELEVDLRSTNYYMDLLATMNNTELKRYVSRHPHDLFECVRKDNGRQE MATCH :*. *.* **.* .* :*:* *****: *.:. ::* :. .::*: : * CONSENSUS ?Y??D?C?AL?F??L??D?R??NYYMD??A????????R?????????F??????????E

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 LVAGRLSRLHIHTHRMFGLPPAEETYFCKWDFSLGTLDLSSDLPFTLGFINAWKKLGFGF YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 QEHGLLSDLTIHGHRMYGLPPTEPTYFCQWDINLGDLCIDSDIEFIKGFFNSFYKIGFGY ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 KSHGYLSSLTIHGHRMYGLPPTEPTYFCQWGVDIDRLEINSDLEFAKGFLTCFSKIGFGF MATCH * ** * ** ***:****:* ****:*...:. * :.**: * **:..: *:***: CONSENSUS ???G?LS?L?IH?HRM?GLPP?E?TYFC?W??????L???SD??F??GF?????K?GFG?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 RDYENIMNYKVAPILDMTSVTLAIDAIVFCTDKIKDETAIQLNAQDISAKFADLENSLYS YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 NDLENILLYDTETINDMTSLTVHVEKIRIGLKDPVMKSQSVISAESILFTLIDFENEKYS ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 KNLENILLYETNTLFDMTSVTVRVKELKFMMNDADTSSRSVLHAKKITFTAIDFENEAYS MATCH .: ***: *.. .: ****:*: :. : : .. .: : *:.* . *:**. ** CONSENSUS ???ENI??Y??????DMTS?T??????????????????????A??I?????D?EN??YS

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SRVDLDVANLTASIIDK---NKSNKAIASFMTSIKISNFCQLQDLLAHSQQQKVHIASND YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 QRIDVKIPKLTISLNCVMGDGV-DTSFLKFETKLRFTNFEQYKDIDKKRSEQRRYITIHD ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 QRVDFKFPDINFLIFELDENQKEGRFLLHLKTQLNFTDFIQNQAFADHRYRQREYITLHD MATCH .*:*.....:. : . : : *.:.:::* * : : : .*: :*: :* CONSENSUS ?R?D???????????????????????????T??????F?Q??????????Q???I???D

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 APFHRCPFLIPLTLQNSSDYKGLFGCIPPGVSIPSLAVPLQTENVKAVFQGYLKAENASK YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 SPYHRCPFLLPLFYQDSDTYQNLYGAIAPSSSIPTLPLPTLPDTIDYIIEDIVG------ ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 SAYYRCSFLLPCFFQESVLYKELLGSISPSATLPPLPLPVLAETIDYIIEDCLG------ MATCH :.::**.**:* *:* *: * *.*.*. ::*.*.:* .:.:. :::. : CONSENSUS ????RC?FL?P???Q?S??Y??L?G?I?P????P?L??P?????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 DFVDRWFPVNEVKNKNSS----SLKDFKGQLQPILDDNTSL--SSSFSD---------PT YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 ----EYATLLETTNPFKNIFAETPSTMEPSRASFSEDDNDEEADPSSFKPVAFT--EDRN ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 ----EYAPTVKPDDSSSS------DTSEGQRTPLTNEDTRFQANSGFFSPHMPHNPPNNR MATCH .: . : : .. . : . .: :::. ... . CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 FEHNTLVVNLENSRLSISPECYEVIGNAVEQCHKKLIEQFIDNIELDVVLHFIKMASRQK YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 HERDNYVVDVSYILLDVDPLLFIFAKSLLEQLYSENMVQVLDDIEIGIVKRLSNLQEGIT ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 DRYNNYVLDVEYVNLEVKPSVTGVLLNYLKKFYTEDTTDIIDKNEIAIVKKLGNLQYGAS MATCH . :. *:::. *.:.* . . ::: :.: :.:*. *: :* :: :: . CONSENSUS ??????V???????L???P??????????????????????D??E???V???????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 NYKNIRVLMPTLDVLFETYNKENTYDVEGQVKVTANQVSLDWSLKKGLKLPGSDNDPEDT YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 SISNIDIHIAYLNLIWQE---------TGEEGFELYLDRIDYQMSEKSLEKNRTNKLLEV ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 FVTTSRLHVKDLHFLYDF---------EEGSGVELALNSFDFDLRRKTIENEDEKVILEK MATCH .. : : *..::: . :*:.: . : : CONSENSUS ???????????L????????????????????????????D???????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 TSLLKIESLDLEVFNKLDKKTKFAEMDENIAFGCSVKELEAWSYLNGIADSSLYLKSINA YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 AALAKVKTVRVTVNQ---KKNPDLSEDRPPALSLGIEGFEVWSSTEDRQVNSLNLTSSDI ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 TMFSNIHTLRISLLE---A-HPSSISMKPAALQLSIEDLELWSSTVDENVNSVNVTSFGF MATCH : : ::.:: : : : . *: .:: :* ** . .*: :.* . CONSENSUS ??????????????????????????????A????????E?WS????????S????S???

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SVALDKFNWLIDFMRKAFNDSKQLINRLSYCTGQFRKAEQEFFYRISKASDEYQITHDPP YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 TIDESQMEWLFEYCSDQGNLIQEVCTSFNSIQNTRSNSKTELISKLTAASEYYQISHDPY ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 TLDESQLERISGYLFGQIKVLRDTITSAKELENLRKKTQKDLICDLTSASEYYQISHDPY MATCH :: .::: : : : :: . . . ::: ::: :: **: ***:*** CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????AS??YQI?HDP?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 VITKPAYITRLPSQHVRESRSWKIVTRLRHILNYLPTTLISDIFNDLK--NSEYPPRSTA YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 VITKPAFIMRLSKGHVRENRSWKIITRLRHILTYLPDDWQSNIDEVLK--EKKYTSAKDA ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 VITKPAFIMRLSEGHVRENRSWRIITRLRHILTYLPNDWRTADHLVTVQDSENPNVPQRD MATCH ******:* **.. ****.***:*:*******.*** : ..: . CONSENSUS VITKPA?I?RL???HVRE?RSW?I?TRLRHIL?YLP????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 EETFLEIFSNWGNWDYSDVEKCYMYRRVFTNTLDDTVAHESST--KIETGTFMLNFFDSI YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 KNIFMSVFSTWRNWEFSDVARSYIYGKLFTAENEKHKQNLIKKLLKCTMGSFYLTVYGEG ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 EDIFVSVFSNWRNWDLSDITRSYIYKKIFLPQNEDSFKKELRTVLKINFQSFFFTVLISG MATCH :: *:.:**.* **: **: :.*:* ::* :. : . * :* :.. . CONSENSUS ???F???FS?W?NW??SD????Y?Y???F????????????????K?????F????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 NTGSDSVILKN------LKA-QRTLEA----CKDEAAEKRSNMSNAEDDLEERLSC---- YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 YEVEHNFVVADANLVVDLTPPVTSLPS----NREETIEITGRVGSVKGKFSDRLLKLQDL ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 YEVARSTIFTRTNIIVDVLPPSVNTSSENLFKQEKVITLTANMGAIKGEWGEEVFKLKEL MATCH . :. : . . : :::. ..:. :.. :.: CONSENSUS ????????????????????????????????????????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 ---IINKAQISLSD-GTLIKLLSVRE----LFTFEAEHAAVKENEKLPAFQ-QYTALVDR YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 IPLIAAVGEDDKSD---------------------------PKKELSKQFKMNTVLLVDK ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 FSKFSENELDDLSNLGSISRSASISGFGSQMDRLESSRA-SGPGDRFRNLKIFATMIFER MATCH : . *: : :: . :.:: CONSENSUS ????????????S???????????????????????????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 CDIQLLCGANRANLKSFGNTLTIVRENKSEDADAF-STAFAWSWFEFGIRHRNTILLDAF YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 SELQLVMDQTKLMSRTVGGRVSLLWENLKDSTSQAGSLVIFSQKSEVWLKHTSVILGEAQ ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 CDLHFVVGDTRLTNRIINGKNSMLLENSKENTPPALSAVFFAQRHEIWLKHSTNVLAEVL MATCH .::::: . .: : ... ::: ** .:.: * .: . *. ::* . :* :. CONSENSUS ?????????????????????????EN?????????S????????E????H????L????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SRSSAVGAHGF-SGKNSRRKLDLRAKKFRLKLPSESKHYCTFIDSLEESWNNLRLALGPN YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 LRDFSVLATTEAWSHKPTILINNQCADLHFRAMSSTEQLVTAITEIRESLM----MIKER ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 LKQLHVAATAQ-LGVIPFVSLNCQATNSFIRAMPSTVVLRNSVEKIKRQVE----VLIPQ MATCH :. * * . . :: :. . :: ..: . : .:... : . CONSENSUS ?????V?A????????????????????????????????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 TGFLE--KPHSAATE----KVAPQFALNIDISDLTTDISLLSSLAITKNFKKLTLAYEQS YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 IKFKPKSKKKSQFV-----DQKINTVLSCYFSNVSSEVMPLSPFYIRHEAKQLDIYFNKF ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 --FKSHEVKNSSAVTKKTPRIPIKFDIRFNFTDMSSEIMLLSPFYLLQDVKQLHIYASGH MATCH * :* . : : :::::::: **.: : :: *:* : . CONSENSUS ??F???????S?????????????????????????????LS????????K?L???????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 ASSALKLAFETLDIDVFSTRTTQQYLKISQSNISFSLHRPKKNNASPPTVKLDSNITKLK YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 GSNEILLSIWDTDFFMTSHQTKEQYLRFSFGDIEIKGGISRE-GYSLINVDISISMIKLT ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 ENMELVLGFLEYDVYLKSQLSSEQFFKFSSTDLQFKCEVADE-VVPVVEVQISTSLMKLT MATCH . : *.: *. : * :.:*::::* ::.:. . : . *.:. .: **. CONSENSUS ??????L?????D????S?????Q????S????????????????????V???????KL?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 LYDPRDITLPLGKDIAQAKACL---ASLKSCFGKLNTKNDKDIMSQGNTKFNFSASWIFQ YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 FSEPRRIVNSFLQDEKLASQGINLLYSLKPLFFSSNL------PKKEKQAPSIMINWTLD ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 LCEPRRALHNLLQDEQTLVESVDHIQKLWN--FLRSA------SGGNDRSPSRNTRWALD MATCH : :** : :* : .* . . . * :: CONSENSUS ???PR????????D?????????????L????????????????????????????W???

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 VRLNYVGLLIPLGSTSYITELNEISAFITADEFTNKASENSQGALRGDLSAASIAFLIND YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 TSITYFGVLVPVASTYFVFELHMLLLSLTN---TNNGMLPEETKVTGQFSIENILFLIKE ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 ANLKYFGLLVPVSSICYIFELHSLFASLTN---ANEQYEEYDRHFSGQIVVESCYLLVKE MATCH . :.*.*:*:*:.* :: **: : :* :*: : . *:: . :*::: CONSENSUS ????Y?G?L?P??S?????EL???????T?????N???????????G?????????L???

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 RMLPEALSRVVDFAVSIKIAKESEEVIRSLQIESPYFRIALSPFSLVRILFLVNELSRLS YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 RSLPIGLSKLLDFSIKVSTLQRTVDTEQSFQVESSHFRVCLSPDSLLRLMWGAHKLLDLS ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 LSLPANLSKVLDFSIRFLTSQKVPNSLQSYQIESSYFRLCLFPELLVDILWSVHYLQSLL MATCH ** **:::**:: . :. : :* *:**.:**:.* * *: ::: .: * * CONSENSUS ??LP??LS???DF???????????????S?Q?ES??FR??L?P??L?????????L??L?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 ELQKRQTVGKLPESV----EVRETFRFRRAFRSVQVLSYNFCLGWIFDVNDSPEPGLIWG YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 HYYSRRHAPNIWNTKMFTGKSDKSKEMPINFRSIHILSYKFCIGWIFQYGAGSNPGLMLG ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 NHFKKHHTPWLPY---SSNKTAKSGESTLDFRSIHILSYNFCVGWLFEVGDNSEPGLILG MATCH . .:: . : : :: . ***:::***:**:**:*: . ..:***: * CONSENSUS ??????????????????????????????FRS???LSY?FC?GW?F???????PGL??G

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 YQRLFAAHEKPYGKLTLLDAYFSIAEGSTSDDFYAHKNSFENPNRSFLPSMQIRYWIESK YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 YNRLFSAYEKDFGKFTVVDAFFSVANGNTSSTFFSEGNEKDKYNRSFLPNMQISYWFKRC ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 YDRLFSAYEKHFGKLTLIDGYLSVANGNTSDTFYSQKSEKDSYTRTYLSNMQIFYWLKGE MATCH *:***:*:** :**:*::*.::*:*:*.**. *::. .. :. .*::*..*** **:: CONSENSUS Y?RLF?A?EK??GK?T??D???S?A?G?TS??F???????????R??L??MQI?YW????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 GLTDELFIRINGERLDVRFLSKSIDVAGGLMKSLNMFDELKKQYVDPFKSVANPKRPS-- YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 GELKDWFFRFHGEALDVNFVPSFMDVIESTLQSMRAFQELKKNILDVSESLRAENDNSYA ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 NLLKDLFVRFHGEVIDVRFLSTSFKLVEKTLHSIKRFNEMKKAKIKQTGS------STKS MATCH . .: *.*::** :**.*:.. :.: ::*:. *:*:** :. * : CONSENSUS ??????F?R??GE??DV?F?????????????S???F?E?KK???????S??????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 ----ATSTFSKFPGLSTIQRVDCKVQYAGGVFRLYSLDDVQNEAGPSFQLESPSVEILFD YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 STSVESASSSLAPFLDNIRSVNSNFKYDGGVFRVYTYEDIETKSEPSFEIKSPVVTINCT ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 KLNMEAASNTLAPFLAHIRTINSQLNFAGGVFKVYSPTELDSKAEPLLEIKSPGVQMAIN MATCH ::: : * * *: ::.:.:: ****::*: :::.:: * ::::** * : CONSENSUS ????????????P?L??I??????????GGVF??Y??????????P?????SP?V?????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 YRRMVHGKHSHILRAWMIVYSSHNTIFPTCVPVLNEMARDIRQLLKGFNRSPQEASHKSV YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 YKHDEDKVKPHKFRTLITVDPTHNTLYAGCAPLLMEFSESLQKMIKKHSTDEKPNFT-KP ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 YEFNETREKSHCIRFFTTIEPTHNMLFAKCAPLLSDFNHNIKNMIRNLSSEDKSHPS-KP MATCH *. :.* :* : .:** ::. *.*:* :: ..:::::: . . : . CONSENSUS Y?????????H??R????????HN?????C?P?L??????????????????????????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SQESLDYRSFLRGTDISFLIDIGKQQISFSCEPKAKVQADLGFEKLAVKVFTNDLDMSEP YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 SSQNVDYKRLLDQFDVAVKLTSAKQQLSLSCEPKAKVQADVGFESFLFSMATNEFDSEQP ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 VTDSIDYKSLLNPYDIAFEIASGKQKLSFSCEPKAKVQLDAGFNSFLFRVTTDKVDSVEP MATCH :.:**: :* *::. : .**::*:********* * **:.: . : *:..* :* CONSENSUS ?????DY???L???D????????KQ??S?SCEPKAKVQ?D?GF????????T???D???P

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 LSLSIDIYEITAKSRHIFSREVSTSIKIDQLSWIFILTHPDTIHTYGIMHIPNIDVYFNI YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 LEFSLTLEHTKASIKHIFSREVSTSFEVGFMDLTLLFTHPDVISMYGTGLVSDLSVFFNV ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 FNVSFSMDKIESSVRHIFSRDSSAAFMLDYIDIVMMFTYPN---VYGVALVSDMNIYCNM MATCH :..*: : . :. :*****: *::: :. :. :::*:*: ** :.::.:: *: CONSENSUS ???S???????????HIFSR??S??????????????T?P?????YG???????????N?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 KQLQDLNIFVNIWKPDSYVFTQPELDSEHSRALTSEEKPLVAKFKKVSSTTSFPWNFILI YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 KQLQNLYLFLDIWRFSSILHTRPVQRTVNKEIEM----SSLTSTNYADAGTEIPWCFTLI ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 KQRQNLNIFLDIWRLSNRGRTKPSENKAEDKSDAKKSLSPPFSPSSNDSRKVFPWSFTII MATCH ** *:* :*::**: .. *:* . ... . . . .: . :** * :* CONSENSUS KQ?Q?L??F??IW???????T?P??????????????????????????????PW?F??I

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 ISKIKGDIDLGISLGVLSLTTDRIWAITDHYSDWTQKLSLQMEKILLSSDGRLGGTLLLR YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 FTNVSGDVDLGPSLGMISLRTQRTWLATDHYNEKRQLLHAFTDGISLTSEGRLSGLFEVA ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 FTNMGGVVDLGPSLGVLTLGLEQVWITTKHQGDQKRTWHTFAHGITVNSEGRLSGMFELD MATCH :::: * :*** ***:::* :: * *.* .: : . * :.*:***.* : : CONSENSUS ?????G??DLG?SLG???L?????W??T?H??????????????I???S?GRL?G?????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 NFSWMSRIRWPVREGVFESPLVTLDVLLDEFDLKLSFDYHLILIASVEVLKLKLFNKRDP YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 NASWLSEVKWPPEKSKNTHPLVSTSLNIDDIAVKAAFDYHMFLIGTISNIHFHLHNEKDA ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 QASSVSEISWPEEDLLRVGPLISVSMAINRMSIKSAFDYHMFLIGSMKSVKVHLHNESDT MATCH : * :*.: ** .. **:: .: :: : :* :****::**.::. ::.:*.*: *. CONSENSUS ??S??S???WP????????PL????????????K??FDYH??LI?????????L?N??D?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 RGISRNLLSVAISSNSTQLFLTALAPANILDVYNTILRMRKDNRKSYFETLGDSNTKDTR YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 KGVLPDLLQVSFSSDEIILSSTALVVANILDIYNTIVRMRQDNKISYMETLRDSNPGESR ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 YAILPDLLQVSLEFESIVLCATALTAANALDIYNTIMRMQQDNRISYIETLKESNISASS MATCH .: :**.*::. :. * ***. ** **:****:**::**: **:*** :** : CONSENSUS ??????LL?V????????L??TAL??AN?LD?YNTI?RM??DN??SY?ETL??SN?????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 SASTSKDILNSLSFLRTELEVSLKFVHIQIYPSKLFDMEVLTFKAKDFLTQSQIEGDEKL YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 QPILYKDILRSLKLLRTDLSVNISSSKVQISPISLFDVEVLVIRIDKVSIRSETHSGKKL ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 TSVAYEEVLNSLNLLRTDMSVIVKELKVHISPMSLFDAEVLVVSVRDVNARSETQSGEKL MATCH . :::*.**.:***::.* :. :::* * .*** ***.. .. :*: ...:** CONSENSUS ????????L?SL??LRT???V????????I?P??LFD?EVL??????????S??????KL

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 KTHLKWQIHGVKIALSRFKNQLHEKAASQIGVKEYIEHARKADGGTILVIPAILIGMTTW YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 KTDLQLQVLDVSAALSTSKEELDEEVGASIAIDDYMHYASKIVGGTIIDIPKLAVHMTTL ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 KTELQLQISDVNASLSSSKEELDEETVSKIAVDDYMLYASKFSGGTIIKLPQLLVSMTTW MATCH **.*: *: .*. :** *::*.*:. :.*.:.:*: :* * ****: :* : : *** CONSENSUS KT?L??Q???V???LS??K??L?E?????I????Y???A?K??GGTI???P?????MTT?

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 HDVATNTVELLYSNSFGGKIGIRWNLGSINFLREMWATHVRAMALRRSHNGQPRGFFEDE YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 QEEKTNNLEYLFACSFSDKISVRWNLGPVDFIKEMWTTHVKALAVRRSQVANISFGQTEE ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 QQQSSPVLEYLFTCKFFDKISMKWNLGPVNFIKEMWATHVRSLAVRRTQLGNSSPEL--E MATCH :: : :* *:: .* .**.::****.::*::***:***:::*:**:: .: * CONSENSUS ????????E?L????F??KI???WNLG???F??EMW?THV???A?RR????????????E

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 HLEEKLRDVDLGDEYEYVPLEEPHIEIPQTKDLGEATPPVEWFGVNRKQFPGLTHQAMIV YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 ELEESIKKEEAASKFNYIALEEPQIEVPQIRDLGDATPPMEWFGVNRKKFPKFTHQTAVI ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 VANESDKEDTVKSKFIYVPLDEPYIEMPQIKDLGDATPPLEWFGVHRKNLPAATHQTAVL MATCH :*. :. .:: *:.*:** **:** :***:****:*****:**::* ***: :: CONSENSUS ???E????????????Y??L?EP?IE?PQ??DLG?ATPP?EWFGV?RK??P??THQ????

LACTH_7_PE575 LACTH_7_PE575 PLQKLAHIAETEWARILGRA- YEASTXII_PE159 YEASTXII_PE159 PVQKLVYLAEKQYVKILDDTH ZYGRO_3_PE62 ZYGRO_3_PE62 LIQKLVHTAEKEYAKLQQRA- MATCH :***.: **.::.:: : CONSENSUS ??QKL???AE???????????


JalView . Download . SRS . Tree .

If you have problems or comments...

Back to PBIL home page